Inzage locaties containers Zandvoort Centrum

Op 12 februari 2021 zijn de definitieve locaties van de extra containers in het centrum van Zandvoort via een aanwijzingsbesluit bekendgemaakt.

Je kunt dit aan­wij­zings­be­sluit inzien tot en met 26 maart 2021. In het besluit staat ver­meld hoe belang­heb­ben­den bezwaar kun­nen indienen.

Wij­zi­gin­gen locaties

In mei en juni afge­lo­pen jaar heb­ben inwo­ners de con­cept­lo­ca­ties van alle containers kun­nen bekij­ken en erop kun­nen rea­ge­ren. Aan de hand van deze reac­ties en het onder­zoek naar kabels en lei­din­gen in de grond is een aan­tal loca­ties gewij­zigd. Ook zijn loca­ties gewij­zigd die op par­keer­plaat­sen ston­den inge­te­kend. Hier­on­der staan wel­ke loca­ties zijn gewijzigd:

  • Z10 is ver­plaatst naar de ande­re zij­de, aan deze zij­de is meer ruim­te. Daar­bij hoeft op deze loca­tie voor de plaat­sing van vier ondergrondse containers, maar één in plaats van twee par­keer­plaat­sen gebruikt te worden.
  • Z08a2 is ver­plaatst van een par­keer­plaats in de Prin­sen­hof­s­traat naar het trot­toir in de Pakveldstraat.
  • Z28b is ver­plaatst van een par­keer­plaats op de Pau­lus Loot Bou­le­vard naar het noor­den bij de fietsenstalling waar­door er geen par­keer­vak wordt gebruikt.
  • Z11b is ver­plaatst van een par­keer­plaats op de Duin­straat 10 naar de groen­strook tegen­over Duin­straat 6 waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z30a is ver­plaatst van een par­keer­plaats aan de Hoge­weg 30-34 naar een loca­tie naast de inrit naar de par­keer­ga­ra­ge van Hoge­weg 34 waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z12a is een twee­de container geplaatst op de Hoge­weg ter hoog­te van num­mer 56 die als con­cept­lo­ca­tie stond inge­te­kend ter hoog­te van Hoge­weg num­mer 46, ver­plaat­sing heeft als resul­taat dat er maar één par­keer­vak wordt gebruikt.
  • Z07 is ver­plaatst van een par­keer­plaats bij de Zee­straat naar het trot­toir in de Kuin­ders­straat, waar­door er geen par­keer­plaats wordt gebruikt.
  • Z09c is ver­plaatst van een par­keer­plaats naar het trot­toir op de Dia­co­nied­wars­straat, door onver­wach­te kabels en lei­din­gen op de con­cept­lo­ca­tie is er uit­ge­we­ken naar de nieu­we locatie.

Door deze aan­pas­sing blijft er ook een par­keer­plaats behouden.

  • N15 is een nieu­we loca­tie op het Ver­zets­plein (in plaats van de loca­tie die in het con­cept­plan inge­te­kend stond op het Sta­ti­ons­plein). In het belang van de inrich­ting en par­keer­plaat­sen van het Sta­ti­ons­plein en gebrek aan alter­na­tie­ven is uit­ge­we­ken naar de nieu­we locatie.
Inzien defi­ni­tie­ve locaties

Het bepa­len van de loca­ties van de containers is zorg­vul­dig gedaan. De ‘Richt­lij­nen voor plaat­sing inza­mel­mid­de­len en -voor­zie­nin­gen Zandvoort’ die door het col­le­ge van Zandvoort zijn vast­ge­steld, zijn hier­bij aan­ge­hou­den. Aan­vul­lend zijn de con­cept­lo­ca­ties van de containers na de zomer opnieuw beke­ken en aan­ge­past naar aan­lei­ding van het coa­li­tie­ak­koord “Samen sterk door de cri­ses”. In dit akkoord staat opge­no­men dat het aan­tal par­keer­plaat­sen mini­maal gelijk blijft. Par­keer­plaat­sen die ver­dwij­nen door het plaat­sen van containers wor­den dan ook gecompenseerd.

Je kunt de defi­ni­tie­ve loca­ties door mid­del van onder­staan­de links bekijken:

Tot slot

Sinds novem­ber 2020 plaat­sen de gemeen­te Zandvoort en Spaarnelanden extra containers voor restafval en grond­stof­fen op straat. De containers zijn bedoeld voor inwo­ners die geen rolcontainer(s) aan huis heb­ben, zodat zij in de buurt van hun woning hun afval geschei­den kun­nen weg­gooi­en. Dit zijn onder- en boven­grond­se containers. Naar ver­wach­ting wor­den de extra containers in het cen­trum van Zandvoort van­af april 2021 geplaatst. Met de plaat­sing van de containers nemen we afscheid van de gele huisvuilzakken.