Waarom vindt Spaarnelanden duurzaamheid zo belangrijk?

Spaarnelanden wil de motor zijn voor een duur­za­me en ple­zie­ri­ge leef­om­ge­ving voor nu en in de toe­komst. Onze bedoe­ling is dat we zó goed zor­gen voor de leef­om­ge­ving in onze werk­ge­bie­den, dat zoveel moge­lijk men­sen (inwo­ners, onder­ne­mers, gas­ten) hier blij van wor­den. Ver­duur­za­ming van de leef­om­ge­ving draagt onlos­ma­ke­lijk bij aan deze belevingskwaliteit.