Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Restafval
FAQ | Restafval2022-06-08T15:36:43+02:00
Naar het overzicht
Restafval
Mijn restafval­container is ver­dwe­nen. Wat nu?2022-01-26T15:58:01+01:00

Mijn restafvalcontainer is verdwenen. Wat nu?

Indien jouw restafval­container ver­dwe­nen is, con­tro­leer dan eerst of de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je voor een ver­van­gen­de container via het con­tact­for­mu­lier een aan­vraag doen bij Spaarnelanden. Ver­meld hier­bij dat het gaat om een gesto­len container. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Mijn restafval­container is stuk. Wat nu?2022-01-26T15:56:47+01:00

Mijn restafvalcontainer is stuk. Wat nu?

Op maan­dag, woens­dag en vrij­dag kun je tus­sen 08:00 en 12:00 uur jouw restafval­container omrui­len bij Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51. Het is ook moge­lijk om de restafval­container bij je thuis te laten afle­ve­ren door Spaarnelanden. Neem hier­voor con­tact op met onze recep­tie via 023 - 751 72 00.

Waar­om is mijn restafval­container niet geleegd?2022-02-28T15:47:46+01:00

Waarom is mijn restafvalcontainer niet geleegd?

Wan­neer jouw restafval­container als eni­ge in de straat niet geleegd is, zou het kun­nen zijn dat er mate­ri­aal in zit dat niet in de container thuis­hoort. Hier­bij kun je den­ken aan aar­de, zand, ste­nen en gras­zo­den. Als dit het geval is, dien je dit mate­ri­aal uit de container te halen en de bak aan te bie­den vol­gens de aan­bie­dre­gels voor restafvalcontainers.

Indien dit niet het geval is neem dan con­tact op met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00.

Hoe kan ik mijn restafval het bes­te aanbieden?2022-01-26T15:56:07+01:00

Hoe kan ik mijn restafval het beste aanbieden?

Ondergrondse containers
Bewo­ners die op een ondergrondse restafval­container zijn aan­ge­slo­ten ope­nen met een afvalpas de container om afval te depo­ne­ren. Meld een sto­ring direct bij Spaarnelanden, tel 023 - 751 72 00. Plaats geen los afval, grof­vuil of gro­te ver­pak­kin­gen naast of op afvalcontainers.

Ver­za­mel­con­tai­ners
Flat­be­wo­ners kun­nen gebruik maken van de ver­za­mel­con­tai­ners voor restafval, die in of bij de flat staan. In deze ver­za­mel­con­tai­ners mag geen grof­vuil bevatten.

Waar kan ik mijn piep­schuim kwijt?2022-01-18T16:35:23+01:00

Waar kan ik mijn piepschuim kwijt?

Piep­schuim kan inge­le­verd wor­den op het Milieuplein in gemeen­te Haarlem. Naar de moge­lijk­he­den om dit te schei­den in de stad wordt geke­ken. Lukt inle­ve­ren op het Milieuplein niet, dan hoort piep­schuim op dit moment nog bij het restafval.

Waar­om kie­zen Haarlem en Zandvoort voor bron­schei­ding met aan­vul­lend nascheiding?2022-01-18T16:41:11+01:00

Waarom kiezen Haarlem en Zandvoort voor bronscheiding met aanvullend nascheiding?

Spaarnelanden, de gemeen­te Haarlem en de gemeen­te Zandvoort krij­gen regel­ma­tig vra­gen over de keu­ze voor bron­schei­den van het huis­hou­de­lij­ke afval. Haarlem en Zandvoort kie­zen voor schei­den aan de bron; bewo­ners schei­den dus thuis hun afval. Daar­naast gaat het huis­hou­de­lij­ke restafval door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplossing. 

Hoe zit dat precies?
Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn.

Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval. 

Tot slot helpt bron­schei­ding je te besef­fen hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!

Bij welk afval horen chipszakken?2022-01-26T15:16:53+01:00

Bij welk afval horen chipszakken?

