Waarom is er een Goederenhub in Haarlem?  

Gemeen­te Haarlem wil het ver­keer ver­min­de­ren en duur­za­me stadslo­gis­tiek sti­mu­le­ren. Van­af 1 janu­a­ri 2025 mogen alle vracht- en bestel­wa­gens alleen zonder uit­stoot in de nul-emis­sie­zo­ne rij­den. Een goe­de­ren hub kan een goed mid­del zijn om deze zero-emis­sie doe­len te berei­ken. Dit is inmid­dels bewe­zen in Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam, waar bedrij­ven en over­heids­or­ga­ni­sa­ties met suc­ces samen­wer­ken en goe­de­ren bun­de­len. 

Spaarnelanden en de Gemeen­te Haarlem heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen en zijn een pilot gestart. We leren door te doen en scha­len lang­zaam op. We zien een toe­komst voor ons waar­in steeds meer goe­de­ren via de hub gele­verd wor­den en steeds meer bedrijfs­pan­den in Haarlem via de hub bevoor­raad wor­den.  Hoe deze opscha­ling eruit­ziet en wat een toe­komst­be­sten­di­ge vorm is om dit te berei­ken, onder­zoe­ken we samen met een enthou­si­as­te groep deel­ne­mers. Deze groep bestaat uit leve­ran­ciers van non-food goe­de­ren, bedrij­ven in (de bin­nen­stad) van Haarlem, Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem.  

Wil je ook deel­ne­men aan de pilot? Meld je aan via de web­si­te, stuur een email naar goederenhubhaarlem@spaarnelanden.nl of neem con­tact op met Esther Somers via 06-33 74 64 66.