Naar het overzicht

Kerstbomenactie Zandvoort

Dit jaar organiseert Spaarnelanden weer een kerstbomenactie in gemeente Zandvoort. Op woensdag 12 januari 2022 - tussen 13:00 en 15:30 uur - kunnen kinderen tot en met 15 jaar op diverse locaties oude kerstbomen brengen. Het doel van de actie is zoveel mogelijk te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Dat zorgt namelijk voor rommel, trekt ander zwerfvuil aan en is brandgevaarlijk. De ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost en bio-brandstof.

Loca­ties

Dit jaar zijn er drie loca­ties waar de kerstbomen inge­le­verd kun­nen wor­den. Twee in Zandvoort en één in Bent­veld. Kerstbomen kun­nen door inwo­ners wor­den inge­le­verd op de vol­gen­de locaties:

  • Zandvoort: Spaarnelanden loca­tie Zandvoort - Remi­se Kamer­lingh Onness­traat 20
  • Zandvoort: Schui­ten­gat ach­ter Dirk van den Broek
  • Bent­veld: Bra­men­laan ter hoog­te van de Bodaan

Kom je met (klei­ne) kin­de­ren? Bege­leid ze dan zoveel moge­lijk met één volwassene.

Maat­re­ge­len vanwege corona

In ver­band met coro­na neemt Spaarnelanden op deze loca­ties maat­re­ge­len, zodat ieder­een zijn boom vei­lig kan inle­ve­ren. Zo zor­gen we op alle loca­ties voor een loop­rou­te met een­rich­tings­ver­keer, plaat­sen we hek­ken om vol­doen­de afstand te waar­bor­gen en gebrui­ken onze mede­wer­kers bescher­mings­mid­de­len wan­neer nodig.

Kom met de fiets

Kom zoveel moge­lijk lopend of met de (elek­tri­sche) fiets. Inwo­ners die met een voer­tuig wil­len komen kun­nen dit alleen doen met een per­so­nen­wa­gen, zonder aanhanger. Kom alleen met de auto als het niet anders kan. Ande­re voer­tui­gen zijn niet wel­kom. Zo kun­nen we de door­stro­ming op de loca­ties in goe­de banen te leiden.

50 cent en een lootje

Per inge­le­ver­de boom krij­gen kin­de­ren tot 16 jaar € 0,50 en een loot­je waar­mee ze kans maken op een VVV cadeau­bon van 5 euro. De win­naars van de cadeau­bon­nen wor­den op maan­dag 17 janu­a­ri 2022 bekend gemaakt op de web­si­te van Spaarnelanden. Bewaar je loot­je goed en con­tro­leer zelf of het lot een win­nend num­mer heeft. Kin­de­ren van­af 16 jaar en vol­was­se­nen kun­nen ook oude kerstbomen inle­ve­ren. Zij doen ech­ter niet mee aan de actie. Alle infor­ma­tie en de inza­mel­lo­ca­ties zijn te vin­den op: spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

Trek­king win­nen­de loten

De trek­king van de win­nen­de loten is op maan­dag 17 janu­a­ri 2022. De uit­sla­gen zijn die dag van­af 13.00 uur te vin­den via spaarnelanden.nl/kerstbomenactie. De win­naars die­nen zich uiter­lijk zon­dag 23 janu­a­ri 2022 te melden door een foto van het loot­je te mai­len naar zandvoort@spaarnelanden.nl onder ver­mel­ding van naam, adres en telefoonnummer.