Mijn rolcontainer (aanvraag, omwisseling, reparatie)

Rolcontainers horen bij een woning. Bij vertrek worden ze achtergelaten voor de volgende bewoner. Rolcontainers zijn eigendom van Spaarnelanden en worden aan huis geleegd.

Rolcontainer aan­vra­gen

Wil je een (extra) container voor gft, restafval of papier/PBD aan­vra­gen, omwis­se­len voor een ander for­maat of aan­mel­den voor een repa­ra­tie? Dat kan.

Bij ver­mis­sing van een rolcontainer advi­seert Spaarnelanden altijd om eerst de vol­gen­de leging af te wach­ten. Moge­lijk is de rolcontainer per onge­luk mee­ge­no­men en vind je deze weer terug op de inzamelplaats.
..
Mocht de rolcontainer dan nog niet terug zijn, vraag dan een nieu­we aan via onder­staand for­mu­lier. Wij zor­gen dan voor een ver­van­gen­de container.

Is je container stuk? Vraag een repa­ra­tie aan via onder­staand for­mu­lier. Ver­meld daar­bij dui­de­lijk wat er defect is.
..
Let op! Spaarnelanden beoor­deelt de scha­de. Als blijkt dat de scha­de is ont­staan door (nor­ma­le) slij­ta­ge of door de schuld van Spaarnelanden, wordt er kos­te­loos een ver­van­gen­de container geregeld.

Als blijkt dat de scha­de door jou is ont­staan, wor­den er kos­ten in reke­ning gebracht.

Kos­ten:

  • € 50,00 voor een nieu­we gft- of restafval­container van 140 liter
  • € 55,00 voor een nieu­we gft- of restafval­container van 240 liter
  • € 55,00 voor een nieu­we duocontainer

Wil je jouw container omwis­se­len voor een ander for­maat? Vraag een con­tai­ner­wis­sel aan via onder­staand for­mu­lier. Aan het omwis­se­len van een container naar een ander for­maat zijn geen kos­ten verbonden.

Heb je een extra container nodig? Mis­schien kom je niet uit met de hoe­veel­heid afval of wij­zigt je gezins­si­tu­a­tie? Hier­on­der vraag je een extra container aan.
..
Kos­ten gemeen­te Haarlem:

  • € 50,00 voor een extra gft- of restafval­container van 140 liter
  • € 55,00 voor een extra gft- of restafval­container van 240 liter
  • € 55,00 voor een extra duocontainer

In geval van kos­ten voor een repa­ra­tie nemen we con­tact met je op. Dit geldt niet voor een extra container. Dit bedrag voor een extra container mag je direct over­ma­ken naar:
..
Spaarnelanden NV
IBAN: NL32 BNGH 0285 1157 58
Onder ver­mel­ding van post­co­de en huisnummer
En het for­maat van de nieu­we container (140 of 240 liter)
..
Als we de beta­ling heb­ben ont­van­gen, wordt de opdracht tot leve­ring met­een uit­ge­zet. Het duurt 5 tot 10 werk­da­gen voor­dat je de container ontvangt. De nieu­we container leve­ren we thuis bij je af.

Selecteer de container waar je een verzoek over hebt
Duocontainer

* verplicht

Selecteer wat voor jou van toepassing is *
Bij vermissing van een rolcontainer adviseert Spaarnelanden altijd om eerst de volgende leging af te wachten. Mogelijk is de rolcontainer per ongeluk meegenomen en vind je deze weer terug op de inzamelplaats. Mocht de rolcontainer dan nog niet terug zijn, vraag dan een nieuwe aan via dit formulier. Wij zorgen dan voor een vervangende container.
Aan een extra container zijn kosten verbonden. Kijk bij 'Extra container' voor de kosten.
Geef hier aan wat er stuk is aan je container