Waarom registreert Spaarnelanden gft-containers?

Spaarnelanden regi­streert gft-containers om de dienst­ver­le­ning te ver­be­te­ren. Zo kun­nen we gege­vens snel­ler ver­wer­ken, zoek­ge­raak­te containers opspo­ren en onze inza­mel­rou­tes beter afstemmen.

In het ver­le­den hield Spaarnelanden hand­ma­tig een admi­ni­stra­tie bij van de uit­ge­zet­te gft-containers. Tij­dens de over­stap op een elek­tro­ni­sche admi­ni­stra­tie en regi­stra­tie van alle gft-containers zijn we een­ma­lig nage­gaan wel­ke wonin­gen wel of geen gft-container hebben.