Bloemen door grazende pony’s

Je kunt gras maaien, maar je kunt ook pony’s de boel laten begrazen. Die zorgen ervoor dat er meer bloemen tussen het gras groeien en bloeien. En dat is weer goed voor de insecten! Hoe het precies zit lees je hieronder.

Haarlem wil bloemen en insec­ten steeds meer de ruim­te geven in ber­men, gazons en par­ken. Maar die komen er niet van­zelf. De gemeen­te heeft daar­om een cre­a­tie­ve oplos­sing gevon­den om het groen in de stad kort, maar ook bloem­rijk te krij­gen. Naast het gewo­ne maai­en hou­den name­lijk ook pony’s het groen in toom. En dat doen ze goed. Want op de voor­heen rui­ge ter­rei­nen waar nu pony’s gra­zen is een spec­ta­cu­lai­re terug­keer van de bloe­men­rijk­dom. Ook planten zoals rode kla­ver (vol nec­tar voor insec­ten) en ande­re bij­zon­de­re soor­ten keer­den terug. En de eer­ste zeld­za­me soor­ten pad­den­stoe­len zijn inmid­dels gesignaleerd.

Daar­om pony’s

Dank­zij kli­maat­ver­an­de­ring wordt het steeds war­mer, waar­door gras­sen blij­ven groei­en en er dus meer gemaaid moet wor­den. Dat kost veel tijd en man­kracht. Ook ver­zuurt de grond door onder ande­re neer­slag van stik­stof. Door ‘bewei­ding’ (gra­zen) door pony’s blijft het gras laag en kun­nen zaden beter ont­kie­men. Ook helpt hun mest om ver­zu­ring tegen te gaan. Alle­maal gun­stig voor bloemen, het bodem­le­ven en voor insec­ten. Zij heb­ben name­lijk niet alleen bloemen voor nec­tar en stuif­meel nodig, maar ook een lage en open begroei­ing, waar het warm en droog is. Als­of dat nog niet genoeg is, trap­pen de pony’s ook de bodem open, waar­door er min­der ver­zu­ring is. Wat een uitkomst!

Waar o waar?

Aan de noord­oe­ver van de Meer­wijk­plas in Schal­k­wijk is de inzet van pony’s als eer­ste getest. Nadat de die­ren hier het gras kort hiel­den, ver­an­der­de het gebied in twee jaar tijd in één gro­te bloe­men­zee. En op die bloemen kwam een arma­da aan insec­ten­soor­ten af in de vorm van vlin­ders, bij­en en zweef­vlie­gen. Het ter­rein zoemt je nu tege­moet in de zomer. Inmid­dels vind je bewei­de ter­rei­nen in het Poel­broek­park en aan de noord­oe­ver van de Meer­wijk­plas. Er zijn plan­nen om de bewei­ding nog wat uit te breiden.

Niet over­al pony’s

Begra­zing is niet over­al moge­lijk. Daar­om wor­den er ook ande­re manie­ren getest om ber­men, gazons en par­ken bloem­rij­ker te maken. Zoals door de aan­leg van grep­pels, ofte­wel wadi’s. Bij het aan­leg­gen wordt de ver­zuur­de bodem­laag ver­wij­derd. Boven­dien gaan de grep­pels over­stro­min­gen tegen, en de instroom van kalk­rijk water ver­min­dert bodemverzuring.

Bij de uit­voe­ring van het beheer wordt samen­ge­werkt door de gemeen­te Haarlem, Spaarnelanden en Natuur­lij­ke Zaken.

Dit ver­haal is gepu­bli­ceerd door Natuur in je stad