Waarom is de Goederenhub voor mij als leverancier interessant?

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor leve­ran­ciers die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren leve­ren aan bedrij­ven in de bin­nen­stad van Haarlem. Op dit moment rijd en manoeu­vreer je met (gro­te) brand­stof vracht­wa­gens door de bin­nen­stad van Haarlem om goe­de­ren af te leve­ren.  

De voor­de­len op een rij­tje: 

 • Door gebruik te maken van de Goe­de­ren­hub bereid je je voor op de toe­komst. De bin­nen­stad van Haarlem mag van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voer­tui­gen.  
 • Je bespaart tijd en geld (brand­stof en per­so­neel): 
  • De Goe­de­ren­hub ligt aan de rand van de stad en is mak­ke­lijk te bereiken. 
  • Je kunt goe­de­ren voor meer­de­re klan­ten in Haarlem op één plek afleveren.
  • Je hoeft niet meer door smal­le straat­jes te manoeu­vre­ren in de bin­nen­stad.  
 • Je draagt bij aan de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de omge­ving. 
 • Je draagt bij aan de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de stad; min­der emis­sies: fijn­stof, stik­stof en CO2.   
 • Je hebt de moge­lijk­heid om dicht­bij de stad goe­de­ren tij­de­lijk op te slaan.