Afvalstromen Milieuplein

Onderstaande afvalstromen kunnen bezoekers inleveren op het Milieuplein. Hier vind je meer informatie over de afvalstromen en onderaan deze pagina vind je een lijst met afvalstromen die je NIET kunt inleveren op het Milieuplein.

Wie een oud huis gaat slo­pen of ver­bou­wen, moet voor­zich­tig te werk gaan; het ina­de­men van asbest­ve­zels is slecht voor de gezond­heid. Op het Milieuplein kun je (gra­tis) spe­ci­aal ver­pak­kings­ma­te­ri­aal met instruc­tie voor asbest halen. Er kan maxi­maal 12 m2 asbest(-houdend) afval wor­den aan­ge­bo­den op het Milieuplein. Het dient lucht­dicht en dub­bel ver­pakt te zijn in door­zich­tig plas­tic (van mini­maal 0,2 mm dik­te) en afge­slo­ten met tape te wor­den aan­ge­bo­den. Pak­ket­ten mogen niet meer wegen dan 25 kg en het is ver­plicht om bij het aan­bie­den een kopie of melding van de sloop­ver­gun­ning te tonen.

Op jaar­ba­sis kun­nen er maxi­maal vier auto­ban­den zonder velg wor­den inge­le­verd op het Milieuplein. Hier moet je op het Milieuplein een for­mu­lier voor invullen.

Aan het inle­ve­ren van auto­ban­den mét velg zijn kos­ten ver­bon­den. Ban­den inclu­sief velg kun je inle­ve­ren bij het Vuil­over­laad­sta­ti­on (VOST), dat is gele­gen in de Waar­der­pol­der. De kos­ten hier­voor bedra­gen €10,- per band.

Con­tact­ge­ge­vens VOST:
Jan van Krim­pen­weg 10, Haarlem
023 - 531 26 36.

Op jaar­ba­sis kun­nen er maxi­maal vier cam­ping­gas­fles­sen wor­den inge­le­verd op het Milieuplein.

Er kan maxi­maal 1 m3 dak­af­val op het Milieuplein wor­den inge­le­verd. Het dak­af­val moet schoon (zonder grind) en onver­pakt te wor­den aangeboden.

Voor het inle­ve­ren van elek­tri­sche appa­ra­ten op het Milieuplein gel­den de vol­gen­de regels:

 • Koelkasten(met motor), vries­kis­ten en gas­for­nui­zen moe­ten ont­gren­deld en leeg te wor­den aangeboden.
 • Er kan maxi­maal 2m3 aan appa­ra­ten wor­den ingeleverd.
 • Her­bruik­ba­re appa­ra­ten en huis­raad kun­nen wor­den inge­za­meld bij een kring­loop­win­kel, zoals de Snuf­fel­mug in Haarlem.

Gebruikt fri­tuur­vet en soort­ge­lij­ke gebruik­te oli­ën (olijf­olie, zon­ne­bloem­olie, jus­res­ten etc.) die­nen geschei­den te wor­den inge­le­verd en niet bij het restafval te belan­den. Door de vet­ten geschei­den in te leve­ren, kan er door recy­cling onder ande­re bio­brand­stof van wor­den gemaakt. Bio­brand­stof is CO2-neu­traal en is mili­eu­vrien­de­lij­ker dan regu­lie­re brandstof.

 1. Laat het fri­tuur­vet of de fri­tuur­olie eerst afkoelen.
 2. Giet het fri­tuur­vet of de fri­tuur­olie terug in een geschik­te ver­pak­king (bij­voor­beeld de ori­gi­ne­le ver­pak­king, of een leeg melkpak).
 3. Sluit de ver­pak­king goed af.
 4. Inle­ve­ren kan op het Milieuplein of een inle­ver­punt bij u in de buurt. Kijk hier­voor op frituurvetrecyclehet.nl.

Gips dient schoon, droog en onver­pakt te wor­den aan­ge­bo­den. Er kan maxi­maal 1 m3 wor­den ingeleverd.

Ver­pak­kings­glas: gla­zen pot­jes en fles­sen kun­nen (incl. dek­sels, dop­pen en eti­ket­ten) op het Milieuplein wor­den inge­le­verd. Som­mi­ge voor­wer­pen zijn of lij­ken van glas, maar heb­ben een ande­re samen­stel­ling en zijn niet recy­cle­baar als ver­pak­kings­glas. Deze glas­soor­ten kun­nen wel op het Milieuplein wor­den ingeleverd:

 • gebro­ken ruiten;
 • spie­gels;
 • oven­scha­len;
 • drink­gla­zen;
 • gloei­lam­pen;
 • tl-bui­zen;
 • kris­tal;
 • ser­vies­goed.

Vlak­glas is een ver­za­mel­naam voor glas­soor­ten, die wor­den gebruikt in de woning- en uti­li­teits­bouw (bouw van kan­to­ren, fabrie­ken en ande­re bedrijfs­ruim­ten). Een ande­re bena­ming voor vlak­glas is ven­ster­glas, omdat het gaat om glas uit ramen, kozij­nen en deu­ren. Vlak­glas kan (geschei­den van ver­pak­kings­glas en ande­re glas­soor­ten) wor­den inge­le­verd op het Milieuplein, tot een maxi­mum van 1 m3.

Gro­te kar­ton­nen dozen, die niet pas­sen in de container voor papier en kar­ton in de wijk, kun je op het Milieuplein inle­ve­ren. Bij­na alle het kar­ton­nen en papie­ren ver­pak­kin­gen zijn recy­cle­baar, mits ze schoon en droog wor­den inge­le­verd. Ook papier en kar­ton met een enkel niet­je of een kunst­stof ven­ster­tje leve­ren geen pro­ble­men op bij de verwerking.

