Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Grij­ze container
FAQ | Grij­ze container2022-06-08T15:35:55+02:00
Naar het overzicht
Grijze container
Mijn restafval­container is ver­dwe­nen. Wat nu?2022-01-26T15:58:01+01:00

Mijn restafvalcontainer is verdwenen. Wat nu?

Indien jouw restafval­container ver­dwe­nen is, con­tro­leer dan eerst of de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je voor een ver­van­gen­de container via het con­tact­for­mu­lier een aan­vraag doen bij Spaarnelanden. Ver­meld hier­bij dat het gaat om een gesto­len container. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Mijn restafval­container is stuk. Wat nu?2022-01-26T15:56:47+01:00

Mijn restafvalcontainer is stuk. Wat nu?

Op maan­dag, woens­dag en vrij­dag kun je tus­sen 08:00 en 12:00 uur jouw restafval­container omrui­len bij Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51. Het is ook moge­lijk om de restafval­container bij je thuis te laten afle­ve­ren door Spaarnelanden. Neem hier­voor con­tact op met onze recep­tie via 023 - 751 72 00.

Waar­om is mijn restafval­container niet geleegd?2022-02-28T15:47:46+01:00

Waarom is mijn restafvalcontainer niet geleegd?

Wan­neer jouw restafval­container als eni­ge in de straat niet geleegd is, zou het kun­nen zijn dat er mate­ri­aal in zit dat niet in de container thuis­hoort. Hier­bij kun je den­ken aan aar­de, zand, ste­nen en gras­zo­den. Als dit het geval is, dien je dit mate­ri­aal uit de container te halen en de bak aan te bie­den vol­gens de aan­bie­dre­gels voor restafvalcontainers.

Indien dit niet het geval is neem dan con­tact op met Spaarnelanden via 023 - 751 72 00.

Hoe kan ik mijn restafval het bes­te aanbieden?2022-01-26T15:56:07+01:00

Hoe kan ik mijn restafval het beste aanbieden?

Ondergrondse containers
Bewo­ners die op een ondergrondse restafval­container zijn aan­ge­slo­ten ope­nen met een afvalpas de container om afval te depo­ne­ren. Meld een sto­ring direct bij Spaarnelanden, tel 023 - 751 72 00. Plaats geen los afval, grof­vuil of gro­te ver­pak­kin­gen naast of op afvalcontainers.

Ver­za­mel­con­tai­ners
Flat­be­wo­ners kun­nen gebruik maken van de ver­za­mel­con­tai­ners voor restafval, die in of bij de flat staan. In deze ver­za­mel­con­tai­ners mag geen grof­vuil bevatten.

Ga naar de bovenkant