FAQ | Gft2022-06-08T15:35:43+02:00
Naar het overzicht
Gft
Waar­om gaat de gemeen­te Haarlem meer gft geschei­den inzamelen?2022-01-26T16:39:04+01:00

Waarom gaat de gemeente Haarlem meer gft gescheiden inzamelen?

De Rijks­over­heid heeft in een lan­de­lijk afval­be­heer­plan vast­ge­legd dat gemeen­ten hun per­cen­ta­ge afval­schei­ding moe­ten ver­ho­gen. De komen­de decen­nia wor­den veel grond­stof­fen schaar­ser, waar­door de prij­zen ver­der stij­gen. Als er meer afval wordt geschei­den, kan meer afval wor­den her­ge­bruikt en wordt er min­der afval ver­brand. Dit draagt bij aan meer her­ge­bruik van grond­stof­fen en ver­min­de­ring van de CO2-uit­stoot. De gemeen­te Haarlem is daar­om hard bezig het schei­den van afval nog mak­ke­lij­ker te maken voor inwo­ners. Onge­veer één der­de van het aan­tal kilo’s Haar­lems restafval bestaat uit gft. Door gft, net als papier, glas, tex­tiel en plas­tic, te schei­den, dalen ook de kos­ten voor het ver­wer­ken van restafval en dat kan weer van invloed zijn op de hoog­te van de afvalstoffenheffingskosten.

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?2022-02-28T15:48:23+01:00

Ik wil geen gft-container. Kan ik deze weigeren?

Een gft-container wei­ge­ren is niet moge­lijk. Gemeen­ten zijn wet­te­lijk ver­plicht om gft (groen­te-, fruit- en tuin­af­val en etens­res­ten) geschei­den in te zame­len wan­neer dit moge­lijk is. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Ik heb geen ruim­te voor een gft-container, wat moet ik doen?2022-01-26T16:37:03+01:00

Ik heb geen ruimte voor een gft-container, wat moet ik doen?

Plaats de container ach­ter het huis of in de ber­ging die behoort bij de woning. Als dat niet moge­lijk is, kun je de container (in som­mi­ge geval­len) aan de voor­kant van jouw woning plaat­sen. De container moet altijd op eigen ter­rein geplaatst wor­den. Houd er reke­ning mee dat jij zelf ver­ant­woor­de­lijk bent voor jouw container en dat, wan­neer je de container aan de voor­kant van jouw woning plaatst, ande­ren hun afval hier wel­licht in depo­ne­ren of de container weghalen.

Moet ik thuis zijn als mijn gft-container wordt afgeleverd?2022-01-26T16:35:48+01:00

Moet ik thuis zijn als mijn gft-container wordt afgeleverd?

Je hoeft niet thuis te zijn. De nieu­we container wordt zo dicht moge­lijk bij jouw voor­deur afge­le­verd. Je her­kent jouw nieu­we container aan de adres­stic­ker die op de ach­ter­kant is aangebracht.

Ik ben op vakan­tie tij­dens de peri­o­de dat mijn gft-container wordt afge­le­verd. Wat nu?2022-01-26T16:35:16+01:00

Ik ben op vakantie tijdens de periode dat mijn gft-container wordt afgeleverd. Wat nu?

Je kunt iemand in jouw omge­ving vra­gen, bij­voor­beeld buren of dege­ne die jouw planten in die peri­o­de water geeft, om de gft-container op de betref­fen­de datum op jouw ter­rein te plaatsen.

Hoe ziet de nieu­we gft-container eruit?2022-01-26T16:34:30+01:00

Hoe ziet de nieuwe gft-container eruit?

De nieu­we rolcontainer voor gft die je ontvangt is don­ker­groen van kleur en heeft een inhoud van 140 liter. De dek­sel van de container is 49 cm breed en 55 cm diep.

Hoe bied ik mijn gft-afval aan?2022-01-26T16:34:04+01:00

Hoe bied ik mijn gft-afval aan?

Om ervoor te zor­gen dat het inza­me­len en opha­len van het gft-afval soe­pel ver­loopt, gel­den spe­ci­fie­ke (aanbied)regels:

- De gft-containers moe­ten in de eigen voor- of ach­ter­tuin staan en mogen alleen op de dag van inzameling op de stoep aan de weg staan.
- Zet jouw gft-container de avond voor de inzameldag na 21:00 uur en op de ophaal­dag uiter­lijk om 07:30 uur op de inza­mel­plaats met de wie­len naar de weg.
- Haal jouw container uiter­lijk voor 20:00 uur weer op van de inza­mel­plaats en plaats deze in jouw eigen tuin.

