Home / Veelgestelde vragen / FAQ | Goederenhub
FAQ | Goederenhub2022-11-02T15:07:02+01:00
Goederenhub Haarlem
Wat is de Goe­de­ren­hub Haarlem?2022-11-02T15:10:24+01:00

Wat is de Goederenhub Haarlem? 

De Goe­de­ren­hub Haarlem is een cen­tra­le opslag­plaats aan de rand van Haarlem, waar orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem hun non-food leve­rin­gen kun­nen laten bezor­gen.  

In de goe­de­ren­hub bun­de­len we meer­de­re leve­rin­gen voor één orga­ni­sa­tie en leve­ren we een paar keer per week al hun goe­de­ren af met emis­sie­vrij ver­voer.  Dit bespaart tijd, geld en onno­dig vracht­ver­keer in de druk­ke bin­nen­stad en draagt bij aan de vei­lig­heid en leef­baar­heid.  

De goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de goe­de­ren­hub op te slaan.  

Waar­om is er een Goe­de­ren­hub in Haarlem?2022-11-02T13:33:16+01:00

Waarom is er een Goederenhub in Haarlem?  

Gemeen­te Haarlem wil het ver­keer ver­min­de­ren en duur­za­me stadslo­gis­tiek sti­mu­le­ren. Van­af 1 janu­a­ri 2025 mogen alle vracht- en bestel­wa­gens alleen zonder uit­stoot in de nul-emis­sie­zo­ne rij­den. Een goe­de­ren hub kan een goed mid­del zijn om deze zero-emis­sie doe­len te berei­ken. Dit is inmid­dels bewe­zen in Den Haag, Rot­ter­dam en Amster­dam, waar bedrij­ven en over­heids­or­ga­ni­sa­ties met suc­ces samen­wer­ken en goe­de­ren bun­de­len. 

Spaarnelanden en de Gemeen­te Haarlem heb­ben de han­den ineen­ge­sla­gen en zijn een pilot gestart. We leren door te doen en scha­len lang­zaam op. We zien een toe­komst voor ons waar­in steeds meer goe­de­ren via de hub gele­verd wor­den en steeds meer bedrijfs­pan­den in Haarlem via de hub bevoor­raad wor­den.  Hoe deze opscha­ling eruit­ziet en wat een toe­komst­be­sten­di­ge vorm is om dit te berei­ken, onder­zoe­ken we samen met een enthou­si­as­te groep deel­ne­mers. Deze groep bestaat uit leve­ran­ciers van non-food goe­de­ren, bedrij­ven in (de bin­nen­stad) van Haarlem, Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem.  

Wil je ook deel­ne­men aan de pilot? Meld je aan via de web­si­te, stuur een email naar goederenhubhaarlem@spaarnelanden.nl of neem con­tact op met Esther Somers via 06-33 74 64 66. 

Wat wil de Goe­de­ren­hub bereiken?2022-11-02T13:32:22+01:00

Wat wil de Goederenhub bereiken?

De Goe­de­ren­hub zorgt voor min­der rit­ten en zwaar vracht­ver­keer in de bin­nen­stad. Daar­mee draagt de Goede­ren­hub bij aan bete­re leef­baar­heid, lucht­kwa­li­teit, vei­lig­heid en bereik­baar­heid van de stad.  We onder­zoe­ken in de prak­tijk op wel­ke manier de Goede­renhub een posi­tie­ve bij­dra­ge levert aan de duur­za­me doel­stel­lin­gen van gemeen­te Haarlem en Pro­vin­cie Noord Hol­land. Daar­naast onder­zoe­ken we hoe een Goede­renhub, na afron­ding van de pilot en eva­lu­a­tie, in de toe­komst zowel prak­tisch als finan­ci­eel haal­baar is.  

Voor wie is de Goederenhub?2022-11-02T13:30:36+01:00

Voor wie is de Goederenhub?  

Het pilot­pro­ject richt zich op: 

 • Orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem, die bij­voor­beeld in de zero-emis­sie zone val­len.  
 • Leve­ran­ciers van non-food goe­de­ren, met klan­ten in de bin­nen­stad van Haarlem.  

