Waarom is de Goederenhub interessant voor ons als organisatie?

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem met duur­za­me ambi­ties, die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren laten bezor­gen, wel­licht geen spe­ci­a­le mede­wer­kers heb­ben om pak­ket­jes in ont­vangst te nemen, veel tijd kwijt zijn aan het aan­ne­men van leve­rin­gen en dus graag het aan­tal lever­mo­men­ten wil­len beper­ken.  

De voor­de­len op een rij­tje: 

  • Door gebruik te maken van de Goe­de­ren­hub bereid je je voor op de toe­komst. De bin­nen­stad van Haarlem mag van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voer­tui­gen.  
  • Je bespaart tijd en geld: Je bent min­der tijd kwijt aan het aan­ne­men van pak­ket­ten. Je kunt jouw per­so­neel effi­ci­ënt inzet­ten om goe­de­ren in ont­vangst te nemen, omdat leve­rings­mo­men­ten wor­den gebun­deld en ver­min­derd. 
  • Je draagt bij aan de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de stad en ver­laagt je eigen voet­af­druk; Min­der fijn­stof, stik­stof en CO2 uit­stoot.   
  • Je hebt min­der (vracht)verkeer en chauf­feurs voor de deur en rond­om je pand, door­dat jouw leve­rin­gen door één trans­por­teur wor­den gebracht.  
  • Onze chauf­feur kent de weg op jouw loca­tie en plaatst de pak­ket­ten wat jij wilt.  
  • Je draagt bij aan een fij­ner aan­zicht en wel­kom gevoel voor bezoe­kers.  
  • Je draagt bij aan de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de omge­ving.