Wagenparkbeheerder

Zijn voertuigen je lust en je leven en ben jij verder goed in relatiebeheer, financiële administratie beheren en heb je een technische achtergrond? Dan zoeken wij jou! Draag je steentje bij voor een fijne en duurzame leefomgeving in Haarlem en Zandvoort.

Uren: 32-40 uur p/w
Loca­tie: Haarlem
Start­da­tum: janu­a­ri 2024

Wat ga je doen:

Als Wagen­park­be­heer­der bij Spaarnelanden ver­vul je een cru­ci­a­le rol in ons team. Dit is wat je te wach­ten staat:

Tech­niek:

 • Beheer en coör­di­na­tie van ons uit­ge­brei­de wagen- en materieelpark.
 • Opstel­len en onder­hou­den van een ver­van­gings­plan met oog voor duurzaamheid, wen­sen van de orga­ni­sa­tie en budgetten.
 • Coör­di­ne­ren en bege­lei­den van aanbestedingstrajecten.
 • Kwa­li­teits­con­tro­le van inter­ne en exter­ne werkzaamheden.

Finan­ci­eel:

 • Ana­ly­se­ren van finan­ci­ë­le gege­vens en objectinformatie.
 • Rap­por­ta­ges opstel­len om ver­schil­len­de afde­lin­gen te ondersteunen.
 • Nauw­ge­zet con­tro­le­ren van fac­tu­ren, afspra­ken en werkzaamheden.
 • Ver­ant­woor­de­lijk voor brand­stof- en laadpasuitgifte.
 • Sub­si­dies aanvragen.
 • Onder­steu­nen van het verzekeringsbeleid.

Rela­tie­be­heer:

 • Fun­ge­ren als scha­kel tus­sen diver­se par­tij­en om ons wagen­park zo duurzaam en kos­ten­ef­fi­ci­ënt moge­lijk te laten draaien.
 • Onder­hou­den van gestruc­tu­reer­de con­tac­ten en delen van inzich­ten met inter­ne stakeholders.
 • Advies geven aan exter­ne orga­ni­sa­ties over kos­ten­be­spa­ring en ver­duur­za­ming van hun wagenpark.
 • Is op de hoog­te van de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen in de markt.

Wij bie­den een uit­da­gen­de func­tie waar­in je jouw tech­ni­sche, finan­ci­ë­le en rela­ti­o­ne­le skills vol­op kunt benutten.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:
 • HBO werk- en denk­ni­veau en ten­min­ste 3 jaar rele­van­te werkervaring;
 • Tech­nisch inzicht in voer­tui­gen als werkmaterieel;
 • Je bent com­mu­ni­ca­tief sterk en kunt ver­bin­din­gen leg­gen tus­sen ver­schil­len­de lagen bin­nen de organisatie;
 • Excel en MS offi­ce heb­ben geen gehei­men meer voor jou (ken­nis van wagen­park­be­heer­soft­wa­re is een pre);
 • Ben je ook nog pro­ac­tief, posi­tief en krijg je er ener­gie van om het wagen­park te blij­ven ver­be­te­ren en ver­nieu­wen? Dan ont­van­gen wij jou graag om ken­nis te maken.
Wat bie­den wij jou:
Een uit­da­gen­de func­tie met veel ruim­te voor ini­ti­a­tief bin­nen een hecht team en een soci­aal bedrijf. Naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den bie­den wij ook inte­res­san­te secun­dai­re arbeidsvoorwaarden.
 • Markt­con­form salaris.
 • Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%, bij­voor­beeld te beste­den: als extra sala­ris, aan vakan­tie, extra ver­lof of om te sparen;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
 • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan.
 • En veel ruim­te voor je per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Is dit jouw droom­baan? Sol­li­ci­teer van­daag nog en help ons het ver­schil te maken in duurzaam wagenparkbeheer!

Zodra we je sol­li­ci­ta­tie via het onder­staan­de for­mu­lier heb­ben ont­van­gen, nemen wij zo snel moge­lijk con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Je kunt altijd een Whats­app stu­ren naar onze recrui­ter of mail naar sollicitaties@spaarnelanden.nl.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. De kos­ten hier­van wor­den ver­goed door Spaarnelanden.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht