Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Papier-afval
FAQ | Papier-afval2022-06-08T15:36:35+02:00
Naar het overzicht
Papier-afval
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Kan ik ook een duocontainer krijgen?2022-01-26T15:35:06+01:00

Kan ik ook een duocontainer krijgen?

Als jouw woning geschikt is om een duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen dan krijg je een duo­bak zodat je papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken kunt scheiden.

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?2022-01-26T15:34:34+01:00

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?

Als jouw woning geschikt is voor een duocontainer - je hebt een laag­bouw­wo­ning, woon­wa­gen of woon­boot met een voor­tuin en/of ach­ter­tuin met ach­ter­om om de duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen - dan krijg je de duocontainer gele­verd. Het gemeen­te­be­stuur heeft beslo­ten dat de inwo­ners die aan­ge­ven geen duocontainer te wil­len deze eerst zes maan­den op proef krijgen.

Wat mag er alle­maal in een duocontainer?2022-03-30T11:49:01+02:00

Wat mag er allemaal in een duocontainer?

In de duocontainer mogen plas­tic, blik en drink­pak­ken en papier. De containers heb­ben een inhoud van 260 liter en bestaan uit twee apar­te com­par­ti­men­ten zodat het afval in de container geschei­den blijft. Ook in de inza­mel­wa­gen blij­ven het papier en PBD geschei­den zodat deze waar­de­vol­le grond­stof­fen ver­werkt wordt tot grond­stof­fen voor nieu­we producten.

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?2022-01-18T16:35:00+01:00

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?

Een gebruik­te, met vet ver­vuil­de (thuis bezorg­de) piz­za­doos mag niet bij het oud­pa­pier maar hoort bij het restafval. Een kar­ton­nen ver­pak­king van een diep­vriespiz­za mag wel bij het oudpapier.

Kan ik ook glas in de duocontainer doen?2022-01-26T16:16:20+01:00

Kan ik ook glas in de duocontainer doen?

Nee, een duocontainer is een container voor papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken. In heel Haarlem staan glascontainers. Hier kun je jouw glas kwijt. De loca­ties van glascontainers vind je in de afval­wij­zer.

Wan­neer krijg ik een duocontainer thuis?2022-01-26T16:15:41+01:00

Wanneer krijg ik een duocontainer thuis?

In 2017 krij­gen geschik­te wonin­gen in Meer­wijk, Von­delkwar­tier, Garen­ko­kers­kwar­tier en Has­se­laers­buurt een duo­bak. Bewo­ners krij­gen tij­dig bericht wan­neer zij de duocontainer ont­van­gen. De plan­ning voor de ove­ri­ge wij­ken is nog niet bekend. Zodra deze wel bekend is krijg je dat te horen.

Kan ik de duocontainer ook eer­der krijgen?2022-01-18T16:37:43+01:00

Kan ik de duocontainer ook eerder krijgen?

Dat is helaas niet moge­lijk. Om het legen van de duo­bak­ken zo effi­ci­ënt moge­lijk te laten ver­lo­pen, wor­den de duocontainers per wijk uit­ge­zet. Zo kan ook de inzameling per wijk inge­pland worden.

Ik heb geen ruim­te voor een duocontainer. Wat nu?2022-01-26T16:14:38+01:00

Ik heb geen ruimte voor een duocontainer. Wat nu?

Heb je geen ruim­te voor een duocontainer? Woon je bij­voor­beeld in een flat of heb je geen ruim­te voor of ach­ter jouw woning? Dan kun je papier en PBD (Plas­tic, Blik en Dran­ken­kar­tons) nog steeds geschei­den aan­bie­den. In heel Haarlem staan containers voor PBD en papier. De loca­ties van deze containers vind je in de afval­wij­zer.

Moet ik beta­len voor een duocontainer?2022-01-18T16:30:49+01:00

Moet ik betalen voor een duocontainer?

Nee, er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de duocontainer.

Hoe vaak wordt mijn duocontainer geleegd?2022-01-26T16:13:04+01:00

Hoe vaak wordt mijn duocontainer geleegd?

Jouw duocontainer wordt 1 keer in de 2 weken geleegd. Voor­dat je de duocontainer ontvangt, krijg je een brief waar­in de datum staat waar­op je de container krijgt. In deze brief staat ook ver­meld wan­neer jouw duocontainer wordt geleegd. De ledi­gings­da­gen vind je in de afval­wij­zer.

Kan ik samen met mijn buren een duocontainer delen?2022-01-18T16:39:07+01:00

Kan ik samen met mijn buren een duocontainer delen?

Een duocontainer hoort bij de woning. Daar­om krijgt elke geschik­te woning een duocontainer. De erva­ring leert boven­dien dat een huis­hou­den zoveel papier en PBD (Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken) heeft dat een duocontainer hier mak­ke­lijk mee gevuld raakt.

Welk afval hoort in de papiercontainer?2022-03-30T11:45:11+02:00

Welk afval hoort in de papiercontainer?

Lees hier meer over welk afval in de papier­con­tai­ner hoort.

Ga naar de bovenkant