Technisch Medewerker Parkeerservice

Wij bieden jou een functie waar je als liefhebber van techniek in een ware snoepwinkel terecht komt. Als Technisch medewerker parkeerservice heb jij te maken met techniek in de breedste zin van het woord. Waar je kleine specialistische werkzaamheden hebt maar ook verantwoordelijk bent voor het grove onderhoud.

Duur: 40 uur p/w
Sala­ris: € 2.626 - € 3.279
Loca­tie: Haarlem

Wat ga je doen:

Is het jou al eens eer­der opge­val­len dat een par­keer­ga­ra­ge uit een groot staal­tje tech­niek bestaat?

Als Tech­nisch medewerker parkeerservice ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het onder­houd en het oplos­sen van sto­rings­mel­din­gen aan appa­ra­tuur op straat en in par­keer­ga­ra­ges, zoals bij­voor­beeld betaal­au­to­ma­ten, slag­bo­men, ver­lich­ting e.d. De tech­niek is con­ti­nu in bewe­ging en ont­wik­ke­ling, wat jou mooie kan­sen biedt om jezelf ver­der te ont­wik­ke­len. Van Spaarnelanden krijg je de moge­lijk­heid om te leren en steeds beter te wor­den in je vak. Aan het ein­de van het jaar, gaat Haarlem over naar een nieuw en moder­ner par­keersys­teem. Op dit moment zijn we bezig met de inrich­ting daar­van en jij zult daar­bij direct betrok­ken wor­den. Een leu­ke uitdaging!

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar de mees­te recen­te pro­jec­ten en de laat­ste nieuw­tjes? Deze vind je hier.

Wat breng je mee:

Het belang­rijk­ste vin­den wij dat je inte­res­se hebt in tech­niek, twee rech­ter­han­den en nieuws­gie­rig bent (wat de oor­zaak is). In deze func­tie werk je nauw samen met collega’s en samen­wer­kings­part­ners. Het is belang­rijk dat je goed kan samen­wer­ken en snel kunt scha­ke­len. Jij houdt je hoofd wel koel indien er meer­de­re sto­rin­gen tege­lij­ker­tijd zijn. Hier­bij weet je pri­o­ri­tei­ten te stel­len. Ver­der:

 • Je hebt een flexi­be­le instel­ling, naast je vas­te roos­ter heb je eens in de 3 weken/eens in de maand piket dienst, waar­bij je 24/7 oproep­baar bent. Wat inhoudt dat je bin­nen 30 minu­ten op loca­tie bent;
 • Je staat ervoor open om vak­ge­rich­te trai­nin­gen en/of cur­sus­sen te vol­gen, zoals: beheer­der brand­meld­in­stal­la­tie, VCA basis en een VOP verklaring.
Wat bie­den wij jou:
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan bij een soci­aal-maat­schap­pe­lijk bedrijf met 300 medewerkers;
 • Sala­ris tus­sen de € 2.626 - € 3.279 bru­to per maand o.b.v. 40 uur per week;
 • Piket­toe­sla­gen van €185,55 bru­to p/w en voor iede­re oproep krijg je extra toe­sla­gen betaald;
 • 27,5 vakan­tie­da­gen;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 5 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Wij han­te­ren geen slui­tings­da­tum. Zodra we je sol­li­ci­ta­tie heb­ben ont­van­gen en wij zijn net zo enthou­si­ast als jij, wil­len wij zo snel moge­lijk per­soon­lij­ke ken­nis maken. Mie­ke Kooi­j­man op 06-46215368 neemt con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat. 

Contactformulier

* ver­plicht