De Recyclewagen: dichtbij en makkelijk

Bij de Recyclewagen lever je kleine hoeveelheden spullen in die niet in de gewone afvalcontainers horen. Bijvoorbeeld kleine elektrische apparaten, ijzer en metalen, harde kunststoffen, accu’s en verfblikken. Je levert ze gemakkelijk en dichtbij huis in bij de Recyclewagen!

Waar en wanneer

In 2023 staat de Recy­cle­wa­gen elke 14 dagen* op de vol­gen­de locaties:

Cen­trum
Boter­markt, vrijdag (even weken), 09.00 - 11.00 uur

Noord
Pla­ne­ten­laan bij Deka­markt,  woensdag (even weken), 13.30 - 15.30 uur
Flo­res­straat (hoek Rijk­straat­weg), donderdag (one­ven weken), 09.00 - 11.00 uur

Oost
Van Zeg­ge­len­plein (hoek Prins Bern­hard­laan), donderdag (one­ven weken), 13.30 - 15.30 uur

Schal­k­wijk
Prof. Don­der­slaan bij Lidl, woensdag (one­ven weken), 09.00 - 11.00 uur
Enge­len­burg bij Jum­bo, vrijdag (even weken), 13.30 - 15.30 uur

Zuid-West
Ram­plaan bij Deka­markt, woensdag (even weken), 09.00 - 11.00 uur
Wes­ter­gracht bij Albert Heijn,  woensdag (one­ven weken), 13.30 - 15.30 uur.


*De Recy­cle­wa­gen is geslo­ten in week 1, 2 en 52 en opde vol­gen­de feest­da­gen: 1ste en 2de Kerst­dag, nieuw­jaars­dag, Pasen, Pink­ste­ren, Konings­dag en Hemelvaart

Wat mag je inle­ve­ren bij de Recyclewagen?

Onder­staan­de spul­len kun je inle­ve­ren bij de Recy­cle­wa­gen als ze pas­sen in een gro­te bood­schap­pen­tas. Heb je meer of gro­te­re spul­len? Breng ze naar het Milieuplein of maak een afspraak om ze te laten ophalen.

  • Klei­ne appa­ra­ten zoals brood­roos­ters, stof­zui­gers, mixers, elek­tri­sche tan­den­bor­stels, strijk­bou­ten en printers
  • IJzer en meta­len zoals pan­nen, bestek, rek­jes, niet­ma­chi­nes, gereed­schap en onder­de­len van (brom)fietsen
  • Har­de plas­tics zoals speel­goed, krat­jes, plan­ten­bak­ken, ver­s­houd­bak­jes, emmers en gieters
  • Hout, zoals klei­ne paal­tjes en plankjes
  • Aar­de­werk, zoals bloem­pot­ten en servies
  • Piep­schuim
  • Olie en vet­ten uit de keu­ken, zoals fri­tuur­vet (in geslo­ten verpakking)
  • Klein Che­misch Afval (KCA) kan gevaar ople­ve­ren als je het bij het restafval doet, en bij­voor­beeld brand ver­oor­za­ken bij de ver­wer­king. Dus breng je bat­te­rij­en, cart­rid­ges, spaar­lam­pen, verf (in geslo­ten ver­pak­king), spuit­bus­sen, accu’s, medi­cij­nen, cos­me­ti­ca en olie naar de Recy­cle­wa­gen. Injec­tie­naal­den kun je niet inle­ve­ren, en soms zul je bepaald KCA toch naar het Milieuplein moe­ten bren­gen. Vraag hier­over advies aan de mede­wer­kers van de Recyclewagen.
Wat gebeurt er met de inge­le­ver­de spullen?

Bij de Recy­cle­wa­gen lever je mate­ri­a­len in die geschikt zijn om nieu­we pro­duc­ten te van maken, of die gevaar­lijk zijn als ze bij het restafval belan­den. Alles wat wordt inge­le­verd gaat eerst naar het Milieuplein. Van­af daar gaan de spul­len naar ver­schil­len­de ver­wer­kers, die er weer nieu­we mate­ri­a­len van maken. Zo kan van piep­schuim iso­la­tie­ma­te­ri­aal gemaakt wor­den, van fri­tuur­vet bio­brand­stof en wor­den meta­len vol­le­dig en onein­dig her­ge­bruikt. Genoeg reden om je oude spul­len naar de Recy­cle­wa­gen te brengen!