FAQ | Groen2022-06-08T15:36:00+02:00
Naar het overzicht
Groen
Wan­neer start het maaiseizoen?2022-02-28T15:57:23+01:00

Wanneer start het maaiseizoen?

In prin­ci­pe start het maai­sei­zoen rond 1 maart. Spaarnelanden begint rond deze datum met het maai­en van kort gras. Dit gras is vaak in woon­wij­ken te vin­den en dient regel­ma­tig gemaaid te wor­den. Zolang het gras groeit en blijft groei­en maait Spaarnelanden dit regel­ma­tig. Na het intre­den van de nacht­vorst rond 1 novem­ber stopt Spaarnelanden met het maaien.

Ik heb een zie­ke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?2022-03-01T13:06:26+01:00

Ik heb een zieke iep gezien of er zelf één in de tuin staan. Wat moet ik doen?

Meld dit via je eigen gemeen­te; gemeen­te Haarlem, gemeen­te Zandvoort

Wat doen jul­lie om de hoge aan­tal­len van de eiken­pro­ces­sie­rups tegen te gaan?2022-03-01T13:07:45+01:00

Wat doen jullie om de hoge aantallen van de eikenprocessierups tegen te gaan?

Jaar­lijks doet Spaarnelanden onder­zoek naar de (moge­lij­ke) aan­we­zig­heid van de eiken­pro­ces­sie­rups bij eiken in de open­ba­re ruim­te. We plaat­sen daar­voor fero­moon­val­len, waar­mee we de vlin­ders van­gen. Door de eiken­pro­ces­sie­rups­vlin­ders in de zomer en het najaar te van­gen, weten we hoe­veel er rup­sen er onge­veer in een gebied aan­we­zig zijn. Ande­re metho­des die we gebrui­ken zijn het machi­naal weg­zui­gen van nes­ten en het (bio­lo­gisch) bespui­ten van bomen. Dat laat­ste doen we alleen bij gro­te groe­pen rupsen.

Kapt Spaarnelanden ook particuliere bomen?2022-03-01T13:08:39+01:00

Kapt Spaarnelanden ook particuliere bomen?

Spaarnelanden kapt alleen bomen in de open­ba­re ruim­te van Haarlem en Zandvoort. Deze val­len onder onze ver­ant­woor­de­lijk­heid. Wil je zelf een boom kap­pen? Dan heb je meest­al een omge­vings­ver­gun­ning nodig. Ook als je een boom in eigen tuin wilt kap­pen. De ver­gun­ning vraag je op via je eigen gemeente.

Is er een peri­o­de wan­neer Spaarnelanden niet maait in Haarlem?2022-03-01T13:09:58+01:00

Is er een periode wanneer Spaarnelanden niet maait in Haarlem?

De gemeen­te Haarlem heeft met Spaarnelanden afge­spro­ken dat een groot deel van de gazons in de open­ba­re ruim­te in de peri­o­de 15 april tot 15 mei niet wor­den gemaaid. De maat­re­gel om tij­dens de bloei­pe­ri­o­de niet te maai­en, kan bij­dra­gen aan een rij­ker insec­ten­le­ven. De loca­ties waar tij­de­lijk niet wordt gemaaid zijn voor­al gro­te ber­men langs door­gaan­de wegen.

Ga naar de bovenkant