Naar het overzicht

Afvalinzameling feestdagen - Zandvoort

Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend waardoor er geen wijzigingen zijn in de afvalinzameling. Tijdens oud en nieuw sluit Spaarnelanden de bovengrondse containers af.

Afspraak grof huis­hou­de­lijk afval en Milieuplein

Grof huis­hou­de­lijk afval wordt gewoon inge­za­meld. Het Milieuplein Haarlem en de Mili­eu­stra­ten in Bloe­men­daal en Heem­ste­de zijn geslo­ten op zater­dag 25 en zon­dag 26 decem­ber 2021 en op zater­dag 1 janu­a­ri 2022.

Ondergrondse restafval containers tij­dens de kerstperiode

Bewo­ners die gebruik maken van een ondergrondse containers kun­nen dit tij­dens de kerst­pe­ri­o­de gewoon blij­ven doen. Ondergrondse containers wor­den tij­dens de feest­da­gen geleegd.

Containers tij­dens oud & nieuw

In Zandvoort zijn van vrij­dag­och­tend 31 decem­ber 2021 tot en met zater­dag­och­tend 1 janu­a­ri 2022 de boven­grond­se containers voor papier, tex­tiel en plas­tic, blik en drink­pak­ken afge­slo­ten. Het afval in deze containers is brand­baar. Door ze af te slui­ten wordt brand en scha­de door vuur­werk voor­ko­men. Ook zijn van vrij­dag­mid­dag 31 decem­ber 2021 tot en met zater­dag­och­tend 1 janu­a­ri 2022 de zelf­per­sen­de afval­bak­ken in het cen­trum, bij het sta­ti­on en op de bou­le­vard afge­slo­ten. Op diver­se loca­ties wor­den daar­om tij­de­lijk rol­em­mers op een stan­daard geplaatst.

Inza­mel­da­gen afval in 2022

In de digi­ta­le afval­wij­zer zijn de inza­mel­we­ken te bekij­ken. Via Goog­le Play of App Sto­re is de ‘Afval­wij­zer Spaarnelanden’ ook als app op je tele­foon te downloaden.

Ope­nings­tij­den receptie

De recep­tie is op vrij­dag 24 en vrij­dag 31 decem­ber tele­fo­nisch bereik­baar van 08:00 tot 15:30 uur.