FAQ | Aanhanger2022-06-08T15:34:57+02:00
Aanhanger
Wel­ke legi­ti­ma­tie is ver­eist voor het lenen van een aanhanger?2022-03-07T14:44:08+01:00

Welke legitimatie is vereist voor het lenen van een aanhanger?

Het lenen van een aanhanger is alleen moge­lijk met een gel­dig Neder­lands rijbewijs.

Hoe ben ik ver­ze­kerd als ik een aanhanger leen?2022-01-26T15:26:45+01:00

Hoe ben ik verzekerd als ik een aanhanger leen?

Je dient zelf te zor­gen voor een WA-ver­ze­ke­ring voor het voer­tuig dat de aanhanger gaat trek­ken. Wan­neer je met de aanhanger rijdt, is de aanhanger ver­ze­kerd via de WA ver­ze­ke­ring van het trek­ken­de voer­tuig. Jouw eigen risico is € 50,-. De lading is niet ver­ze­kerd. Bij dief­stal, ver­lies of scha­de door schuld ben je onver­min­derd aan­spra­ke­lijk voor alle scha­de en de daar­uit voort­vloei­en­de kos­ten. Voor­kom pro­ble­men: let goed op het aan­kop­pe­len, jouw snel­heid en het gewicht van de lading.

Wat moet ik doen bij schade?2022-11-01T12:02:34+01:00

Wat moet ik doen bij schade aan de door mij geleende aanhanger?

Wan­neer er tijdens de huur­pe­ri­o­de van een aanhanger scha­de ont­staat, meld dit dan direct aan ons via schade@spaarnelanden.nl.

Hoe­veel bedraagt de borg voor het lenen van een aanhanger?2022-11-01T12:09:25+01:00

Hoeveel bedraagt de borg voor het lenen van een aanhanger?

De borg bedraagt 50 euro. Deze borg wordt voor­af met je afge­re­kend. Let op: in Haarlem kan je de borg alleen met PIN beta­len en in Zandvoort alleen con­tant. Je krijgt de borg direct retour als je aan alle regels hebt vol­daan en de aanhanger schoon en scha­de­vrij is teruggebracht.

Wat voor rij­be­wijs heb ik nodig voor het lenen van een aanhanger?2022-03-07T14:43:27+01:00

Wat voor rijbewijs heb ik nodig voor het lenen van een aanhanger?

Alle aan­han­gers met een maxi­ma­le mas­sa (ledig­ge­wicht + laad­ver­mo­gen) tot 750 kg kun je met een rij­be­wijs B rij­den. Dit geldt voor al onze aanhangers.

Hoe weet ik wat mijn auto mag trek­ken met een aanhanger?2022-11-01T12:40:04+01:00

Hoe weet ik wat mijn auto mag trekken met een aanhanger?

In de ken­te­ken­pa­pie­ren van jouw auto staat de trek­kracht van de auto ver­meld. De trek­kracht of het trek­kend ver­mo­gen wordt onder­schei­den in een maxi­maal te trek­ken gewicht voor een gerem­de en een onge­rem­de aanhanger. Het ver­schil tus­sen het trek­kend ver­mo­gen bij een gerem­de of onge­rem­de aanhanger kan behoor­lijk ver­schil­len. Al onze aan­han­gers zijn geremd.

Wat is het laad­ver­mo­gen en zijn de afme­tin­gen van de aanhangers?2022-11-01T12:44:48+01:00

Wat is het laadvermogen en zijn de afmetingen van de aanhangers?

Voor laad­ver­mo­gens en afme­tin­gen van diver­se types aan­han­gers kun je als inwo­ner van Haarlem hier terecht. Woon je in Zandvoort? Klik dan hier.

Wat is de tota­le hoog­te van de aanhangers?2022-01-18T16:50:09+01:00

Wat is de totale hoogte van de aanhangers?

De hoog­te van de aanhanger met huif gezien van de grond tot het dak van de huif is 206 cm. LET OP: Bij het inrij­den van parkeergarages!

206 cm maxi­ma­le hoog­te van de open bak aanhanger (indien hori­zon­taal) is 140 cm.

De hoog­te van de laad­vloer ten opzich­te van de grond is voor al onze aan­han­gers onge­veer 60 cm. De hoog­te van bodem­plaat tot huif­con­struc­tie is onge­veer 150 cm

Heb ik een eigen wit­te ken­te­ken­plaat nodig voor de aanhanger?2022-11-01T13:00:34+01:00

Heb ik een eigen witte kentekenplaat nodig voor de aanhanger?

Voor het rij­den met onze aan­han­gers heb je een gel­di­ge wit­te ken­te­ken­plaat van het trek­kend voer­tuig nodig voor op de aanhanger. Dit is bij wet ver­plicht. Het maken van een ken­te­ken­plaat is niet duur en meest­al in een paar minu­ten gebeurd. Al onze aan­han­gers heb­ben han­di­ge klem­me­tjes zodat je gemak­ke­lijk jouw ken­te­ken­plaat kunt beves­ti­gen op de aanhanger.

Waar moet ik bij het aan­kop­pe­len van een aanhanger op letten?2022-11-01T12:59:44+01:00

Waar moet ik bij het aankoppelen van een aanhanger op letten?

De aan­han­gers zijn spe­ci­aal ont­wik­keld voor ver­huur. Dit bete­kent dat het aan­kop­pe­len van een aanhanger niet moei­lijk is. Bij gerem­de aan­han­gers dient ook altijd de breek­ka­bel beves­tigd te wor­den door het oog van de trekhaak.

Wel­ke stek­ker­aan­slui­ting heb ik nodig voor de aanhanger 7- of 13-polig?2022-11-01T13:02:05+01:00

Welke stekkeraansluiting heb ik nodig voor de aanhanger 7- of 13-polig?

Al onze aan­han­gers heb­ben zowel een 7- als een 13-poli­ge aan­slui­ting. De mees­te auto’s heb­ben een 7- poli­ge aansluiting.

Wat zijn de regels m.b.t. het afdeknet van de aanhanger?2022-11-01T13:04:24+01:00

Wat zijn de regels m.b.t. het afdeknet van de aanhanger?

Bij een aanhanger met open bak is het wet­te­lijk ver­plicht om los­se lading grof huis­hou­de­lijk afval af te dek­ken tijdens het rij­den. Deze maat­re­gel is inge­voerd voor vei­lig­heid op de weg. Rij­den zonder de lading goed af te dek­ken is straf­baar en de bekeu­ring kan hoog zijn.

Alle aan­han­gers met open bak zijn stan­daard voor­zien van een afdeknet dat beves­tigd is op de aanhanger. Wan­neer je gro­te­re (zwa­re) vas­te objec­ten ver­voert, dan dien je deze eerst vast te maken met spanbanden.

Hoe annu­leer ik mijn reser­ve­ring voor een aanhanger?2022-11-01T13:05:48+01:00

Hoe annuleer ik mijn reservering voor een aanhanger?

Mail naar info@spaarnelanden.nl met het ver­zoek om de reser­ve­ring te annu­le­ren onder ver­mel­ding van je naam, de datum en het tijd­stip van jouw reser­ve­ring en het type aanhanger.

Ga naar de bovenkant