Naar het overzicht

Inzage locaties containers Zandvoort Centrum

Op 12 februari 2021 zijn de definitieve locaties van de extra containers in het centrum van Zandvoort via een aanwijzingsbesluit bekendgemaakt.

Je kunt dit aan­wij­zings­be­sluit inzien tot en met 26 maart 2021. In het besluit staat ver­meld hoe belang­heb­ben­den bezwaar kun­nen indienen.

Wij­zi­gin­gen locaties

In mei en juni afge­lo­pen jaar heb­ben inwo­ners de con­cept­lo­ca­ties van alle containers kun­nen bekij­ken en erop kun­nen rea­ge­ren. Aan de hand van deze reac­ties en het onder­zoek naar kabels en lei­din­gen in de grond is een aan­tal loca­ties gewij­zigd. Ook zijn loca­ties gewij­zigd die op par­keer­plaat­sen ston­den inge­te­kend. Hier­on­der staan wel­ke loca­ties zijn gewijzigd:

  • Z10 is ver­plaatst naar de ande­re zij­de, aan deze zij­de is meer ruim­te. Daar­bij hoeft op deze loca­tie voor de plaat­sing van vier ondergrondse containers, maar één in plaats van twee par­keer­plaat­sen gebruikt te worden.
  • Z08a2 is ver­plaatst van een par­keer­plaats in de Prin­sen­hof­s­traat naar het trot­toir in de Pakveldstraat.
  • Z28b is ver­plaatst van een par­keer­plaats op de Pau­lus Loot Bou­le­vard naar het noor­den bij de fietsenstalling waar­door er geen par­keer­vak wordt gebruikt.
  • Z11b is ver­plaatst van een par­keer­plaats op de Duin­straat 10 naar de groen­strook tegen­over Duin­straat 6 waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z30a is ver­plaatst van een par­keer­plaats aan de Hoge­weg 30-34 naar een loca­tie naast de inrit naar de par­keer­ga­ra­ge van Hoge­weg 34 waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z12a is een twee­de container geplaatst op de Hoge­weg ter hoog­te van num­mer 56 die als con­cept­lo­ca­tie stond inge­te­kend ter hoog­te van Hoge­weg num­mer 46, ver­plaat­sing heeft als resul­taat dat er maar één par­keer­vak wordt gebruikt.
  • Z07 is ver­plaatst van een par­keer­plaats bij de Zee­straat naar het trot­toir in de Kuin­ders­straat, waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z09c is ver­plaatst van een par­keer­plaats naar het trot­toir op de Dia­co­nied­wars­straat, door onver­wach­te kabels en lei­din­gen op de con­cept­lo­ca­tie is er uit­ge­we­ken naar de nieu­we locatie.

Door deze aan­pas­sing blijft er ook een par­keer­plaats behouden.

  • N15 is een nieu­we loca­tie op het Ver­zets­plein (in plaats van de loca­tie die in het con­cept­plan inge­te­kend stond op het Sta­ti­ons­plein). In het belang van de inrich­ting en par­keer­plaat­sen van het Sta­ti­ons­plein en gebrek aan alter­na­tie­ven is uit­ge­we­ken naar de nieu­we locatie.
Inzien defi­ni­tie­ve locaties

Het bepa­len van de loca­ties van de containers is zorg­vul­dig gedaan. De ‘Richt­lij­nen voor plaat­sing inza­mel­mid­de­len en -voor­zie­nin­gen Zandvoort’ die door het col­le­ge van Zandvoort zijn vast­ge­steld, zijn hier­bij aan­ge­hou­den. Aan­vul­lend zijn de con­cept­lo­ca­ties van de containers na de zomer opnieuw beke­ken en aan­ge­past naar aan­lei­ding van het coa­li­tie­ak­koord “Samen sterk door de cri­ses”. In dit akkoord staat opge­no­men dat het aan­tal par­keer­plaat­sen mini­maal gelijk blijft. Par­keer­plaat­sen die ver­dwij­nen door het plaat­sen van containers wor­den dan ook gecompenseerd.

Je kunt de defi­ni­tie­ve loca­ties door mid­del van onder­staan­de links bekijken:

Tot slot

Sinds novem­ber 2020 plaat­sen de gemeen­te Zandvoort en Spaarnelanden extra containers voor restafval en grond­stof­fen op straat. De containers zijn bedoeld voor inwo­ners die geen rolcontainer(s) aan huis heb­ben, zodat zij in de buurt van hun woning hun afval geschei­den kun­nen weg­gooi­en. Dit zijn onder- en boven­grond­se containers. Naar ver­wach­ting wor­den de extra containers in het cen­trum van Zandvoort van­af april 2021 geplaatst. Met de plaat­sing van de containers nemen we afscheid van de gele huisvuilzakken.