Aanvraag vergroten boomspiegel

Een boomspiegel is een stukje grond rondom de stam van een boom. Ideaal voor extra beplanting. Alle inwoners van de gemeente Haarlem mogen de boomspiegel voor hun woning adopteren. Fleur jij de buurt op met een kleurrijke mini-tuin?

Ruim­te voor planten en dieren

De bomen in Haarlem wor­den beheerd door Spaarnelanden. Ook het stuk­je grond rond­om de boom, de boom­spie­gel, hoort daar­bij. In het ver­le­den wer­den boom­spie­gels vaak gemaaid om het gras kort te hou­den. Nu is dat anders. Rond­om bomen kun­nen nu planten, bloemen en hoog gras groei­en. Dat is een fij­ne plek voor bij­en en ande­re insec­ten. Bij­en heb­ben bloemen nodig om nec­tar en stuif­meel te verzamelen.

Zelf een boom­spie­gel onderhouden

Je kunt zelf aan de slag met tui­nie­ren in een boom­spie­gel bij jou in de straat. Heb je advies nodig? Op Haarlem doet duurzaam vind je alles over wat je kunt doen op gebied van groen en tips over tuinieren.

Aan­vra­gen van een gro­te­re boomspiegel

Onder­houd je zelf een boom­spie­gel en wil je die laten ver­gro­ten? Vul dan het for­mu­lier in via de groe­ne knop onder­aan deze pagi­na. Indien moge­lijk halen we stoep­te­gels rond­om de stam van de boom weg. Zo ont­staat er meer ruim­te voor groen. Boven­dien zor­gen min­der tegels ervoor dat bij har­de regen­bui­en het water beter de grond intrekt, in plaats van dat het weg­vloeit naar het riool. De afwa­te­ring ver­be­tert en het water blijft beter beschik­baar voor de bomen en planten.

Vei­lig­heid

Spaarnelanden houdt de planten en bomen in de stad goed in de gaten en zorgt dat er geen onvei­li­ge situ­a­ties ont­staan. Als je ziet dat door begroei­ing het zicht wordt belem­merd of op een ande­re manier de vei­lig­heid ver­stoort, maak dan een melding.