Goederenhub Haarlem

Gemeente Haarlem wil het aantal logistieke voertuigbewegingen verminderen en duurzame stadslogistiek stimuleren. Vanaf 1 januari 2025 mogen alle vracht- en bestelwagens alleen zonder uitstoot in de nul-emissiezone rijden. Een goederen hub kan een goed middel zijn om deze zero-emissie doelen te bereiken. Dit is inmiddels bewezen in Den Haag en Amsterdam, waar bedrijven en overheidsorganisaties met succes samenwerken en goederen bundelen.

Geza­men­lijk ini­ti­a­tief: Goe­de­ren­hub Haarlem

Een goe­de­ren­hub is een cen­traal dis­tri­bu­tie­punt aan de rand van de stad, waar leve­ran­ciers de pro­duc­ten voor al hun afne­mers in de stad in één keer kun­nen afle­ve­ren. Alle bestel­lin­gen wor­den in de hub ver­za­meld en in één keer, met emis­sie­vrij ver­voer, naar de ver­schil­len­de afle­ver­lo­ca­ties gebracht.  Gemeen­te Haarlem en Spaarnelanden heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen. In het voor­jaar van 2022 zijn we gestart met een goe­de­ren­hub. De Goe­de­ren­hub Haarlem richt zich op non-food pro­duc­ten. Samen met voor­af gese­lec­teer­de leve­ran­ciers, en de Gemeen­te Haarlem als eer­ste klant, tes­ten we het con­cept in de praktijk.

Leren door te doen

We leren door te doen, samen met de leve­ran­ciers en gemeen­te, en scha­len lang­zaam op. We zien een toe­komst voor ons waar­in steeds meer goe­de­ren via de hub gele­verd wor­den en steeds meer bedrijfs­pan­den in Haarlem via de hub bevoor­raad wor­den.  Hoe deze opscha­ling eruit­ziet en wat een toe­komst­be­sten­di­ge vorm is om dit te berei­ken, onder­zoe­ken we graag samen met een enthou­si­as­te groep deel­ne­mers. Deze groep bestaat uit leve­ran­ciers van non-food pro­duc­ten, orga­ni­sa­ties in (de bin­nen­stad) van Haarlem, Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem.

Doe je mee?

We komen graag met je in con­tact. Of neem con­tact op met Marc van Ham via mvanham@spaarnelanden.nl of via 06-14 72 75 27.

Voor­de­len goederenhub
Orga­ni­sa­ties met een kan­toor­pand in de bin­nen­stad van Haarlem

Is jouw orga­ni­sa­tie geves­tigd in de bin­nen­stad van Haarlem? Wil je het aan­le­ve­ren van jul­lie goe­de­ren duur­za­mer en toe­komst­be­sten­di­ger aan­pak­ken? Onder­zoek dan samen met ons wat het voor jouw orga­ni­sa­tie bete­kent om non-food pro­duc­ten gebun­deld én emis­sie­vrij gele­verd te krij­gen via de Goe­de­ren­hub Haarlem.

  • De bin­nen­stad van Haarlem kan door de ZE zone straks alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voertuigen.
  • Min­der bezig met plan­nen en aan­ne­men van goe­de­ren, omdat leve­rings­mo­men­ten wor­den gebundeld.
  • Per­so­neel effi­ci­ën­ter inzet­ten om goe­de­ren in ont­vangst te nemen, omdat leve­rings­mo­men­ten wor­den gebundeld.
  • Ver­min­dert het aan­tal ver­voers­be­we­gin­gen rond­om je pand. Draagt bij aan fij­ner aan­zicht en wel­kom gevoel voor bezoe­kers, leef­baar­heid en vei­lig­heid omgeving.
  • Bij­dra­gen aan duur­za­me doel­stel­lin­gen; Min­der rit­ten, min­der emis­sies: fijn­stof, stik­stof en CO2.​

Een eer­ste stap is snel gezet. Neem con­tact met ons op. Graag gaan we samen met je, of namens jouw orga­ni­sa­tie, in gesprek met jouw leve­ran­ciers om via de Goe­de­ren­hub Haarlem te leveren.

Leve­ran­ciers van faci­li­tai­re producten

Lever jij non-food goe­de­ren aan orga­ni­sa­ties met kan­toor­pan­den in (de bin­nen­stad van) Haarlem? Onder­zoek dan samen met ons wat het voor jul­lie bete­kent om pro­duc­ten bij de hub af te leveren.

  • Niet meer door smal­le straat­jes manoeu­vre­ren in de binnenstad.
  • Bespaar tijd en drop al je pro­duc­ten op één plek aan de rand van de stad.
  • Bezit je zelf nog geen emis­sie­vrije voer­tui­gen? Via de hub draag je bij aan de toe­ne­men­de vraag naar duurzaam transport.
  • De bin­nen­stad van Haarlem kan door de ZE zone straks alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voertuigen.

Meer infor­ma­tie of samen­wer­ken? Neem con­tact met ons op.

Veel­ge­stel­de vragen

Bekijk hier de veel­ge­stel­de vra­gen over de Goederenhub.

Aanmeldformulier

* verplicht