Waarom is de dienstverlening met een chip beter?

- Het uit­zet­ten en ver­van­gen van containers kan met de chip snel­ler wor­den verwerkt.
- De chip maakt het moge­lijk om containers die wor­den gesto­len, of containers die per onge­luk door ande­ren zijn mee­ge­no­men, op te sporen.
- Spaarnelanden kan de inza­mel­rou­tes beter afstem­men op het aan­bied­ge­drag omdat inzich­te­lijk is hoe vaak wel­ke container wordt aan­ge­bo­den. Hier­door kun­nen de rij­rou­tes van de vuil­nis­wa­gens effi­ci­ën­ter wor­den ingedeeld.
- Het con­tai­ner­be­heer en het ver­hel­pen van even­tu­e­le pro­ble­men wordt eenvoudiger.