Wat gebeurt er met het gescheiden afval?

Elke afval­stroom van Haarlem en Zandvoort gaat naar een ande­re ver­wer­ker die het afval ver­werkt tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Goed geschei­den afval blijft geschei­den. Zo wordt het papier en kar­ton o.a. ver­werkt door De Peu­te Group in Dord­recht, gft door HVC in Alkmaar, tex­tiel door Spaar­ne­Werkt (Haarlem) en Sym­pa­ny (Zandvoort) en kunst­stof door RKN in Delft. De ver­wer­king van het restafval wordt ook gedaan door HVC in Alkmaar.

Waar­om schei­den aan de bron?

Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­naast gaat een deel van het huis­hou­de­lij­ke restafval als­nog door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplossing.

In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic ver­pak­kin­gen, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn. Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van ove­rig afval zoals, gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval.

Tot slot maakt bron­schei­ding je ervan bewust hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!