Actieplan Zandvoort centrum

Het Actieplan Zandvoort zorgt ervoor dat het centrum mooier en fijner wordt. Extra plantenbakken, graffiti verwijderd en meer! Dit zijn acties om het centrum mooier te maken.

In de eer­ste week van dit jaar heeft Spaarnelanden in het cen­trum extra plan­ten­bak­ken en een kerst­boom geplaatst, zo’n 50 bor­den weg­ge­haald en stic­kers, wild­plak en graf­fi­ti van lan­taarn­pa­len en elek­tri­ci­teits­kas­ten en ande­re objec­ten ver­wij­derd. Om de Kerk­steeg meer op te laten val­len wor­den de hek­jes bin­nen­kort blauw gespo­ten. In samen­wer­king met onder­ne­mers op het Gast­huis­plein is sfeer­ver­lich­ting aangebracht.

Ver­be­ter­pun­ten

De gemeen­te, onder­ne­mers, onder­ne­mers­ma­na­ger en Spaarnelanden heb­ben geza­men­lijk geke­ken naar wat er ver­be­terd kan wor­den in de uit­stra­ling. Er zijn op vijf thema’s ver­be­ter­pun­ten geïn­ven­ta­ri­seerd: groen, open­ba­re ruim­te, wild­plak, afval, gevels en pan­den. De komen­de peri­o­de wer­ken gemeen­te, Spaarnelanden en onder­ne­mers ver­der aan het uit­voe­ren en moni­to­ren van de verbeterpunten.

Maandag 17 janu­a­ri vormt Spaarnelanden de groen­strook rond­om het muziek­pa­vil­joen op de roton­de van het Raad­huis­plein om naar een nieu­we bor­der met vas­te planten. De plan­ten­bor­der krijgt meer war­me kleu­ren en moet het hele jaar mooi zijn. In de win­ter­pe­ri­o­de is er een licht groe­ne basis van Gera­ni­um, Ber­ge­nia, Lirio­pe en Asters. In het voor­jaar zijn er vroeg bloei­en­de groep­jes van Nar­cis­sen te zien en de rest van het jaar een afwis­se­len­de bloei­en­de bor­der. De bor­der wordt geplant vol­gens een kleu­rig en onkruid­arm con­cept. De planten die gebruikt wor­den zijn sterk, groei­en snel en zijn bestand tegen het Zand­voort­se klimaat.

Actie­plan centrum

Het jaar­lijks inven­ta­ri­se­ren van ver­be­te­rin­gen is een van de acties uit het Actie­plan Zandvoort cen­trum. Gemeen­te, Spaarnelanden, onder­ne­mers en de onder­ne­mers­ma­na­ger voe­ren dit Actie­plan samen uit om het cen­trum te ver­be­te­ren. Het doel is een leven­dig en brui­send cen­trum dat het hele jaar door aan­trek­ke­lijk is. Speer­pun­ten zijn het ver­le­ven­di­gen van het cen­trum, het ver­be­te­ren van de uit­stra­ling, gast­vrij­heid en gast­heer­schap en hulp bij leegstand.

Foto: Koen Smilde