Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Gft-container omwisselen
FAQ | Gft-container omwisselen2022-06-08T15:35:47+02:00
Naar het overzicht
Gft-container omwisselen
Het adres en/of huis­num­mer op de stic­ker klopt niet. Wat nu?2022-01-26T16:47:43+01:00

Het adres en/of huisnummer op de sticker klopt niet. Wat nu?

Als het adres en/of huis­num­mer op de stic­ker niet klopt, ga dan eerst na of de container niet per onge­luk ver­ruild is met die van de buren. Is dit niet het geval, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Ik ben niet thuis op de datum die in de brief staat. Wat moet ik doen?2022-01-26T16:47:09+01:00

Ik ben niet thuis op de datum die in de brief staat. Wat moet ik doen?

Als je niet thuis bent vraag dan iemand in jouw omge­ving om de container op de betref­fen­de datum ’s mor­gens voor 07:30 uur bui­ten te zet­ten. Lukt dit niet, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Waar­om krijgt de container een chip?2022-01-18T15:54:54+01:00

Waarom krijgt de container een chip?

De chip wordt aan­ge­bracht om ver­de­re auto­ma­ti­se­ring moge­lijk te maken. Daar­voor bren­gen we op de gft-container een chip en een adres­stic­ker aan. De chip is iets gro­ter dan een euro­munt en wordt op de voor­zij­de van de rand van de container aan­ge­bracht. In de chip is een uniek num­mer aan­ge­bracht. Met behulp van dit unie­ke num­mer kun­nen wij de container aan een spe­ci­fiek adres kop­pe­len. In de chip kun­nen geen gege­vens wor­den opge­sla­gen. De container wordt dus niet aan het voer­tuig gewo­gen. Op deze manier res­pec­te­ren wij de pri­va­cy van onze bewoners.

Ik heb geen/te wei­nig stic­kers gekre­gen. Wat nu?2022-01-26T16:45:51+01:00

Ik heb geen/te weinig stickers gekregen. Wat nu?

Als je te wei­nig stic­kers hebt ont­van­gen, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17.00 uur.

Ik heb geen container en ont­vang wel stic­kers. Wat nu?2022-01-26T16:45:19+01:00

Ik heb geen container en ontvang wel stickers. Wat nu?

Als je geen container hebt maar wel een stic­ker hebt ont­van­gen, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Is het voor het omwis­se­len nodig dat de container leeg is?2022-01-26T16:44:04+01:00

Is het voor het omwisselen nodig dat de container leeg is?

Ja, de ‘oude’ container dient leeg te zijn als deze wordt omge­wis­seld. De dag waar­op de container wordt omge­wis­seld wordt daar­om zo kort moge­lijk gepland op de ledi­gings­dag van jouw container.

Ik ben ver­ge­ten de container aan de weg te zet­ten. Wat nu?2022-01-26T16:43:38+01:00

Ik ben vergeten de container aan de weg te zetten. Wat nu?

Als je ver­ge­ten bent de container aan de weg te zet­ten, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Ik heb meer stic­kers ont­van­gen dan dat ik containers bij huis heb2022-01-26T16:43:06+01:00

Ik heb meer stickers ontvangen dan dat ik containers bij huis heb

Plak de stic­ker die wel klopt op de dek­sels en zet deze container bui­ten op de dag zoals ver­meld op de stic­ker. Neem daar­naast con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Bin­nen­kort ga ik ver­hui­zen, moet ik dan mijn container toch laten omwisselen?2022-01-18T16:22:35+01:00

Binnenkort ga ik verhuizen, moet ik dan mijn container toch laten omwisselen?

Ja, de container hoort bij het huis. Het is nodig dat deze wordt omgewisseld.

Ik heb een brief ont­van­gen die ver­keerd is bezorgd. Wat nu?2022-01-26T16:41:56+01:00

Ik heb een brief ontvangen die verkeerd is bezorgd. Wat nu?

Als je een brief hebt ont­van­gen die ver­keerd is bezorgd, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

De groot­te van de container (140 liter of 240 liter) zoals ver­meld op de stic­ker klopt niet. Wat nu?2022-01-26T16:41:19+01:00

De grootte van de container (140 liter of 240 liter) zoals vermeld op de sticker klopt niet. Wat nu?

Con­tro­leer voor de zeker­heid even de stic­ker. Staat hier de cor­rec­te groot­te van de container (140/240liter)? Dan wordt de container voor­zien van de juis­te chip. Is dat niet het geval, neem dan con­tact op met de con­tai­ner­in­for­ma­tie­lijn van INOVIM via het gra­tis tele­foon­num­mer 0800 - 400 2050. Deze kun je berei­ken op werk­da­gen tus­sen 08:00 en 17:00 uur.

Ik wil geen stic­kers op de boven­kant van mijn container. Wat nu?2022-01-26T16:40:41+01:00

Ik wil geen stickers op de bovenkant van mijn container. Wat nu?

Met de stic­ker die je hebt ont­van­gen wordt jouw container tij­de­lijk gemar­keerd. De stic­ker gaat niet lang mee en gaat er bin­nen kor­te tijd weer af. Voor het omwis­se­len is het wel belang­rijk dat de stic­ker op de dek­sel van de container wordt geplakt.

Ga naar de bovenkant