Afronden duurzaam afvalbeheer

Op maandag 31 januari 2022 is de laatste restafvalcontainer vanuit het Duurzaam Afval Beheer plan geplaatst in de Schelpstraat. De gemeente Zandvoort had hiervoor nog een aantal bezwaarschriften van inwoners ontvangen. Inmiddels is de bezwaarprocedure afgerond en is de laatste container geplaatst. Alle nieuwe restafvalcontainers hebben een toegangssysteem en zijn alléén nog te openen met een afvalpas. Met het plaatsen van de laatste container vervalt ook het gebruik van de gele zakken.

Met het Duurzaam Afval Beheer plan, dat begin 2021 van start ging, zet de gemeen­te Zandvoort de komen­de jaren in op bete­re afval­schei­ding waar­door meer waar­de­vol­le grond­stof­fen her­ge­bruikt kun­nen wor­den en de hoe­veel­heid restafval afneemt. Daar­om zijn er het afge­lo­pen jaar meer containers voor ver­schil­len­de afval­stro­men geplaatst en is de manier waar­op inwo­ners hun afval aan­bie­den veranderd.

Afvalpas

Alle inwo­ners die gebruik maken van een ondergrondse restafval­container heb­ben het afge­lo­pen jaar een brief ont­van­gen met afvalpas. Met de afvalpas kun­nen zij alleen gebruik maken van de toe­ge­we­zen restafval­container in eigen buurt. Het num­mer van de te gebrui­ken restafval­container staat in de brief genoemd. Inwo­ners die geen afvalpas heb­ben ont­van­gen en geen eigen rolcontainer heb­ben voor restafval kun­nen con­tact opne­men met Spaarnelanden via het mel­dings­for­mu­lier op spaarnelanden.nl/zandvoort. Vra­gen komen dan direct bij de juis­te medewerker terecht.

Gele huis­vuil­zak­ken

Nu alle containers zijn geplaatst ver­dwij­nen de gele huis­vuil­zak­ken. In de Schel­pen­straat zijn de gele huis­vuil­zak­ken op maandag 7 febru­a­ri 2022 voor het laatst opge­haald. De gele huis­vuil­zak­ken in het cen­trum haalt Spaarnelanden voor het laatst op maandag 14 febru­a­ri op. Inwo­ners kun­nen hun restafval hier­na alleen nog weg­gooi­en in de nieu­we restafval­containers. Even­tu­e­le over­ge­ble­ven gele zak­ken kun­nen inwo­ners gebrui­ken om hun restafval in de restafval­container te gooien.