De grootte van de container (140 liter of 240 liter) zoals vermeld op de sticker klopt niet. Wat nu?

Con­tro­leer voor de zeker­heid even de stic­ker. Staat hier de cor­rec­te groot­te van de container (140/240liter)? Dan wordt de container voor­zien van de juis­te chip. Is dat niet het geval, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.