Duurzaam de bloemetjes buitenzetten

Geplaatst op: 12 juli 2023

Het centrum van Zandvoort wordt opgesierd met nieuwe, duurzame bloembakken, gemaakt van gerecyclede Zandvoortse rolcontainers. Spaarnelanden plaatste de bakken op het Raadhuisplein en in de Oranjestraat.

Foto credits: ZANDVOORTfoto.nl | Edwin Keur

De bloem­bak­ken wer­den ont­wik­keld door Spaarnelanden, in samen­wer­king met Kunst­stof Recy­cling Neder­land en Entree Vert, een bedrijf dat is gespe­ci­a­li­seerd in plan­ten­bak­ken voor de open­ba­re ruim­te. De bak­ken zijn gemaakt van Zand­voort­se rol­em­mers die het ein­de van hun levens­duur heb­ben bereikt. De rolcontainers wor­den eerst ver­snip­perd en ver­vol­gens omge­smol­ten tot bloembakken.

Mar­tijn Hen­driks, Wet­hou­der Open­ba­re Ruim­te, is blij met de nieu­we bak­ken. “We moe­di­gen onze inwo­ners aan om na te den­ken over her­ge­bruik en recy­cling. Zand­voor­ters zien hun oude res­taf­val­bak­ken in een nieu­we vorm weer terug op straat. Dat laat heel mooi zien wat her­ge­bruik bete­kent en hoe we wer­ken aan een duur­za­me toe­komst. En ze zijn nog goed­ko­per ook!

De gemeen­te Zandvoort en Spaarnelanden stre­ven ernaar zo duurzaam moge­lijk in te kopen. De komen­de jaren zul­len daar­om steeds meer bloem­bak­ken wor­den ver­van­gen door deze gere­cy­cle­de bakken.