Afvalcoach Henny over afval scheiden en PBD. Elke kilo telt!

Henny Veltman is afvalcoach voor Spaarnelanden in Zandvoort. Henny met een glimlach: “Nee, ik motiveer mensen niet om af te vallen, maar probeer mensen te stimuleren zo goed mogelijk hun afval te scheiden. Afvalscheiden is hard nodig. Op dit moment worden veel waardevolle grondstoffen nog samen met het restafval verbrand en gaan hiermee verloren. Terwijl verbranden van afval de meest milieubelastende manier van verwerken is en hergebruiken van grondstoffen zorgt voor een beter milieu.”

“Er is met name veel winst te beha­len met het beter schei­den van plas­tic, blik en drink­pak­ken (PBD). Deze ver­pak­kin­gen zijn uit­ste­kend opnieuw te gebrui­ken. Zo wor­den van gebruik­te drink­pak­ken bij­voor­beeld kran­ten en plas­tic fles­jes gemaakt. Blik is ein­de­loos opnieuw te gebrui­ken. Om te kun­nen recy­clen is het belang­rijk dat we ons afval zorg­vul­dig schei­den, zodat er geen din­gen tus­sen zit­ten die er niet bij horen.”

“Zo horen alleen lege ver­pak­kin­gen in de PBD- en de duocontainer. Een klein rest­je in een vlapak is niet erg en je hoeft de ver­pak­king ook niet te was­sen, maar het pak moet wel zo leeg moge­lijk zijn. Hard plas­tic zoals bij­voor­beeld speel­goed, plas­tic van medisch afval en piep­schuim mogen er niet in. Deze pro­duc­ten horen bij het restafval. Breng gro­te stuk­ken piep­schuim als­je­blieft naar onze loca­tie in Zandvoort (Remi­se) op de Kamer­lingh Onness­traat of naar een Mili­eu­straat. Dan wor­den er bij­voor­beeld zit­zak­ken (vul­ling) of iso­la­tie­ma­te­ri­aal van gemaakt. Afval van hard plas­tic kunt u geschei­den inle­ve­ren op ons Milieuplein in Haarlem of bij de Mili­eu­stra­ten in Heem­ste­de en Bloemendaal. ”

Henny geeft nog een mooie tip tot slot. “Ik ben gro­te fan van onze afval­wij­zer. Deze staat onli­ne op afvalwijzer.spaarnelanden.nl of in onze app. Bij twij­fel kun je daar­in het pro­duct dat je wilt weg­gooi­en invul­len en zie je in wel­ke container het hoort. Men­sen kun­nen ook altijd bij mij terecht. Ik geef graag tips om afval­schei­ding te hel­pen rea­li­se­ren. Ook kun­nen zij bij mij terecht met hun vra­gen, mel­din­gen en wensen.”