Technisch Medewerker Parkeerservice

Wij bieden jou een functie waar je als liefhebber van techniek in een ware snoepwinkel terecht komt. Als Technisch medewerker parkeerservice heb jij te maken met techniek in de breedste zin van het woord. Waar je kleine specialistische werkzaamheden hebt maar ook verantwoordelijk bent voor het grove onderhoud.

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.412 - € 3.043
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen:

Is het jou al eens eer­der opge­val­len dat een par­keer­ga­ra­ge uit een groot staal­tje tech­niek bestaat?

Als Tech­nisch medewerker parkeerservice ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het 1e lijns onder­houd van deze tech­ni­sche instal­la­ties. Dit geldt voor zowel het onder­houd als de sto­rin­gen aan de diver­se (parkeer)installaties. De tech­niek is con­ti­nu in ont­wik­ke­ling, wat er dan ook voor zorgt dat jij con­ti­nu getrig­gerd blijft om bij te leren en ken­nis op te doen van de diver­se technieken.

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Het belang­rijk­ste vin­den wij dat je inte­res­se hebt in tech­niek, twee rech­ter han­den hebt en pre­cies wilt weten hoe alles is opge­bouwd. In deze func­tie werk je nauw samen met de je collega’s, exter­ne par­tij­en, en de gemeen­te en Pro­vin­cie. Het is belang­rijk dat jij goed kan samen­wer­ken én snel kunt scha­ke­len. Uiter­aard kan het ook voor­ko­men dat je te maken hebt met meer­de­re sto­rin­gen tege­lij­ker­tijd, belang­rijk dat jij de juis­te pri­o­ri­tei­ten weet te stel­len en com­mu­ni­ceert met jouw direc­te collega’s.

Ver­der:

  • Wer­ken wij met piket dien­sten, het is belang­rijk dat dit te com­bi­ne­ren is met de thuis­si­tu­a­tie en je bin­nen 30 minu­ten op loca­tie kan zijn;
  • Sta je er voor open om vak­ge­rich­te trai­nin­gen en/of cur­sus­sen te vol­gen. Zoals: beheer­der brand­meld­in­stal­la­tie, VCA basis en een VOP verklaring.
Wat bie­den wij jou:

Een onwijs leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is name­lijk het­zelf­de. Daar­naast val jij met je neus in de boter, gezien de pro­jec­ten voor o.a. nieu­we par­keersys­te­men begin 2023.
Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

  • Sala­ris tus­sen de €2.412,- en €3.043,- bru­to per maand o.b.v. 40 uur per week;
  • Piket­toe­sla­gen van €185,55 bru­to p/w en voor iede­re oproep krijg je extra toe­sla­gen betaald;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • € 50 per maand om lek­ker te sporten;
  • Een rege­ling voor de aan­schaf van een (elek­tri­sche) fiets of het lea­sen van een elek­tri­sche auto. Rijd je al elektrisch? Dan kun je je auto gra­tis opla­den op ons terrein;
  • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Stuur dan een Whats­app of bel naar 06-38029721.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht