Werkvoorbereider Beheer Openbare Ruimte

Uren: 32-40 uur
Salaris: €3.081 - € 4.623
Locatie: Haarlem

Heb jij een ondernemende en servicegerichte instelling, lever jij graag kwaliteit, ben jij maatschappelijk betrokken en vind jij het een uitdaging om vanuit je vakgebied bij te dragen aan thema’s zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit ? Dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:

Als werkvoorbereider hou je je bezig met de voorbereidingen van dagelijks onderhoud en allerlei projecten die Spaarnelanden uitvoert binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR). Hieronder kennen we verschillende aandachtsgebieden zoals: groen, bomen, verhardingen, verkeer en spelen. Projecten waar je aan kunt denken varieert van het vergroenen van de leefomgeving (steenbreek) tot de (her)inrichting van een speelplaats of verharding. Van een advies over de beplanting van een stuk openbaar groen, tot een participatietraject van een buurtinitiatief over de ontwikkeling van een leefstraat.

Als werkvoorbereider zit je dicht op de uitvoering en bedenk je zelf hoe die het beste aangepakt kan worden wat leidt tot een goed eindresultaat. Denk aan het laten opstellen van verkeersplannen of tijdelijke verkeerswijziging, zodat er op een veilige manier gewerkt kan worden in de openbare ruimte. Dit alles doe je in samenwerking met de gemeente en andere stakeholders.

Je ondersteunt de organisatie en je verzamelt de juiste gegevens over de uitvoering en het verloop van de contracten voor de teamleiders. Hiervoor stel je calculaties en werkplannen op, schrijf je verbeterplannen en analyseer je de voorhanden liggende gegevens. Je denkt met de teamleiders mee over hun producten en hun output voor de gemeente en haar inwoners en weet dat optimaal inzichtelijk weer te geven in analyses en rapportages. Je kunt dan ook moeiteloos op en neer pendelen tussen de uitvoering en de strategische vertaling daarvan. Dit is een continu (verbeter)proces waarbij jouw ervaring, creativiteit en kennis nodig is.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:

Je werkt gestruc­tu­reerd en hebt over­zicht. Je beweegt mak­ke­lijk tus­sen de uit­voe­rings­prak­tijk en de papie­ren ver­ant­woor­ding daar­van. Je bent onder­ne­mend en cre­a­tief en je vindt het leuk om ande­ren in hier­in mee te nemen. Je denkt mee met het team, je bevraagt ze en spart met ze. Je bent nieuws­gie­rig, ener­giek en maat­schap­pe­lijk aangehaakt.

Omdat de orga­ni­sa­tie plat is inge­richt ben je over­al bij betrok­ken. En uiter­aard mag je zelf ook cir­cu­lai­re en duur­za­me idee­ën inbren­gen! De ver­an­de­rin­gen die nu plaats­vin­den in de orga­ni­sa­tie vind jij juist een leu­ke kans; het mee­bou­wen aan de orga­ni­sa­tie is een extra uit­da­ging voor je. Je bent com­mu­ni­ca­tief en flexi­bel; jij houdt van afwis­se­ling en je bent nieuws­gie­rig. En als je iets niet weet, raak je daar niet van in paniek. Jij weet het juis­te ant­woord of oplos­sing wel te vin­den. Verder:

 • Aan­toon­baar HBO werk en denk­ni­veau in de rich­ting van: civie­le tech­niek, (tech­ni­sche) bedrijfs­kun­de, bouw­kun­de, HAS of Larenstein;
 • Beschik je over de kern­waar­den als; onder­ne­mer­schap, cre­a­ti­vi­teit, ener­gie, flexi­bi­li­teit, soci­aal- maat­schap­pe­lij­ke antenne;
 • Ben je een ech­te teamplayer;
 • Erva­ring met het wer­ken vol­gens con­tract­vorm UAV-GC sys­te­ma­tiek is een pré;
 • Ben je in het bezit van rij­be­wijs B;
 • De bereid­heid een VCA- cer­ti­fi­caat te behalen.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

 • Een mooi sala­ris van mini­maal €3.081 - € 4.623 bru­to per maand op basis van 40 uur per week, afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is exclu­sief een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den aan vakan­tie, extra ver­lof of spa­ren voor een gro­te uitgave.
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht