Snoeiwerkzaamheden bomen Zandvoort

In opdracht van de gemeen­te Zandvoort is Spaarnelanden rond half febru­a­ri gestart met het snoei­en van bomen zoals, popu­lie­ren, pla­ta­nen en esdoorns. Laag­han­gen­de tak­ken wor­den ver­wij­derd om te voor­ko­men dat ze het ver­keer belem­me­ren. Ook ver­wij­dert Spaarnelanden tak­ken die ver­keerd groei­en en bescha­digd zijn. Tak­ken wor­den ter plek­ke ver­snip­perd in een ver­snip­per­raar en her­ge­bruikt op het ter­rein van de volkstuinen.

De werkzaamheden vin­den plaats op werk­da­gen tus­sen 07:00 en 16:00 uur en duren onge­veer drie weken. Voor de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van een hoog­wer­ker. Tijdens de werkzaamheden beperkt Spaarnelanden de over­last zoveel moge­lijk. Na het snoei­en kan er tij­de­lijk snoei­afval blij­ven lig­gen, Spaarnelanden ruimt dit zo snel moge­lijk op na de werkzaamheden.