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor orga­ni­sa­ties met een duur­za­me ambi­tie, die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren laten bezor­gen, wel­licht geen spe­ci­a­le mede­wer­kers heb­ben om pak­ket­jes in ont­vangst te nemen, veel tijd kwijt zijn aan het aan­ne­men van leve­rin­gen en dus graag het aan­tal lever­mo­men­ten wil­len beper­ken. De voor­de­len voor jou als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad lees je hier. 

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor leve­ran­ciers die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren leve­ren aan bedrij­ven in de bin­nen­stad van Haarlem. Op dit moment rijd en manoeu­vreer je met (gro­te) brand­stof vracht­wa­gens door de bin­nen­stad van Haarlem om goe­de­ren af te leve­ren.  De voor­de­len voor jou als leve­ran­cier lees je hier.  

Waar is de Goederenhub?2022-11-02T13:29:26+01:00

Waar is de Goederenhub?  

De goe­de­ren­hub is geves­tigd in het cen­traal maga­zijn van Spaarnelanden, in de Waar­der­pol­der in Haarlem. De Waar­der­pol­der is een groot indu­stri­eel bedrij­ven­ter­rein aan de rand van de stad, net bui­ten de Mili­eu­zo­ne. 

Adres: 
Inge­ni­eur Lely­weg 45
2031 CD Haarlem 

Wie is eige­naar van de Goe­de­ren­hub Haarlem?2022-11-02T13:35:59+01:00

Wie is eigenaar van de Goederenhub Haarlem?  

De Goe­de­ren­hub bevindt zich in een pilot­fa­se, opge­start door Spaarnelanden en Gemeen­te Haarlem. De pilot wordt gefi­nan­cierd van­uit een sub­si­die van de MRA en Rijks­over­heid. Deze sub­si­die is aan­ge­vraagd door Gemeen­te Haarlem. Gemeen­te Haarlem is tevens de eer­ste klant van de Goe­de­ren­hub als zoge­naam­de ‘launching cus­to­mer’. Spaarnelanden heeft de dage­lijk­se lei­ding over de Goe­de­ren­hub en voert alle hub­dien­sten uit.  

Waar­om is de Goe­de­ren­hub inte­res­sant voor ons als organisatie?2022-11-02T13:41:49+01:00

Waarom is de Goederenhub interessant voor ons als organisatie?

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad van Haarlem met duur­za­me ambi­ties, die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren laten bezor­gen, wel­licht geen spe­ci­a­le mede­wer­kers heb­ben om pak­ket­jes in ont­vangst te nemen, veel tijd kwijt zijn aan het aan­ne­men van leve­rin­gen en dus graag het aan­tal lever­mo­men­ten wil­len beper­ken.  

De voor­de­len op een rij­tje: 

 • Door gebruik te maken van de Goe­de­ren­hub bereid je je voor op de toe­komst. De bin­nen­stad van Haarlem mag van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voer­tui­gen.  
 • Je bespaart tijd en geld: Je bent min­der tijd kwijt aan het aan­ne­men van pak­ket­ten. Je kunt jouw per­so­neel effi­ci­ënt inzet­ten om goe­de­ren in ont­vangst te nemen, omdat leve­rings­mo­men­ten wor­den gebun­deld en ver­min­derd. 
 • Je draagt bij aan de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de stad en ver­laagt je eigen voet­af­druk; Min­der fijn­stof, stik­stof en CO2 uit­stoot.   
 • Je hebt min­der (vracht)verkeer en chauf­feurs voor de deur en rond­om je pand, door­dat jouw leve­rin­gen door één trans­por­teur wor­den gebracht.  
 • Onze chauf­feur kent de weg op jouw loca­tie en plaatst de pak­ket­ten wat jij wilt.  
 • Je draagt bij aan een fij­ner aan­zicht en wel­kom gevoel voor bezoe­kers.  
 • Je draagt bij aan de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de omge­ving. 
Wel­ke bedrij­ven in Haarlem wer­ken al samen met de Goederenhub?2022-11-02T13:22:58+01:00

Welke bedrijven in Haarlem werken al samen met de Goederenhub?

