Kan ik ook afval scheiden als het niet aan huis wordt opgehaald?

Jaze­ker. Veel soor­ten afval kun­nen geschei­den wor­den inge­le­verd in de gemeen­te Haarlem. Zo staan er, naast papier- en plas­tic­con­tai­ners, ook glas- en tex­tiel­con­tai­ners ver­spreid over heel Haarlem. In de afval­wij­zer vind je de dichtst­bij­zijn­de containers.

Gft-afval en etens­res­ten wor­den in een aan­tal wij­ken aan huis opge­haald. Grof huis­hou­de­lijk afval (kapot­te bank­stel­len, koel­kas­ten, tapijt etc.) kun­nen bewo­ners naar het milieuplein bren­gen en kan tevens aan huis wor­den opge­haald door een afspraak grof huis­hou­de­lijk afval te maken. Spul­len die nog te gebrui­ken zijn, kun­nen naar de kringloopwinkel.