Start Fase 2 Duurzaam Afvalbeheer Zandvoort Centrum

Deze week starten gemeente Zandvoort en Spaarnelanden in Zandvoort Centrum met fase 2 van de uitvoering van het project Duurzaam Afvalbeheer. Vorig jaar zijn tijdens fase 1 de duocontainers verspreid.

De werkzaamheden in fase 2 bestaan uit het ver­van­gen, ver­wij­de­ren en plaat­sen van onder- en boven­grond­se containers voor restafval en grond­stof­fen zoals plas­tic, blik en drink­pak­ken. De werkzaamheden wor­den uit­ge­voerd door Fir­ma Rutte.

De loca­ties van de containers zijn eer­der via een aan­wij­zings­be­sluit door de gemeen­te bekend gemaakt. Voor drie loca­ties heeft de gemeen­te bezwaar­schrif­ten van inwo­ners ont­van­gen, waar­door we de plaat­sing van de containers op deze loca­ties moe­ten uit­stel­len. De plaat­sing van de ande­re loca­ties in het cen­trum gaat komen­de week van start. Zodra de containers geplaatst zijn, nemen we afscheid van de gele huisvuilzakken.

De nieu­we restafval­containers heb­ben een toe­gangs­sys­teem en zijn van­af dat moment alléén nog te ope­nen met een afvalpas. Exac­te loca­ties kun je hier vinden.

De loca­ties van alle containers kun je vin­den in de afval­wij­zer. Daar­naast kun je ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ ook als app op je tele­foon down­lo­a­den via de App Sto­re en Goog­le Play.