Gemeen­te Haarlem. Zij krij­gen hun faci­li­tai­re goe­de­ren via de goe­de­ren­hub gele­verd op 10 loca­ties in Haarlem en Zandvoort.  

De Koe­pel. 75 inpan­di­ge bedrij­ven krij­gen hun non-food goe­de­ren via de goe­de­ren­hub gele­verd.  

Wat voor soort goe­de­ren kan ik laten bezor­gen via de Goe­de­ren­hub Haarlem?2022-11-02T13:22:09+01:00

Wat voor soort goederen kan ik laten bezorgen via de Goederenhub Haarlem? 

Alle non-food goe­de­ren die je bestelt kun­nen via de goe­de­ren­hub wor­den geleverd. 

Wan­neer wor­den mijn bestel­lin­gen bezorgd?2022-11-07T16:33:37+01:00

Wanneer worden mijn bestellingen bezorgd? 

Op dit moment leve­ren wij op maandag en donderdag.

Met wie sluit ik een con­tract af?2022-11-07T16:33:21+01:00

Met wie sluit ik een contract af?

Wil je als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad, of als leve­ran­cier van non-food goe­de­ren, samen­wer­ken met de Goe­de­ren­hub? Dan sluit je een con­tract af met Spaarnelanden. Spaarnelanden heeft de dage­lijk­se lei­ding over de Goe­de­ren­hub en voert alle hub­dien­sten uit.

Kan ik goe­de­ren retour gegeven?2022-11-02T13:44:17+01:00

Kan ik goederen retour gegeven?

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven.  

Restafval en papier neemt de chauf­feur van de goe­de­ren­hub niet mee.  Wil je graag dat jouw restafval en papier ook wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons aan­vra­gen. We wer­ken samen met ande­re inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het restafval en papier in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afval­in­za­me­laars. 

Kan ik afval retour geven?2022-11-02T13:20:34+01:00

Kan ik afval retour geven?

Dat kan deels. Indien we daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets en plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. 

Restafval en papier neemt de chauf­feur van de goe­de­ren­hub niet mee.  Wil je graag dat jouw bedrijfsafval wordt opge­haald? Hier­voor kun je een apar­te offer­te bij ons opvra­gen. We wer­ken samen met diver­se inza­me­laars onder de naam ‘Green Col­lec­ting’. Het bedrijfsafval in de Haarlemse bin­nen­stad wordt door één kli­maat­neu­tra­le wagen opge­haald in plaats van door meer­de­re afval­in­za­me­laars. 

Kan de Goe­de­ren­hub Haarlem ook die­ren of voed­sel bezorgen?2022-11-02T13:19:29+01:00

Kan de Goederenhub Haarlem ook dieren of voedsel leveren? 

Nee, we ver­voe­ren en bezor­gen alleen non-food goe­de­ren 

Kan ik ver­pak­kings­ma­te­ri­aal retour geven?2022-11-02T13:43:35+01:00

Kan ik verpakkingsmateriaal retour geven? 

Ja, indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. 

Wie is er aan­spra­ke­lijk voor ver­lies of scha­de aan mijn goederen?2022-11-02T13:17:43+01:00

Wie is er aansprakelijk voor verlies of schade aan mijn goederen?

De leve­ran­cier van de goe­de­ren is ver­ant­woor­de­lijk voor de goe­de­ren tot aan leve­ring aan de Goe­de­ren­hub.  

Nadat de leve­ran­cier en Spaarnelanden de afle­ver­bon heb­ben gete­kend gaat de ver­ant­woor­de­lijk­heid over naar Spaarnelanden. Spaarnelanden is als goe­de­ren­hub dienst­ver­le­ner ver­ant­woor­de­lijk voor het scha­de­vrij en cor­rect afle­ve­ren van de goe­de­ren bij haar klan­ten.  

