Vervolg afvalscheidingscampagne ‘Elke kilo telt’ in Zandvoort

Vanaf deze week herhalen de gemeente Zandvoort en Spaarnelanden de campagne ‘Elke kilo telt’ om nog meer inwoners te motiveren hun afval te scheiden. De campagne ondersteunt de doelstelling om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen. Wethouder Ellen Verheij: “Nog steeds belanden veel waardevolle grondstoffen als karton, plastic en blik bij het restafval in de verbrandingsoven. Dat is natuurlijk hartstikke zonde.”

Afval = grondstof

Ver­heij: “Een gro­te groep inwo­ners scheidt het afval al goed. De groot­ste winst die nu te beha­len valt, is dat meer inwo­ners dit voor­beeld gaan vol­gen. Afval­schei­den moet iets van­zelf­spre­kends wor­den. Want hoe meer er gere­cy­cled wordt, hoe klei­ner de hoe­veel­heid restafval. Boven­dien kun­nen van de geschei­den grond­stof­fen nieu­we pro­duc­ten wor­den gemaakt. Afval is dan geen afval meer, maar een grond­stof voor nieu­we producten.”

Werkzaamheden

In navol­ging van Zandvoort Noord plaatst Spaarnelanden de komen­de tijd voor inwo­ners in Zandvoort Zuid die geen rolcontainers heb­ben, extra onder- en boven­grond­se containers op straat. In febru­a­ri of maart wor­den op ver­schil­len­de loca­ties ver­spreid over Zandvoort de groe­ne containers op stan­daard geplaatst voor het inza­me­len van gft en etens­res­ten. De extra containers in het cen­trum van Zandvoort kun­nen naar ver­wach­ting voor de zomer wor­den geplaatst.