In de afval­wij­zer vind je de exac­te data waar­op uw gft-container wordt geleegd.

Ik woon in een wijk waar we gebruik maken van ondergrondse containers. Waar­om krijg ik dan een rolcontainer voor gft?2022-01-26T16:32:34+01:00

Ik woon in een wijk waar we gebruik maken van ondergrondse containers. Waarom krijg ik dan een rolcontainer voor gft?

Gft-afval wordt niet onder­gronds inge­za­meld. Daar­om ont­vang je een rolcontainer voor gft. Jouw restafval kun je, nadat je het hebt geschei­den, gewoon blij­ven weg­gooi­en in de ondergrondse restafval­container. Voor papier en kar­ton, plas­tic, glas en tex­tiel zijn er apar­te, meest­al ondergrondse, containers bij jou in de buurt. Voor de dichtst­bij­zijn­de container kun je de afval­wij­zer raadplegen.

Ik heb geen gft-container nodig, want ik com­pos­teer mijn gft-afval. Krijg ik dan toch een gft-container?2022-01-26T16:31:13+01:00

Ik heb geen gft-container nodig, want ik composteer mijn gft-afval. Krijg ik dan toch een gft-container?

Elke woning (die daar­voor geschikt is) ontvangt stan­daard een gft-container. Let op: niet alle groen­te- en fruit­res­ten, waar­on­der gekook­te etens­res­ten, bio­lo­gi­sche aard­ap­pel­schil­len, vlees en vis zijn geschikt zijn voor een eigen com­post­hoop. Deze res­ten kun je wel in de gft-container doen. Raad­pleeg de afval­wij­zer voor meer infor­ma­tie over welk afval in de gft-container hoort.

Wat moet ik doen als ik mijn container voor gft-afval niet gebruik?2022-01-26T16:30:39+01:00

Wat moet ik doen als ik mijn container voor gft-afval niet gebruik?

Elke woning (die daar­voor geschikt is) heeft recht op één gft-container. In de prak­tijk komt het wel eens voor dat de gft-container niet of nau­we­lijks wordt gebruikt. Dat is jam­mer, want elk huis­hou­den heeft gft-afval, dus ook jij kunt gft schei­den. De gft-container die je in gebruik hebt, is eigen­dom van Spaarnelanden en hoort bij jouw woning. Vol­gens de afval­stof­fen­ver­or­de­ning moet je het inza­mel­mid­del dat jou wordt aan­ge­bo­den accep­te­ren en gebruiken.

Moet ik mijn gft-container(s) mee­ne­men als ik verhuis?2022-01-26T16:29:41+01:00

Moet ik mijn gft-container(s) meenemen als ik verhuis?

De gft-containers horen bij de woning. Je mag deze niet mee­ne­men, ook niet wan­neer je ver­huist bin­nen de gemeente.

Mijn gft-container stinkt. Mag ik ook gft in de ondergrondse container doen?2022-01-26T16:29:06+01:00

Mijn gft-container stinkt. Mag ik ook gft in de ondergrondse container doen?

Nee, dat is niet de bedoe­ling. De moge­lijk­heid bestaat dat de inhoud van de gft-container bij zomer­se tem­pe­ra­tu­ren gaat stin­ken. Om dit te voor­ko­men, kun je de vol­gen­de voor­zorgs­maat­re­ge­len treffen:

- Zet de gft-container uit de zon.
- Zorg ervoor dat de bak altijd kan ven­ti­le­ren: bij­voor­beeld met een stuk­je hout tus­sen de dek­sel en de bak.
- Laat voch­ti­ge etens­res­ten eerst even dro­gen (bijv. in een goot­steen­bak­je) of ver­pak ze in een bio­lo­gisch afbreek­baar zak­je. ​Deze zak­jes zijn te koop bij super­mark­ten en te her­ken­nen aan het Kiem­plant­lo­go of OK-Com­post­lo­go. Ande­re zak­jes zijn niet bio­lo­gisch afbreekbaar.
- Last van maden? Leg een tak klim­op of Hede­ra in de gft-container. Dit is gif­tig voor maden.
- Maak de gft-bak regel­ma­tig schoon met (kokend) water, even­tu­eel met een scheut azijn of groe­ne zeep (geen chloor). Giet het vui­le water in een emmer en leeg deze in de goot­steen, niet bui­ten of op straat.

Mag ik ter voor­ko­ming van ver­vui­ling het gft-afval in huis­vuil- of plas­tic zak­ken verpakken?2022-01-26T16:28:19+01:00

Mag ik ter voorkoming van vervuiling het gft-afval in huisvuil- of plastic zakken verpakken?