Hoe meld ik mijn orga­ni­sa­tie aan bij de Goederenhub?2022-11-02T13:16:48+01:00

Hoe meld ik mijn organisatie aan bij de Goederenhub?

Meld je aan via onze web­si­te, stuur een e-mail naar goederenhubhaarlem@spaarnelanden.nl of neem con­tact op met Esther Somers via 06-33 74 64 66. 

Wat kost mee­doen met de Goederenhub?2022-11-02T13:14:46+01:00

Wat kost meedoen met de Goederenhub? 

Orga­ni­sa­ties in de bin­nen­stad: Wil jij als orga­ni­sa­tie in de bin­nen­stad graag gebruik maken van onze goe­de­ren­hub? Neem con­tact met ons op voor een offer­te op maat. De exac­te prijs is afhan­ke­lijk van het aan­tal afle­ver­mo­men­ten per week en het aan­tal afle­ver­lo­ca­ties.  

Leve­ran­ciers: Wil jij als leve­ran­cier graag gebruik maken van onze goe­de­ren­hub? Neem dan con­tact met ons op voor een offer­te op maat. We bekij­ken samen de wen­sen en bepa­len de kos­ten.  

Wan­neer komen de zero emis­sie zones?2022-11-02T13:14:15+01:00

Wanneer komen de zero emissie zones? 

Sinds 1 janu­a­ri 2022 geldt er in de gemeen­te Haarlem een mili­eu­zo­ne. In de mili­eu­zo­ne mogen alleen vracht­wa­gens rij­den met emis­sie­klas­se 6 of hoger. Het doel is om ver­vui­len­de die­sel­vracht­wa­gens te weren. Haarlem gaat deze zone van­af janu­a­ri 2025 ver­an­de­ren in een zero-emis­sie­zo­ne. In de zero emis­sie zone mogen alleen emis­sie­lo­ze vracht- en bestel­wa­gens rij­den.   

Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de hui­di­ge mili­eu­zo­ne valt. 

Valt mijn orga­ni­sa­tie in de milieuzone?2022-11-02T13:13:32+01:00

Valt mijn organisatie in de milieuzone?

Op milieuzones.nl kun je zien of jouw bedrijf in de mili­eu­zo­ne valt.  

Hoe­veel kilometers/CO2 kan ik bespa­ren met de Goederenhub?2022-11-02T13:13:17+01:00

Hoeveel kilometers/CO2 kan ik besparen met de Goederenhub? 

Dat is afhan­ke­lijk van het aan­tal bestel­lin­gen en bun­de­lin­gen. Hoe meer gebun­deld afge­le­verd kan wor­den hoe gro­ter de bespa­ring. 

We bevin­den ons nu in een pilot fase. Over een aan­tal maan­den delen we graag de eer­ste meet­ba­re effec­ten van de Goe­de­re­hub.   

Wat is de werk­wij­ze van de Goederenhub?2022-11-02T13:40:43+01:00

Wat is de werkwijze van de Goederenhub? 

Voor bedrij­ven in de binnenstad:
Eerst maken we samen een inven­ta­ri­sa­tie van alle leve­rin­gen en leve­ran­ciers. Daar­na maken wij werk­af­spra­ken met jouw leve­ran­ciers, zodat jouw goe­de­ren voort­aan bij de goe­de­ren­hub bin­nen­ko­men en gebun­deld bij jou wor­den gele­verd.  

Ver­vol­gens hel­pen we jul­lie met de inter­ne nieu­we werk­wij­ze en com­mu­ni­ca­tie. We zor­gen er samen voor dat ieder­een bin­nen jouw orga­ni­sa­tie weet wat er gaat ver­an­de­ren en hoe zij voort­aan hun bestel­lin­gen moe­ten doen.  

