Van rolcontainer naar 3D-geprinte plantenbak

Dinsdagmiddag onthulden wethouder Ellen Verheij-de Haas en wethouder Raymond van Haeften de eerste 3D-geprinte plantenbak gemaakt van oude rolcontainers. Vanwege het project Duurzaam Afvalbeheer, waarbij inwoners meer afval zijn gaan scheiden, zijn er veel containers ingeleverd. Spaarnelanden wilde de rolcontainers graag hergebruiken en werkte samen met 3D Makers Zone om dit te bereiken. Het is voor de eerste keer in Nederland gelukt om van gebruikte HDPE, waar rolcontainers van zijn gemaakt, duurzaam meubilair te printen.

In juni 2020 ging het pro­ject Duurzaam Afval­be­heer van start. Afge­lo­pen jaar wer­den onder ande­re papier­con­tai­ners omge­ruild voor duocontainers, zodat inwo­ners papier én plas­tic kun­nen schei­den aan huis. Chris­ti­an Geerts­ma, team­lei­der beheer open­ba­re ruim­te bij Spaarnelanden, wil­de de oude rolcontainers graag her­ge­brui­ken en kwam op het idee om er duurzaam meu­bi­lair van te maken. Wet­hou­der Ellen Ver­heij-de Haas en wet­hou­der Ray­mond van Haef­ten zijn blij met deze ont­wik­ke­ling “Het is belang­rijk dat er in deze tijd wordt geke­ken of we mate­ri­a­len kun­nen her­ge­brui­ken. Dit scheelt in het gebruik van nieu­we grond­stof­fen en dat is beter voor het milieu.”

Van idee naar plan­ten­bak­Ge­bruik­te rolcontainers

Chris­ti­an zocht con­tact met 3D Makers Zone en zij waren enorm enthou­si­ast over het idee. 3D Makers Zone 3D-print met een gro­te robot­arm name­lijk vaker gro­te objec­ten gemaakt van gere­cy­cle­de kunst­stof­fen. Samen met Spaarnelanden beslo­ten zij het pro­ject te kop­pe­len aan Jas­per Dol. Hij is stu­dent ‘Engi­nee­ring Pro­duct Ont­wer­pen’ aan de Hoge­school van Amster­dam en heeft van dit cir­cu­lai­re pro­ject zijn afstu­deer­sta­ge gemaakt bij 3D Makers Zone.

Tijdens het pro­ces hiel­den Chris­ti­an en Jas­per nauw con­tact en bleek het een flin­ke uit­da­ging om van een rolcontainer een nieuw pro­duct te prin­ten. Rolcontainers zijn gemaakt van HDPE kunst­stof. HDPE kunst­stof is nor­maal gespro­ken al las­tig om mee te 3D-prin­ten vanwege de zoge­naam­de ‘ther­mi­sche eigen­schap­pen’ van het mate­ri­aal. Ech­ter is het prin­ten met gere­cy­cle­de rolcontainers een nog gro­te­re uit­da­ging omdat her­ge­bruikt mate­ri­aal in kwa­li­teit ach­ter­uit­gaat. Na aar­dig wat onder­zoek en flink door­zet­ten is het uit­ein­de­lijk gelukt om de eer­ste duur­za­me plan­ten­bak te prin­ten van het mate­ri­aal van oude rolcontainers. Het is voor het eerst dat in Neder­land zul­ke gro­te 3D-geprin­te desig­n­ob­jec­ten zijn gemaakt van gere­cy­cle­de rolcontainers. Een zeer geslaagd expe­ri­ment dus.

Spaarnelanden is ont­zet­tend trots op dit unie­ke resul­taat en zou het fan­tas­tisch vin­den als er in de toe­komst vaker duurzaam meu­bi­lair gemaakt wordt van inge­za­mel­de containers. Boven­dien kun­nen de 3D-geprin­te objec­ten altijd opnieuw gere­cy­cled wor­den om er ander meu­bi­lair van te prin­ten. Zo is Zandvoort op weg naar een steeds duur­za­me­re leefomgeving.