Een chips­zak hoort bij het restafval, net als ande­re plas­tic ver­pak­kin­gen met een metaal­laag­je. Een chips­zak kan niet met het kunst­stof ver­pak­kings­af­val wor­den gere­cy­cled, omdat het metaal­laag­je de recy­cling van plas­tic verstoort.

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?2022-01-18T16:35:00+01:00

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?

Een gebruik­te, met vet ver­vuil­de (thuis bezorg­de) piz­za­doos mag niet bij het oud­pa­pier maar hoort bij het restafval. Een kar­ton­nen ver­pak­king van een diep­vriespiz­za mag wel bij het oudpapier.

Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de ondergrondse restafval­container kwijt zonder geluidsoverlast?2022-01-26T15:53:08+01:00

Kan ik 24 uur per dag mijn afval in de ondergrondse restafvalcontainer kwijt zonder geluidsoverlast?

Ja, in prin­ci­pe wel, ten­zij anders staat aan­ge­ge­ven op de container. Het aan­bie­den van afval in de ondergrondse container kan 24 uur per dag en geeft geen geluids­over­last bij nor­maal gebruik. Het eni­ge geluid dat je hoort, is een klik bij het ont­gren­de­len van de inwerp­trom­mel. Houd de klep van de trom­mel wel vast bij het inwer­pen van jouw huisvuilzak.

Wel­ke huis­vuil­zak­ken pas­sen er in de inwerp­trom­mel van een ondergrondse restafvalcontainer?2022-01-26T15:52:32+01:00

Welke huisvuilzakken passen er in de inwerptrommel van een ondergrondse restafvalcontainer?

De stan­daard Komo huis­vuil­zak­ken (60 tot 80 liter) pas­sen in de inwerp­trom­mel van de ondergrondse container. Deze inwerp­trom­mel is 80 liter. Je mag ech­ter elke gewens­te maat zak gebrui­ken. Ook groen­te­zak­ken of plas­tic tas­jes kun­nen gebruikt worden.

Kan ik mijn afval­zak naast de ondergrondse restafval­container zet­ten als deze vol is of niet opent?2022-01-18T16:33:29+01:00

Kan ik mijn afvalzak naast de ondergrondse restafvalcontainer zetten als deze vol is of niet opent?

Nee, het bes­te is om op een later tijd­stip het afval nog­maals aan te bie­den. De huis­vuil­wa­gen die de ondergrondse container leegt kan geen los­lig­gend huis­vuil mee­ne­men. Voor dit los­se afval moet apart een klei­ne­re wagen komen. Het legen van de containers gaat name­lijk via een elek­tro­nisch sys­teem. De container wordt uit de grond getrok­ken met een haak en ver­vol­gens boven de huis­vuil­wa­gen geleegd. Deze wagen is te hoog om los afval in te gooien.

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?2022-01-26T15:49:54+01:00

Hoe werkt de ondergrondse restafvalcontainer?

Het aan­bie­den van een huis­vuil­zak werkt als volgt. Je legt de afvalpas op het inlees­ven­ster. In het inlees­ven­ster gaat een groen lamp­je bran­den en je hoort een ‘klik’. Het slot is ont­gren­deld. Je kunt de klep ope­nen door deze omhoog te trek­ken. Je legt jouw huis­vuil­zak in de trom­mel en sluit de trom­mel door de klep omlaag te bewe­gen. De huis­vuil­zak valt auto­ma­tisch in de container en de klep gaat op slot. De vol­gen­de huis­vuil­zak kan op dezelf­de wij­ze in de container gede­po­neerd worden.

Kun­nen jul­lie zien hoe vaak er afval in de restafval­container wordt geworpen?2022-01-18T16:34:16+01:00

Kunnen jullie zien hoe vaak er afval in de restafvalcontainer wordt geworpen?

De ondergrondse container regi­streert het aan­tal klep­ope­nin­gen en de afvalpas waar­mee de container wordt geo­pend. De pas is gekop­peld aan een adres. Met deze gege­vens wordt ver­der niets gedaan.

Ga naar de bovenkant