Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Afvalscheiding
FAQ | Afvalscheiding2022-06-08T15:35:13+02:00
Naar het overzicht
Afvalscheiding
Waar vind ik papier-, PBD-, tex­tiel- en glascontainers bij mij in de buurt?2022-02-28T15:48:54+01:00

Waar vind ik papier-, PBD-, textiel- en glascontainers bij mij in de buurt?

In de afval­wij­zer vind je, na het invul­len van jouw post­co­de en huis­num­mer, een plat­te­grond waar je op kunt klik­ken. Als je ver­vol­gens het betref­fen­de icoon aan­klikt (PBD, tex­tiel, papier of glas) dan ver­schij­nen de loca­ties van de containers. Je kunt inzoo­men op de kaart.

Waar­om zou ik afval scheiden?2022-02-28T16:13:48+01:00

Waarom zou ik afval scheiden?

Bij­na elke kilo­gram afval die geschei­den wordt inge­za­meld, kan wor­den her­ge­bruikt, gere­cy­cled of nut­tig wor­den toe­ge­past. Als je afval scheidt, dan wordt het ver­werkt tot grond­stof waar nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Je bent boven­dien ver­plicht om afval te sor­te­ren, dat staat in de Afvalstoffenverordening.

Kan ik ook afval schei­den als het niet aan huis wordt opgehaald?2022-01-26T15:37:47+01:00

Kan ik ook afval scheiden als het niet aan huis wordt opgehaald?

Jaze­ker. Veel soor­ten afval kun­nen geschei­den wor­den inge­le­verd in de gemeen­te Haarlem. Zo staan er, naast papier- en plas­tic­con­tai­ners, ook glas- en tex­tiel­con­tai­ners ver­spreid over heel Haarlem. In de afval­wij­zer vind je de dichtst­bij­zijn­de containers.

Gft-afval en etens­res­ten wor­den in een aan­tal wij­ken aan huis opge­haald. Grof huis­hou­de­lijk afval (kapot­te bank­stel­len, koel­kas­ten, tapijt etc.) kun­nen bewo­ners naar het milieuplein bren­gen en kan tevens aan huis wor­den opge­haald door een afspraak grof huis­hou­de­lijk afval te maken. Spul­len die nog te gebrui­ken zijn, kun­nen naar de kringloopwinkel.

Wat gebeurt er met het afval dat geschei­den wordt inge­za­meld? Komt dat op een gro­te hoop terecht?2022-02-28T16:12:53+01:00

Wat gebeurt er met het afval dat gescheiden wordt ingezameld? Komt dat op een grote hoop terecht?

Dat geschei­den afval op een gro­te hoop terecht­komt is een mis­vat­ting. De ver­schil­len­de afval­stro­men gaan naar afval­ver­wer­kers (papier gaat naar een papier­ver­wer­ker, plas­tic naar een kunst­stof­ver­wer­ker etc.) die ze ver­wer­ken tot grond­stof­fen, zodat er weer nieu­we pro­duc­ten van kun­nen wor­den gemaakt. Het afval dat niet geschei­den is komt bij het restafval en dat wordt ver­voerd naar het Afval Ener­gie Bedrijf (AEB) in Amster­dam. Het AEB wekt ener­gie op uit het afval dat ver­brand wordt.

Waar kan ik mijn piep­schuim kwijt?2022-01-18T16:35:23+01:00

Waar kan ik mijn piepschuim kwijt?

Piep­schuim kan inge­le­verd wor­den op het Milieuplein in gemeen­te Haarlem. Naar de moge­lijk­he­den om dit te schei­den in de stad wordt geke­ken. Lukt inle­ve­ren op het Milieuplein niet, dan hoort piep­schuim op dit moment nog bij het restafval.

Waar stel ik mijn ove­ri­ge vra­gen over afvalscheiding?2022-01-26T15:36:45+01:00

Waar stel ik mijn overige vragen over afvalscheiding?

Heb je vra­gen of mel­din­gen over duocontainers, ande­re nieu­we inza­mel­mid­de­len of afval­schei­ding, dan kun je hier terecht.

Waar­om kie­zen Haarlem en Zandvoort voor bron­schei­ding met aan­vul­lend nascheiding?2022-01-18T16:41:11+01:00

Waarom kiezen Haarlem en Zandvoort voor bronscheiding met aanvullend nascheiding?

Spaarnelanden, de gemeen­te Haarlem en de gemeen­te Zandvoort krij­gen regel­ma­tig vra­gen over de keu­ze voor bron­schei­den van het huis­hou­de­lij­ke afval. Haarlem en Zandvoort kie­zen voor schei­den aan de bron; bewo­ners schei­den dus thuis hun afval. Daar­naast gaat het huis­hou­de­lij­ke restafval door een naschei­dings­in­stal­la­tie. Daar­mee wor­den zoveel moge­lijk over­ge­ble­ven her­bruik­ba­re mate­ri­a­len (grond­stof­fen) als­nog uit het restafval gehaald. Deze com­bi­na­tie levert de mees­te grond­stof­fen én de bes­te kwa­li­teit op. Daar­om is het de mili­eu­vrien­de­lijk­ste oplossing. 