Voor leve­ran­ciers:  
Jij neemt als leve­ran­cier con­tact op met de bedrij­ven in Haarlem aan wie je levert, om te vra­gen of jij hun goe­de­ren bij de goe­de­ren­hub mag afle­ve­ren. Je laat ons weten bij wel­ke klan­ten de pro­duc­ten bij de goe­de­ren­hub afge­le­verd gaan wor­den. Ver­vol­gens nemen wij con­tact op met jouw klan­ten om ver­de­re afspra­ken te maken en stem­men de gemaak­te afspra­ken met jou af.  

Kan ik als orga­ni­sa­tie aan­slui­ten bij de Goe­de­ren­hub als het con­tract met mijn leve­ran­cier nog loopt?2022-11-02T13:08:53+01:00

Kan ik als organisatie aansluiten bij de Goederenhub als het contract met mijn leverancier nog loopt?

Jaze­ker, dat kan met zowel kort- als lang­lo­pen­de con­trac­ten.  

Wij gaan in gesprek met jouw leve­ran­ciers en samen zor­gen we ervoor dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de Goederenhub. 

Heb ik als orga­ni­sa­tie vrije keu­ze in de leve­ran­cier voor mijn goederen?2022-11-02T13:08:32+01:00

Heb ik als organisatie vrije keuze in de leverancier voor mijn goederen? 

Jazeker, er zijn geen restricties. Jij kiest jouw eigen leve­ran­ciers. Wij gaan in gesprek met deze leve­ran­ciers om te zor­gen dat zij jouw goe­de­ren afle­ve­ren bij de goe­de­ren­hub 

Waar­om is de Goe­de­ren­hub voor mij als leve­ran­cier interessant?2022-11-02T13:08:09+01:00

Waarom is de Goederenhub voor mij als leverancier interessant?

De Goe­de­ren­hub is met name inte­res­sant voor leve­ran­ciers die meer­de­re keren per week non-food goe­de­ren leve­ren aan bedrij­ven in de bin­nen­stad van Haarlem. Op dit moment rijd en manoeu­vreer je met (gro­te) brand­stof vracht­wa­gens door de bin­nen­stad van Haarlem om goe­de­ren af te leve­ren.  

De voor­de­len op een rij­tje: 

 • Door gebruik te maken van de Goe­de­ren­hub bereid je je voor op de toe­komst. De bin­nen­stad van Haarlem mag van­af 1 janu­a­ri 2025 alleen nog bevoor­raad wor­den door emis­sie­vrije voer­tui­gen.  
 • Je bespaart tijd en geld (brand­stof en per­so­neel): 
  • De Goe­de­ren­hub ligt aan de rand van de stad en is mak­ke­lijk te bereiken. 
  • Je kunt goe­de­ren voor meer­de­re klan­ten in Haarlem op één plek afleveren.
  • Je hoeft niet meer door smal­le straat­jes te manoeu­vre­ren in de bin­nen­stad.  
 • Je draagt bij aan de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de omge­ving. 
 • Je draagt bij aan de duur­zaam­heids­doel­stel­lin­gen van de stad; min­der emis­sies: fijn­stof, stik­stof en CO2.   
 • Je hebt de moge­lijk­heid om dicht­bij de stad goe­de­ren tij­de­lijk op te slaan. 

 

Wat zijn de ope­nings­tij­den van de Goederenhub?2022-11-02T13:07:29+01:00

Wat zijn de openingstijden van de Goederenhub? 

De Goede­ren­hub Haarlem is geo­pend van maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 16:00 uur.  

Wel­ke extra service/diensten biedt de Goederenhub?2022-11-02T13:07:10+01:00

Welke extra service/diensten biedt de Goederenhub?

De goe­de­ren­hub biedt op ver­zoek extra dien­sten aan. Indien wij daar samen afspra­ken over heb­ben gemaakt kun je bij­voor­beeld retour­pak­ket­ten, ver­pak­kings­ma­te­ri­aal, sta­tie­pal­lets of plas­tic afval aan de chauf­feur mee terug­ge­ven. Ook is het moge­lijk om je leve­rin­gen tij­de­lijk bij de goe­de­ren­hub op te slaan. Infor­meer gerust naar de moge­lijk­he­den.    

Ga naar de bovenkant