Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Afvalwijzer
FAQ | Afvalwijzer2022-06-08T15:35:21+02:00
Naar het overzicht
Afvalwijzer
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Waar vind ik de afval­wij­zer voor gemeen­te Zandvoort?2022-03-02T13:30:48+01:00

Waar vind ik de afvalwijzer voor gemeente Zandvoort?

In Zandvoort kun je gebruik maken van een digi­ta­le afval­wij­zer. Via de afval­wij­zer is, na het invul­len van post­co­de en huis­num­mer, snel en een­vou­dig te zien wan­neer jouw afval wordt inge­za­meld. De pdf-bestan­den van de afval­ka­len­der en de inzameling per straat kun je ook down­lo­a­den, opslaan en ook prin­ten. De bestan­den vind je hier.

Meer infor­ma­tie digi­ta­le afval­wij­zer en app
De afval­wij­zer toont ook de dichtst­bij­zijn­de glas-, papier- tex­tiel- en plas­tic­con­tai­ners en bevat infor­ma­tie over afval­schei­ding. Bij gebruik op smartpho­nes en tablets past de afval­wij­zer zich auto­ma­tisch aan.

De digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re) en Android (via de Play Sto­re). Via instel­lin­gen in het menu is het moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Is de digi­ta­le afval­wij­zer ook beschik­baar als app?2022-01-18T13:51:48+01:00

Is de digitale afvalwijzer ook beschikbaar als app?

Ja, de digi­ta­le afval­wij­zer is ook beschik­baar als app. De ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re), Android (via de Play Store).

Via instel­lin­gen in het menu is het ook moge­lijk een her­in­ne­ring te ont­van­gen wan­neer de container aan de weg gezet kan worden.

Kan ik een her­in­ne­ring ont­van­gen voor het legen van mijn rolemmer?2022-01-18T13:51:22+01:00

Kan ik een herinnering ontvangen voor het legen van mijn rolemmer?

Ja, dat kan. Hier zijn twee ver­schil­len­de moge­lijk­he­den voor.

  1. De data in de agen­da op je telefoon/computer zet­ten. Ga naar de afval­wij­zer op je mobiel of com­pu­ter. Na het invoe­ren van post­co­de en huis­num­mer kies je voor ‘wan­neer’. Rechts boven­aan op deze pagi­na staat een knop met de tekst ‘Inza­mel­da­ta in uw agen­da’. Klik hier­op en de volg de stap­pen op de vol­gen­de pagi­na. Voor de Goog­le Agen­da kan dit alleen via een PC, lap­top of tablet.
  2. Down­load de ‘afval­wij­zer Spaarnelanden’ app en stel direct bij instal­la­tie of via instel­lin­gen in het menu een her­in­ne­ring in. De app is ver­krijg­baar voor iOS (via de App Sto­re), Android (via de Play Store).
Hoe haal ik de data voor het legen van mijn rol­em­mer uit mijn agenda?2022-01-17T17:44:15+01:00

Hoe haal ik de data voor het legen van mijn rolemmer uit mijn agenda?

Je zet de data via een link in je agen­da. Je moet de data daar­om ook weer uit je eigen agen­da verwijderen.

iPho­ne
Het ver­wij­de­ren van afspra­ken kan nor­maal gespro­ken direct in de agen­da van je tele­foon. Ech­ter gaat het hier om een abon­ne­ment, zodat de data blijft klop­pen. Het ver­wij­de­ren van deze data uit je agen­da werkt iets anders. Volg hier­voor de 3 stap­pen hieronder.

  1. Ga naar ‘Instel­lin­gen’ en ver­vol­gens naar ‘Accounts en wachtwoorden’;
  2. Selec­teer bij Accounts de optie ‘Agenda’s met abon­ne­ment’. Hier kun je alle gea­bon­neer­de agenda’s inzien en selec­te­ren. Kies de agen­da die jij wilt verwijderen;
  3. Druk onder­aan op ‘Ver­wij­der account’.

Android
Met een Android tele­foon hangt het ervan af met wel­ke dienst je de agen­da hebt toe­ge­voegd: Out­look of Goog­le. In dat geval moet je bij 1 van die dien­sten zijn. Hier kun je het abonnement/de afspra­ken reeks ver­wij­de­ren uit je agen­da. Goog­le heeft hier een uit­leg over staan op hun sup­port pagina.

Ga naar de bovenkant