Nee, we wil­len je ver­zoe­ken om dat niet te doen. Gft-afval wordt voor her­ge­bruik gecom­pos­teerd, dus er mag geen plas­tic in het afval zit­ten, ook geen plas­tic zak­ken. Je kunt spe­ci­a­le bio­lo­gisch afbreek­ba­re afval­zak­ken ver­krij­gen bij de super­markt die wel geschikt zijn voor een gft-container.

Wordt mijn container gerei­nigd door Spaarnelanden?2022-01-26T16:27:14+01:00

Wordt mijn container gereinigd door Spaarnelanden?

Spaarnelanden zorgt ervoor dat jouw gft-container om de week wordt geleegd. Spaarnelanden maakt jouw container ech­ter niet schoon. De gft-container kun je een­vou­dig met water, een bor­stel en even­tu­eel groe­ne zeep schoon­ma­ken. Een hoge druk­rei­ni­ger werkt ook pri­ma. Ver­mijd chloor en ande­re agres­sie­ve schoon­maak­mid­de­len want deze zijn scha­de­lijk voor het mili­eu en de container. Je kunt ook een gespe­ci­a­li­seerd bedrijf inhu­ren voor het schoon­ma­ken van de container.

Wan­neer kan ik de nieu­we gft-container gaan gebruiken?2022-01-26T16:26:21+01:00

Wanneer kan ik de nieuwe gft-container gaan gebruiken?

Direct nadat je deze hebt ont­van­gen. De nieu­we gft-container wordt eens in de twee weken geleegd. Bekijk de actu­e­le ophaal­da­ta in de afval­wij­zer.

Mijn gft-container is vol. Kan ik het res­te­ren­de gft-afval in huis­vuil­zak­ken naast de container aanbieden?2022-01-26T16:25:51+01:00

Mijn gft-container is vol. Kan ik het resterende gft-afval in huisvuilzakken naast de container aanbieden?

Dit is niet toe­ge­staan. Je kunt met extra afval terecht op het Milieuplein van Spaarnelanden aan de Ir. Lely­weg 51 in Haarlem (ope­nings­tij­den ma. t/m za. 08:00 - 15:30 uur en di. 08:00 - 20:00 uur). Je kunt ook aan één van jouw buren vra­gen of zij nog ruim­te over heb­ben in hun gft-bak.

Mag ik restafval ook aan­bie­den in de gft-container?2022-01-18T17:02:31+01:00

Mag ik restafval ook aanbieden in de gft-container?

Dit is niet toe­ge­staan. De inhoud van de gft-container kan dan niet gecom­pos­teerd en her­ge­bruikt wor­den. Een gft-container met restafval wordt niet geleegd, omdat het gft dan is ver­vuild. Het gevolg is dat de hele vracht gft wordt afge­keurd bij de uit­ein­de­lij­ke ver­wer­ker. Dat is zon­de en boven­dien geldverspilling.

Wat gebeurt er met het inge­za­mel­de gft?2022-01-18T17:03:08+01:00

Wat gebeurt er met het ingezamelde gft?

Geschei­den inge­za­meld gft wordt in Neder­land ver­werkt tot com­post. De helft daar­van gaat naar de Neder­land­se land- en tuin­bouw. De rest gaat naar kwe­ke­rij­en, gemeen­ten, par­ti­cu­lie­ren en de export. Ook wordt gft-afval steeds vaker gebruikt om bio­gas van te maken. Dit is een mili­eu­vrien­de­lij­ke ver­van­ger van fos­sie­le brandstoffen.

Zijn er extra kos­ten ver­bon­den aan de gft-container?2022-01-18T17:03:48+01:00

Zijn er extra kosten verbonden aan de gft-container?

Voor de gft-container wor­den geen extra kos­ten in reke­ning gebracht. Ook aan het aan­bie­den van de gft-container zijn geen kos­ten verbonden.

Welk afval hoort in de gft-container?2022-03-30T11:40:35+02:00

Welk afval hoort in de gft-container?

Lees hier meer over welk afval in de gft-container hoort.

Wat te doen met een gesto­len of zoek­ge­raak­te gft-container?2022-01-26T16:24:03+01:00

Wat te doen met een gestolen of zoekgeraakte gft-container?

Indien de container is ver­dwe­nen, kan het zijn dat de betref­fen­de container per onge­luk is mee­ge­no­men door een buurt­be­wo­ner. We raden je daar­om aan het eerst­vol­gen­de inza­mel­mo­ment af te wach­ten. Is de container dan nog niet terecht? Dan kun je melding maken van de ver­mis­sing bij de Klan­ten­ser­vi­ce via 023 - 751 72 00, zodat de ver­mis­te container geblok­keerd wordt en niet meer geleegd kan wor­den. Je ontvangt ver­vol­gens zo snel moge­lijk een nieu­we container.

