Wijzigingen afvalinzameling Zandvoort

Geplaatst op: 26 augustus 2022

In verband met de Dutch Grand Prix (DGP) tussen 2 tot 4 september 2022 zijn er aanpassingen en wijzigingen voor de inzameling van (grof) huishoudelijk afval in Zandvoort:

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur
  • Op vrijdag 2 september kun­nen de rolcontainers voor huis­hou­de­lijk afval niet wor­den geleegd. De inhaal­dag is zaterdag 10 september.
  • Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september is de Mili­eu­straat Bloe­men­daal geslo­ten. Wil je grof huis­hou­de­lijk afval weg­bren­gen, dan kun je op deze dagen terecht op het Milieuplein Haarlem of de Mili­eu­straat Heemstede.
  • In de omge­ving van de Van Spe­ijk­straat en de Van Len­nep­weg wordt tij­de­lijk een ondergrondse container voor huis­hou­de­lijk afval ver­wij­derd. Op deze plek komt een loop­brug voor bezoe­kers van de DGP.
    Bewo­ners kun­nen van­af vrijdag 26 augus­tus huis­hou­de­lijk restafval aan­bie­den in een tij­de­lij­ke container, die dage­lijks wordt geleegd. Op woensdag 7 september wordt de loop­brug ver­wij­derd en de ondergrondse container terug­ge­plaatst. Bewo­ners voor wie dit geldt, wor­den nader geïnformeerd.

Op afvalwijzer.spaarnelanden.nl vind je alle infor­ma­tie over (geschei­den) afval­in­za­me­ling altijd actueel.