Home / Veel­ge­stel­de vragen / FAQ | Afvalpas
FAQ | Afvalpas2022-06-08T15:35:04+02:00
Naar het overzicht
Afvalpas
Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat nu?2022-03-10T12:45:31+01:00

Ik ben mijn afvalpas kwijt, wat nu?

Je kunt per mail een ver­van­gen­de afvalpas aan­vra­gen. Een ver­van­gen­de afvalpas kost € 10,00 als de pas na uit­gif­te stuk of ver­lo­ren is gegaan. Lees meer over de afvalpas.

Werkt mijn hui­di­ge afvalpas nog als ik een nieu­we heb aangevraagd?2022-01-26T15:30:48+01:00

Werkt mijn huidige afvalpas nog als ik een nieuwe heb aangevraagd?

Als je jouw nieu­we afvalpas bij de recep­tie van Spaarnelanden ophaalt of thuis­ge­stuurd krijgt, dan duurt het een dag voor­dat de nieu­we pas is geac­ti­veerd en je deze kunt gebrui­ken. Jouw oude pas wordt onbruik­baar als jouw nieu­we pas is geactiveerd.

Hoe kom ik aan een afvalpas?2022-03-10T12:44:33+01:00

Hoe kom ik aan een afvalpas?

De afvalpas wordt door Spaarnelanden toe­ge­stuurd aan het adres van de wonin­gen die aan­ge­slo­ten wor­den op de ondergrondse containers. De pas is eigen­dom van Spaarnelanden en behoort bij de woning. Bij ver­hui­zing dient de pas over­ge­dra­gen te wor­den aan de vol­gen­de bewo­ner of de ver­huur­der. Heb je geen afvalpas? Lees hier hoe je de afvalpas kunt aanvragen.

Je ontvangt een afvalpas als jouw woning in de gemeen­te­lij­ke admi­ni­stra­tie offi­ci­eel staat inge­schre­ven als woon­adres. Voor adres­sen die niet als zoda­nig staan inge­schre­ven (dus geen woon­func­tie heb­ben), is geen afvalpas beschik­baar. Heb je een bedrijf? Lees hier meer over de inzameling van bedrijfsafval.

Hoe­veel pas­jes wor­den per huis­hou­den verstrekt?2022-01-18T14:13:56+01:00

Hoeveel pasjes worden per huishouden verstrekt?

Per adres wordt één pas­je ver­strekt. Het is niet moge­lijk om meer­de­re pas­jes te bestellen.

Kun je met de afvalpas ook containers op ande­re loca­ties gebruiken?2022-01-18T15:18:20+01:00

Kun je met de afvalpas ook containers op andere locaties gebruiken?

De afvalpas geeft alleen toe­gang tot de container(s) op de aan de woning toe­ge­we­zen locatie.

Ik ben net ver­huisd, maar heb nog geen afvalpas, wat moet ik doen?2022-03-10T12:43:19+01:00

Ik ben net verhuisd, maar heb nog geen afvalpas, wat moet ik doen?

De afvalpas wordt door Spaarnelanden toe­ge­stuurd aan het adres van de wonin­gen die aan­ge­slo­ten wor­den op de ondergrondse containers. De afvalpas is eigen­dom van Spaarnelanden en behoort bij de woning. Bij ver­hui­zing dient de toe­gangs­pas over­ge­dra­gen te wor­den aan de vol­gen­de bewo­ner of de verhuurder.

Heb je geen afvalpas? Lees hier hoe je de afvalpas kunt aanvragen.

Je ontvangt een afvalpas als jouw woning in de gemeen­te­lij­ke admi­ni­stra­tie offi­ci­eel staat inge­schre­ven als woon­adres. Voor adres­sen die niet als zoda­nig staan inge­schre­ven (dus geen woon­func­tie heb­ben), is geen afvalpas beschik­baar. Heb je een bedrijf? Lees hier meer over de inzameling van bedrijfsafval.

Ga naar de bovenkant