Waar­om regi­streert Spaarnelanden gft-containers?2022-01-18T17:06:33+01:00

Waarom registreert Spaarnelanden gft-containers?

Spaarnelanden regi­streert gft-containers om de dienst­ver­le­ning te ver­be­te­ren. Zo kun­nen we gege­vens snel­ler ver­wer­ken, zoek­ge­raak­te containers opspo­ren en onze inza­mel­rou­tes beter afstemmen.

In het ver­le­den hield Spaarnelanden hand­ma­tig een admi­ni­stra­tie bij van de uit­ge­zet­te gft-containers. Tij­dens de over­stap op een elek­tro­ni­sche admi­ni­stra­tie en regi­stra­tie van alle gft-containers zijn we een­ma­lig nage­gaan wel­ke wonin­gen wel of geen gft-container hebben.

Waar­om is de dienst­ver­le­ning met een chip beter?2022-01-18T17:07:07+01:00

Waarom is de dienstverlening met een chip beter?

- Het uit­zet­ten en ver­van­gen van containers kan met de chip snel­ler wor­den verwerkt.
- De chip maakt het moge­lijk om containers die wor­den gesto­len, of containers die per onge­luk door ande­ren zijn mee­ge­no­men, op te sporen.
- Spaarnelanden kan de inza­mel­rou­tes beter afstem­men op het aan­bied­ge­drag omdat inzich­te­lijk is hoe vaak wel­ke container wordt aan­ge­bo­den. Hier­door kun­nen de rij­rou­tes van de vuil­nis­wa­gens effi­ci­ën­ter wor­den ingedeeld.
- Het con­tai­ner­be­heer en het ver­hel­pen van even­tu­e­le pro­ble­men wordt eenvoudiger.

Hoe wor­den de gft-containers gechipt?2022-01-18T17:07:47+01:00

Hoe worden de gft-containers gechipt?

Het bedrijf Plas­tic Omni­um beves­tigt in opdracht van Spaarnelanden een chip in een kunst­stof huls aan de voor­kant van alle gft-containers. Tege­lij­ker­tijd krij­gen de huis­vuil­wa­gens van Spaarnelanden een chip­le­zer. Zodra de vuil­nis­wa­gen een gechip­te container leegt, regi­streert de wagen dit.

Hoe zit dat met pri­va­cy bij containers die zijn gechipt?2022-03-30T11:39:16+02:00

Hoe zit dat met privacy bij containers die zijn gechipt?

De chip in de container is gekop­peld aan een adres (object­ge­ge­vens) en niet aan een per­soon (naam). De gege­vens wor­den alleen voor de inter­ne bedrijfsvoering/containerbeheer gebruikt en zijn niet open­baar. Het gebruik van de gege­vens is gemeld bij de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens. Spaarnelanden regi­streert hoe­veel containers er in Haarlem in omloop zijn en hoe vaak die wor­den geleegd. Er wordt niet bij­ge­hou­den hoe­veel gft-afval elk huis­hou­den aan­biedt. Meer infor­ma­tie vind je in het Pri­va­cy­re­gle­ment van Spaarnelanden.

Wat gebeurt er als ik niet door­geef of ik wel/geen gft-container heb?2022-01-18T17:09:19+01:00

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef of ik wel/geen gft-container heb?

Containers moe­ten gere­gi­streerd wor­den om geleegd te kun­nen worden.

Weegt Spaarnelanden mijn gft-afval nu de containers zijn geregistreerd?2022-03-30T11:38:16+02:00

Weegt Spaarnelanden mijn gft-afval nu de containers zijn geregistreerd?

Nee, de gft-containers wor­den niet afzon­der­lijk gewo­gen. Hier­over zijn afspra­ken gemaakt en deze vind je terug in het Pri­va­cy­re­gle­ment van Spaarnelanden. De tota­le hoe­veel­he­den wor­den wel gewo­gen. Hier­door kan zowel de ser­vi­ce voor de bewo­ners als de bedrijfs­voe­ring van Spaarnelanden wor­den verbeterd.

Moet ik gaan beta­len voor mijn gft-afval?2022-01-26T16:20:46+01:00

Moet ik gaan betalen voor mijn gft-afval?

Voor de nieu­we gft-container wor­den geen extra kos­ten in reke­ning gebracht. Ook aan het aan­bie­den van de gft-container zijn geen kos­ten ver­bon­den. Je hoeft dus niet te beta­len voor het gft-afval dat je aanbiedt.

Ga naar de bovenkant