Hoe zit dat precies?
Alge­meen uit­gangs­punt voor de keu­ze voor bron- en naschei­den is “bron­schei­den als het kan, naschei­den als het moet”. In Haarlem en Zandvoort schei­den we aan de bron en daar­mee beha­len we goe­de resul­ta­ten: veel hoger dan op dit moment moge­lijk is via een naschei­dings­in­stal­la­tie. In som­mi­ge ste­den is het las­ti­ger om afval aan de bron te schei­den, bij­voor­beeld door ruim­te­ge­brek op straat. Dan kan naschei­ding van PBD (plas­tic, blik en drink­pak­ken) wel een pas­send alter­na­tief zijn.

Een naschei­dings­in­stal­la­tie is voor­na­me­lijk inge­richt om plas­tic, blik en drink­pak­ken uit het afval te schei­den. Het thuis schei­den van gft, papier/karton, glas en tex­tiel dient dus altijd te gebeu­ren om goed te kun­nen recyclen!

Er zijn nog meer voor­de­len van het schei­den aan de bron. Bron­schei­ding zorgt voor een scho­ne­re en hoge­re kwa­li­teit van PBD voor recy­cling. Hier­door kan het hoog­waar­dig wor­den her­ge­bruikt. En het is goed­ko­per, want gemeen­ten moe­ten belas­ting beta­len over het ver­bran­den van restafval. 

Tot slot helpt bron­schei­ding je te besef­fen hoe­veel je weg­gooit. Som­mi­ge men­sen kopen hier­door bewust min­der pro­duc­ten met onno­di­ge plas­tic ver­pak­kin­gen. Op ter­mijn zorgt dit ervoor dat pro­du­cen­ten de manier van ver­pak­ken ver­an­de­ren. Zo is er ook min­der plas­tic nodig. En dat is pre­cies de bedoe­ling van het beleid in Nederland!

Kan ik ook een duocontainer krijgen?2022-01-26T15:35:06+01:00

Kan ik ook een duocontainer krijgen?

Als jouw woning geschikt is om een duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen dan krijg je een duo­bak zodat je papier en Plas­tic, Blik en Drink­pak­ken kunt scheiden.

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?2022-01-26T15:34:34+01:00

Ik wil geen duocontainer. Kan ik deze weigeren?

Als jouw woning geschikt is voor een duocontainer - je hebt een laag­bouw­wo­ning, woon­wa­gen of woon­boot met een voor­tuin en/of ach­ter­tuin met ach­ter­om om de duocontainer op eigen ter­rein te plaat­sen - dan krijg je de duocontainer gele­verd. Het gemeen­te­be­stuur heeft beslo­ten dat de inwo­ners die aan­ge­ven geen duocontainer te wil­len deze eerst zes maan­den op proef krijgen.

Wat mag er alle­maal in een duocontainer?2022-03-30T11:49:01+02:00

Wat mag er allemaal in een duocontainer?

In de duocontainer mogen plas­tic, blik en drink­pak­ken en papier. De containers heb­ben een inhoud van 260 liter en bestaan uit twee apar­te com­par­ti­men­ten zodat het afval in de container geschei­den blijft. Ook in de inza­mel­wa­gen blij­ven het papier en PBD geschei­den zodat deze waar­de­vol­le grond­stof­fen ver­werkt wordt tot grond­stof­fen voor nieu­we producten.

Mogen blik en melk­pak­ken bij het plas­tic afval (PBD)?2022-01-18T16:36:46+01:00

Mogen blik en melkpakken bij het plastic afval (PBD)?

Jaze­ker, blik en melk­pak­ken mogen bij het plas­tic afval. In Haarlem is het moge­lijk om PBD (Plas­tic, Blik en Dran­ken­kar­tons) bij het plas­tic afval in te zame­len. De hui­di­ge instal­la­tie waar het plas­tic gesor­teerd wordt kan deze drie stro­men goed van elkaar scheiden.

Bij welk afval horen chipszakken?2022-01-26T15:16:53+01:00

Bij welk afval horen chipszakken?

Een chips­zak hoort bij het restafval, net als ande­re plas­tic ver­pak­kin­gen met een metaal­laag­je. Een chips­zak kan niet met het kunst­stof ver­pak­kings­af­val wor­den gere­cy­cled, omdat het metaal­laag­je de recy­cling van plas­tic verstoort.

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?2022-01-18T16:35:00+01:00

Waar kan ik mijn lege pizzadozen kwijt?

Een gebruik­te, met vet ver­vuil­de (thuis bezorg­de) piz­za­doos mag niet bij het oud­pa­pier maar hoort bij het restafval. Een kar­ton­nen ver­pak­king van een diep­vriespiz­za mag wel bij het oudpapier.

Ga naar de bovenkant