De Recyclewagen: dichtbij en makkelijk

Bij de Recyclewagen lever je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de gewone afvalcontainers horen. Bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten, ijzer en metalen, harde kunststoffen, accu’s en verfblikken. Je levert ze gemakkelijk en dichtbij huis in bij de Recyclewagen!

Waar en wanneer

In 2023 staat de Recy­cle­wa­gen op de onder­staan­de loca­ties. Met uit­zon­de­ring van week 1, 2 en 52 en op de vol­gen­de feest­da­gen: nieuw­jaars­dag, Pasen, Konings­dag, Hemel­vaart, Pink­ste­ren en Kerstmis.

Cen­trum
 • Boter­markt, vrijdag (even weken), 09.00 - 11.00 uur
  Data 2023: 1 decem­ber, 15 december
Noord
 • Pla­ne­ten­laan bij Deka­markt, woensdag (even weken), 13.30 - 15.30 uur
  Data 2023: 29 novem­ber, 13 december
 • Flo­res­straat (hoek Rijks­straat­weg), donderdag (one­ven weken), 09.00 - 11.00 uur
  Data 2023: 7 decem­ber, 21 december
Oost
 • Bea­trix­plein (bij Deka­markt en poli­tie­bu­reau), donderdag (one­ven weken), 13.30 - 15.30 uur let op: gewij­zig­de locatie
  Data 2023: 7 decem­ber, 21 december
Schal­k­wijk
 • Win­kel­cen­trum Schal­k­wijk, Flo­ridap­lein nieu­we locatie
  woensdag 6 decem­ber, 9:00 - 11:00 uur.
 • Pro­fes­sor Don­der­slaan bij Lidl let op: gewij­zig­de dagen
  woensdag 20 decem­ber, 09.00 - 11.00 uur. 
 • Enge­len­burg bij Jum­bo, vrijdag (even weken), 13.30 - 15.30 uur
  Data 2023: 1 decem­ber, 15 december
Zuid-West
 • Ram­plaan bij Deka­markt, woensdag (even weken), 09.00 - 11.00 uur
  Data 2023: 29 novem­ber, 13 december
 • Wes­ter­gracht bij Albert Heijn, woensdag (one­ven weken), 13.30 - 15.30 uur
  Data 2023: 6 decem­ber, 20 december
Wat mag je inle­ve­ren bij de Recyclewagen?

Onder­staan­de spul­len kun je inle­ve­ren bij de Recy­cle­wa­gen als ze pas­sen in een gro­te bood­schap­pen­tas. Heb je meer of gro­te­re spul­len? Breng ze naar het Milieuplein of maak een afspraak om ze te laten ophalen.

 • Klei­ne elek­tri­sche appa­ra­ten zoals brood­roos­ters, stof­zui­gers, mixers, elek­tri­sche tan­den­bor­stels, strijk­bou­ten en printers
 • IJzer en meta­len zoals pan­nen, bestek, rek­jes, niet­ma­chi­nes, gereed­schap en onder­de­len van (brom)fietsen
 • Har­de plas­tics zoals speel­goed, krat­jes, plan­ten­bak­ken, ver­s­houd­bak­jes, emmers en gieters
 • Hout, zoals klei­ne paal­tjes en plankjes
 • Aar­de­werk, zoals bloem­pot­ten en servies
 • Piep­schuim
 • Olie en vet­ten uit de keu­ken, zoals fri­tuur­vet (in geslo­ten verpakking)
 • Klein Che­misch Afval (KCA): afval dat gevaar ople­vert als je het bij het restafval doet, bij­voor­beeld door­dat het brand kan ver­oor­za­ken bij ver­wer­king. Wél naar de Recy­cle­wa­gen: bat­te­rij­en, cart­rid­ges, spaar­lam­pen, verf (in geslo­ten ver­pak­king), spuit­bus­sen, accu’s, medi­cij­nen, cos­me­ti­ca en olie. Injec­tie­naal­den moe­ten naar de apo­theek en niet genoemd KCA vaak naar het Milieuplein. Twij­fel? Vraag advies aan de mede­wer­kers van de Recyclewagen.
Wat gebeurt er met de inge­le­ver­de spullen?

Bij de Recy­cle­wa­gen lever je mate­ri­a­len in die geschikt zijn om nieu­we pro­duc­ten te van maken, of die gevaar­lijk zijn als ze bij het restafval belan­den. Alles wat wordt inge­le­verd gaat eerst naar het Milieuplein. Van­af daar gaan de spul­len naar ver­schil­len­de ver­wer­kers, die er weer nieu­we mate­ri­a­len van maken. Zo kan van piep­schuim iso­la­tie­ma­te­ri­aal gemaakt wor­den, van fri­tuur­vet bio­brand­stof en wor­den meta­len vol­le­dig en onein­dig her­ge­bruikt. Genoeg reden om je oude spul­len naar de Recy­cle­wa­gen te brengen!