Wat wil de Goederenhub bereiken?

De Goe­de­ren­hub zorgt voor min­der rit­ten en zwaar vracht­ver­keer in de bin­nen­stad. Daar­mee draagt de Goede­ren­hub bij aan bete­re leef­baar­heid, lucht­kwa­li­teit, vei­lig­heid en bereik­baar­heid van de stad.  We onder­zoe­ken in de prak­tijk op wel­ke manier de Goede­renhub een posi­tie­ve bij­dra­ge levert aan de duur­za­me doel­stel­lin­gen van gemeen­te Haarlem en Pro­vin­cie Noord Hol­land. Daar­naast onder­zoe­ken we hoe een Goede­renhub, na afron­ding van de pilot en eva­lu­a­tie, in de toe­komst zowel prak­tisch als finan­ci­eel haal­baar is.