Ik wil zwerfafval opruimen

Zwerfafval is afval dat mensen bewust of onbewust weggooien en achterlaten op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit verpakkingsmaterialen van eten en drinken, sigaretten en kauwgom. Het weggooien van afval op straat zorgt voor een vervuild straatbeeld, is slecht voor het milieu en bovendien strafbaar. En uiteindelijk moeten alle inwoners van de gemeente opdraaien voor de kosten van het opruimen.

Een scho­ne leef­om­ge­ving, daar werkt Spaarnelanden aan, voor én met de inwo­ners van Haarlem. De straat is immers van ons alle­maal. Samen de han­den uit de mou­wen ste­ken voor een net­te open­ba­re ruim­te. Het is vaak een klei­ne moei­te, maar geeft groot ple­zier! Hoe?

  • Gooi afval, ook klei­ne res­ten zoals kauw­gom, siga­ret­ten­peu­ken en tis­sues, in een open­ba­re afval­bak, of neem het mee naar huis om het daar weg te gooien.
  • Zet geen afval naast vol­le prul­len­bak­ken of ondergrondse containers, het bemoei­lijkt de ophaal­werk­zaam­he­den, bederft het straat­beeld en kan onge­dier­te aantrekken.
  • Er zijn diver­se lan­de­lij­ke acties om zwerf­vuil tegen te gaan. Op ludie­ke wij­ze wor­den men­sen gemo­bi­li­seerd om geza­men­lijk zwerfafval op te rui­men, bij­voor­beeld tijdens de Keep it Clean Day en de Lan­de­lij­ke Opschoon­dag. Doe een keer mee of orga­ni­seer zelf een actie! Spaarnelanden onder­steunt deze acties door afval­knij­pers en vuil­nis­zak­ken ter beschik­king te stel­len en het afval na afloop op te halen.
​Meer informatie

Voor meer infor­ma­tie kun je con­tact opne­men door onder­staand for­mu­lier in te vul­len. Na het invul­len van het for­mu­lier ont­vang je een ont­vangst­be­ves­ti­ging op het opge­ge­ven e-mailadres.

Aanmeldformulier

* verplicht

Ik wil dit
Wat heb je nodig voor het opruimen van zwerfafval? *