Unit Manager Parkeerservice

Uren:  40 uur
Locatie: Haarlem

Parkeerservice Spaarnelanden is uniek in zijn soort binnen de parkeerwereld. Wij beheren en onderhouden zowel parkeergarages als straat parkeren als fiets parkeren, beschikken over een eigen 24 uurs-centrale en zijn verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. Je bent een spin in het web en kan direct adviseren over de communicerende vaten.

Wat ga je doen:

Parkeerservice is een niche en een diverse unit waar veel belangen spelen voor diverse stakeholders, zoals gemeente Haarlem, Provincie NH, Spaarnelanden, MKB, gebruikers van de garages en stallingen. Daarnaast is het werk continue in beweging door veranderde technieken, NEN-normen, wettelijke eisen en nieuwe visies op parkeren en mobiliteit.
In deze rol bepaal jij de strategische route van de unit Parkeerservice én ben jij de gesprekspartner voor de gemeente Haarlem wanneer het gaat om beleidszaken, contract DBC, advisering en visie. Onder jouw takenpakket valt de aansturing van de teamleiders Parkeerservice, unit controller, (technische) projectleiders en data-analist.

Voorbeelden van wat je gaat doen:
· Opstellen van investeringsvoorstellen en de uitrol van aanbestedingsprojecten;
· Opzetten van een demarcatielijst en weet dit te borgen in het DBC.

Waar kom je terecht:

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer en van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobiliteit.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Wat breng je met je mee:

Je kunt goed het over­zicht bewa­ren, bent gestruc­tu­reerd en kunt goed plan­nen. Daar­naast ben jij er voor jouw mede­wer­kers wan­neer ze  je nodig heb­ben. Je beschikt over inle­vings­ver­mo­gen en een gezon­de dosis humor, bent orga­ni­sa­tie sen­si­tief en  weet jouw gren­zen goed af te bake­nen. Je bent pro­ac­tief en in staat om ande­ren te over­tui­gen. Verder:

· Beschik je over een afge­ron­de HBO / WO opleiding;
· Heb je affi­ni­teit met techniek;
· Ken­nis van brand­vei­lig­heid en/of parkeren;

Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

· Markt­con­form salaris;
· Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%;
· Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
· 27,5 vakantiedagen;
· Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
· Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets of het lea­sen van een elek­tri­sche auto;
· Een thuis­werk­re­ge­ling, gedeel­te­lijk thuis­wer­ken is mogelijk;
· Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Shir­ley Schip­per op 06-43795839 neemt  con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Een assess­ment maakt deel uit van ons sollicitatieproces.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht