Wat is de werkwijze?

Voor bedrij­ven in de binnenstad:
Eerst maken we samen een inven­ta­ri­sa­tie van alle leve­rin­gen en leve­ran­ciers. Daar­na maken wij werk­af­spra­ken met jouw leve­ran­ciers, zodat jouw goe­de­ren voort­aan bij de Goe­de­ren­hub bin­nen­ko­men en gebun­deld bij jou wor­den gele­verd. Ver­vol­gens hel­pen we je met de inter­ne nieu­we werk­wij­ze en com­mu­ni­ca­tie. We zor­gen er samen voor dat ieder­een bin­nen jouw orga­ni­sa­tie weet wat er gaat ver­an­de­ren en hoe zij voort­aan hun bestel­lin­gen moe­ten doen.

Voor leve­ran­ciers:
Jij neemt als leve­ran­cier con­tact op met de bedrij­ven in Haarlem aan wie je levert, om te vra­gen of jij hun goe­de­ren bij de Goe­de­ren­hub mag afle­ve­ren. Je laat ons weten bij wel­ke klan­ten de pro­duc­ten bij de Goe­de­ren­hub afge­le­verd gaan wor­den. Ver­vol­gens nemen wij con­tact op met jouw klan­ten om ver­de­re afspra­ken te maken en stem­men de gemaak­te afspra­ken met jou af.