Wateroverlast in Zandvoort

Door de klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer. Die uitersten hebben grote impact op de openbare ruimte. Bij extreme droogte beginnen stoeptegels te ‘klapperen’ en verdort het groen, en stortregens zetten de straten blank. Dit laatste zorgt met name in Zandvoort voor problemen. Vorig najaar liep een groot deel van de badplaats door een hoosbui onder water.

Maar één persgemaal

Zandvoort kamp­te altijd al met pro­ble­men rond de water­ber­ging, ver­telt Arthur Ver­daas­donk, unit­ma­na­ger van Spaarnelanden in Zandvoort. Nu het vaker stort­re­gent vraagt dit probleem steeds drin­gen­der om een oplos­sing. Arthur: “Zandvoort is afhan­ke­lijk van één pers­ge­maal dat al het hemel­wa­ter en afval­wa­ter afvoert naar de riool­zui­ve­ring in Haarlem. Het dorp ligt in een kom­me­tje en heeft rela­tief veel ver­hard opper­vlak. Daar­door kan het water bij een hoos­bui geen kant op. Er zijn ook geen plas­sen en slo­ten waar­in we over­tol­lig water kun­nen afvoe­ren. Tien jaar gele­den is een nood-over­stort gemaakt in de dui­nen. Zandvoort ver­wacht daar een keer in de 25 jaar gebruik van te moe­ten maken, maar het is natuur­lijk niet wen­se­lijk om afval­wa­ter te lozen in een natuurgebied.”

Ver­har­din­gen eruit, groen erin

In Zandvoort beheert Spaarnelanden het riool en de ver­har­ding. Arthur: “Als ken­nis­part­ner advi­se­ren wij de gemeen­te over moge­lijk­he­den om de water­ber­ging te ver­be­te­ren. Afge­lo­pen jaar is veel aan­dacht geweest voor het onder­houd aan pom­pen en gema­len en zijn er klei­ne aan­pas­sin­gen aan het riool gedaan om de betrouw­baar­heid te ver­be­te­ren. Ook advi­se­ren we de gemeen­te over het ver­van­gen van ver­har­din­gen in de open­ba­re ruim­te door groen. Zo kan het regen­wa­ter gemak­ke­lijk de bodem infiltreren.”

Rea­ge­ren? Mail Arthur Ver­daas­donk, averdaasdonk@spaarnelanden.nl

Dit ver­haal is gepu­bli­ceerd in BuitenKansen