Ik heb geen ruimte voor een gft-container, wat moet ik doen?

Plaats de container ach­ter het huis of in de ber­ging die behoort bij de woning. Als dat niet moge­lijk is, kun je de container (in som­mi­ge geval­len) aan de voor­kant van jouw woning plaat­sen. De container moet altijd op eigen ter­rein geplaatst wor­den. Houd er reke­ning mee dat jij zelf ver­ant­woor­de­lijk bent voor jouw container en dat, wan­neer je de container aan de voor­kant van jouw woning plaatst, ande­ren hun afval hier wel­licht in depo­ne­ren of de container weghalen.