Hout­af­val is onder te ver­de­len in de cate­go­rie­ën B-hout en C-hout. Bei­de soor­ten kun­nen wor­den inge­le­verd op het Milieuplein.

 • B-hout is ver­lijmd, geverfd en/of gelakt hout, zoals tri­plex, mul­ti­plex en spaanplaat.
 • C-hout wordt ook wel geïm­preg­neerd of ver­duur­zaamd hout genoemd; dit is behan­deld met stof­fen, die de levens­duur verlengen.

Klein che­misch afval (kca) is huis­hou­de­lijk afval waar che­mi­sche stof­fen in zit­ten, die scha­de­lijk zijn voor gezond­heid en mili­eu. Zoals cos­me­ti­ca, schoon­maak­mid­de­len, verf, medi­cij­nen, motor­olie, spuit­bus­sen etc. Kca wordt in Neder­land geschei­den inge­za­meld, omdat het apart moet wor­den ver­werkt. Bij het Milieuplein kan kca wor­den inge­le­verd, tot een maxi­mum van 50 kg.

Het is daar­naast moge­lijk om kca in te leve­ren bij bepaal­de win­kels; meest­al wordt dit aan­ge­ge­ven met de stic­ker “Scha­de­lij­ke stof­fen? Apart en retour.”

Op het Milieuplein kan er maxi­maal 2 m3 metaal wor­den ingeleverd.

Zoals eet­ta­fel­stoe­len, fau­teuils, ban­ken, matras­sen, bed­den etc.

Er kan maxi­maal 2 m3 aan hard plas­tic inge­le­verd wor­den op het Milieuplein. Het gaat bij­voor­beeld om plas­tic tuin­stoe­len, plas­tic speel­goed, een plas­tic kof­fer etc. Je dient het afval schoon aan te bie­den. Ver­pak­kings­plas­tic behoort tot de afval­stroom Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken (PBD) en wordt apart inge­za­meld in de wijk. Heb je gro­te hoe­veel­he­den zacht plas­tic, dan kun je dit ook inle­ve­ren op het Milieuplein.

Ste­nen moe­ten onver­pakt en schoon te wor­den aan­ge­bo­den. Er kan maxi­maal 1 m3 aan ste­nen wor­den ingeleverd.

Het her­ge­brui­ken en recy­clen van tex­tiel is bij­zon­der duurzaam, ver­ge­le­ken met het pro­du­ce­ren van tex­tiel­pro­duc­ten uit nieu­we vezels; het ver­vaar­di­gen van nieu­we vezels kost veel water en ener­gie. Kring­loop­win­kels spe­len een belang­rij­ke rol in het inza­me­lings­pro­ces van twee­de­hands tex­tiel, want veel pro­duc­ten vin­den een nieu­we eige­naar en wat over­blijft, wordt gerecycled.

Grof tuin­af­val (zoals boom­stron­ken en gro­te tak­ken) kun je inle­ve­ren op het Milieuplein, tot een maxi­mum van 2 m3. Grond­af­val (aarde/zand/klei) kan niet wor­den inge­le­verd op het Milieuplein, maar kan naar een par­ti­cu­lier vuil­ver­wer­kings­be­drijf wor­den gebracht, zoals Groen & Grond Com­bi­na­tie (Vijf­hui­zen). Zij kun­nen naar een ‘schoon­grond­ver­kla­ring’ vra­gen. Indien je deze ver­kla­ring niet hebt, wor­den er kos­ten in reke­ning gebracht die zijn ver­bon­den aan de inzameling van ver­vuil­de grond.

Niet inle­ve­ren

Deze afval­soor­ten kun je niet inle­ve­ren op het Milieuplein:

 • Radio­ac­tief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet.
 • Grond­af­val (aarde/zand/klei); dit kan wor­den inge­le­verd bij een par­ti­cu­lier vuil­ver­wer­kings­be­drijf, zoals Rene­wi, Sor­ti­va of de Grond­bank­com­bi­na­tie Afval­zorg. Deze bedrij­ven kun­nen naar een ‘schoon­grond­ver­kla­ring’ vragen.
 • Ont­plof­ba­re voor­wer­pen en voor­wer­pen, gela­den met ont­plof­ba­re stof­fen, zoals explo­sie­ven, vuur­werk en muni­tie, als bedoeld in de Wet gevaar­lij­ke stoffen.
 • Blauw­zuur, broom, metaal­car­bo­nyl­ver­bin­din­gen, oplos­sin­gen in water van flu­or­wa­ter­stof van 85% - 100% (flu­or­wa­ter­stof­zuur).
 • Oplos­sin­gen in water met water­stof­per­oxi­de gro­ter dan 35% in hou­ders van meer dan 3 liter.
 • Zie­ken­huis­af­val en ande­re kli­ni­sche afval­stof­fen, afkom­stig van medi­sche of dier­ge­nees­kun­di­ge instel­lin­gen, die besmet­te­lijk zijn (pathogeen/bacteriologisch afval) inclu­sief injectienaalden.
 • Voor zelf­ont­bran­ding vat­ba­re stoffen.
 • Zeer gif­ti­ge stof­fen met een MAC-waar­de klei­ner dan 0,1 ppm.
 • Orga­ni­sche peroxiden.
 • Gevaar­lijk afval dat niet deug­de­lijk is ver­pakt en/of geëtiketteerd.
 • Dode slacht­die­ren, dier­lijk afval, destruc­tie­ma­te­ri­aal en ande­re onder de regel­ge­ving van de Destruc­tie­wet val­len­de afval­stof­fen en kadavers.
 • Bran­den­de en smeu­len­de afvalstoffen.
 • Auto­wrak­ken, aan­han­gers en cara­vans (of delen hiervan).
 • Dier­lij­ke meststoffen.