Herbruikbaar zand voor EK Zandsculpturen in Zandvoort

Het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in Zandvoort ging afgelopen maandag van start. In opdracht van de gemeente Zandvoort voorziet Spaarnelanden de kunstenaars deze week van duurzaam zandsculpturen zand. Dit speciale zand wordt elk jaar na het kampioenschap opgeslagen, zodat het weer kan worden hergebruikt.

De afge­lo­pen jaren heeft de gemeen­te Zandvoort ervoor geko­zen om, na afloop van het zand­sculp­tuur­eve­ne­ment, het zand op te slaan in depot en het jaar daar­op het­zelf­de zand weer opnieuw te gebrui­ken. Dit scheelt in de kos­ten van zand­win­ning en aan­schaf van het zand, jaar­lijk­se trans­port­kos­ten en afvoer­kos­ten nader­hand. Door deze aan­pak is de zoge­naam­de “car­bon foot­print” van een zand­sculp­tuur­eve­ne­ment een van de laag­ste in eve­ne­men­ten­we­reld. Het jaar­lijk­se zand­sculp­tuur­eve­ne­ment in Zandvoort past daar­mee als geen ander eve­ne­ment in het stre­ven naar een scho­ne en mili­eu­be­wus­te badplaats.

Hoe­kig zand

Het sculp­tuur­zand dat in Zandvoort wordt gebruikt is niet rond, maar hoe­kig van vorm en afkom­stig uit de bed­ding van de Maas en de Waal. De kor­rels zijn gezeefd, gewas­sen en ont­daan van slib en voor­zien van een schoon­grond­ver­kla­ring. Dit zorgt ervoor dat de sculp­tu­ren ste­vig zijn en dat vrij­wel alles is vorm te geven tot in het klein­ste detail. Als het zand na afloop niet meer wordt inge­zet voor zand­sculp­tu­ren, dan kan het wor­den gebruikt voor ande­re doel­ein­den, zoals de bouw of wegenbouw.

The­ma

Het the­ma van het EK Zand­sculp­tu­ren dit jaar is “Land­schap door het oog van de Mees­ter”, een samen­wer­king tus­sen de Zand­aca­de­mie, de gemeen­te Zandvoort, Hol­land Casi­no en Zandvoort Mar­ke­ting. Klik hier voor meer infor­ma­tie over het festival.