Naar het overzicht

Technisch Medewerker Parkeerservice

Heb jij een technische achtergrond, ben jij flexibel en kun jij goed samenwerken? Dan is deze functie iets voor jou!

Datum: 15 juni 2022
Con­tact: SRM
Duur: 40 uur p/w
Waar: Haarlem

Bij Spaarnelanden staat het belang van de leef­om­ge­ving áltijd voor­op. Ons taken­pak­ket is divers en heeft betrek­king op alles dat een moder­ne stad nodig heeft: van slim par­keer­ma­na­ge­ment tot duur­za­me mobi­li­teit en van grond­stof­fe­nin­za­me­ling tot inte­graal groen­be­heer. De ont­wik­ke­lin­gen van mor­gen bepa­len onze weg naar de toe­komst en dat bete­kent dat wij werk wil­len maken van zaken als cir­cu­la­ri­teit, kli­maat­adap­ta­tie, elek­trisch rij­den en de deeleco­no­mie. Wij zijn ons ervan bewust dat het duur­za­mer moet én kan. Wij hou­den dan ook van Echt.Duurzaam.Doen. Dat bete­kent dat we zelf het goe­de voor­beeld geven en doorpakken.

Wer­ken bij Spaarnelanden bete­kent wer­ken bij een mens­ge­richt bedrijf met een infor­me­le en per­soon­lij­ke sfeer. Ont­wik­ke­ling van mede­wer­kers staat bij ons cen­traal. Door oplei­ding en trai­ning kan ieder­een zich bij Spaarnelanden ver­der ont­wik­ke­len. We heb­ben als orga­ni­sa­tie oog voor soci­a­le par­ti­ci­pa­tie en bie­den ook arbeids­kan­sen voor men­sen die een steun­tje in de rug kun­nen gebruiken.

Heb jij een ser­vi­ce­ge­rich­te instel­ling, lever jij graag kwa­li­teit, ben jij pro- actief en vind jij het een uit­da­ging om van­uit je vak­ge­bied bij te dra­gen aan de thema’s waar wij mee bezig zijn? Dan pas jij bij ons!

Bin­nen Spaarnelanden is een vaca­tu­re ont­staan voor de func­tie van:

Tech­nisch Medewerker Parkeerservice (40 uur per week)
Hoe kan je dag eruit zien?

Wan­neer je ’s mor­gens om 07.30 uur bin­nen­komt, bespreek je eerst met de team­lei­der en je collega’s of er nieu­we zaken zijn die acuut opge­pakt moe­ten wor­den. Ver­vol­gens ga je naar bui­ten om sto­rin­gen ade­quaat op te pak­ken en/of onder­houd aan instal­la­ties uit te voe­ren. Om 12.00 uur gaan we lun­chen, indien moge­lijk, met het hele team om even gezel­lig bij te klet­sen en we pro­be­ren het dan tever­geefs niet over werk te hebben.
Gedu­ren­de de hele dag heb je sto­rin­gen ver­hol­pen, onder­houd aan de diver­se tech­ni­sche instal­la­ties uit­ge­voerd en exter­nen bege­leid. De samen­wer­king, afstem­ming en com­mu­ni­ca­tie met je collega’s is essen­ti­eel en aan het ein­de van je werk­dag geef je daar­om de open­staan­de zaken door aan dienst­doen­de piket, zodat hij niet voor ver­ras­sin­gen komt te staan.
Iede­re dag is anders en ver­ras­send bin­nen de unit Parkeerservice.

Jouw werkzaamheden
 • Je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het tech­nisch pre­ven­tief en cor­rec­tief onder­houd aan alle voor­ko­men­de par­keer­in­stal­la­ties en systemen;
 • Je draagt er samen met je collega’s zorg voor, dat alles zo opti­maal moge­lijk func­ti­o­neert en je lost even­tu­e­le pro­ble­men en sto­rin­gen op;
 • Je test de brand­meld­in­stal­la­ties en diver­se systemen.
Wat breng je mee?

Rele­van­te afge­ron­de tech­ni­sche MBO oplei­ding (web 2 niveau), aan­ge­vuld met vak­ge­rich­te trai­nin­gen en/of cur­sus­sen. Je bent in het bezit van een rij­be­wijs B.
Het is mooi als je in het bezit bent van een beheer­der brand­meld­in­stal­la­tie cer­ti­fi­caat en een VCA basis­cer­ti­fi­caat of bereid bent deze te behalen.
Je hebt een VOP ver­kla­ring. Ver­der ben je flexi­bel in werk­tij­den; heb je geen bezwaar om bui­ten kan­toor­tij­den werkzaamheden te ver­rich­ten en draai je ook mee in de piket­dienst. Je hebt een goe­de beheer­sing van de Neder­land­se taal in woord en geschrift.
Daar­naast kan je goed samen­wer­ken, ben je resul­taat­ge­richt en com­mu­ni­ca­tief sterk. Ver­ant­woor­de­lijk­heid heb je hoog in het vaan­del staan, je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Daar­naast ben je er goed in om je werkzaamheden opti­maal te plan­nen en orga­ni­se­ren. Je bent secuur en gaat altijd zorg­vul­dig te werk.

Wij bie­den:
 • Een mooi sala­ris van maxi­maal €2.866,- op basis van 40 uur per week afhan­ke­lijk van leef­tijd en erva­ring. Het sala­ris is excl. vakan­tie­geld en eindejaarsuitkering;
 • Veel oplei­dings­mo­ge­lijk­he­den op maat;
 • Mini­maal 27,5 vakantiedagen;
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding vol­gens bedrijfsregeling;
 • Tege­moet­ko­ming in de kos­ten voor je sportabonnement;
 • Kor­ting op verzekeringen;
 • Een col­lec­tie­ve ziektekostenverzekering;
 • Fis­caal voor­de­lig fietsplan;
 • Gun­sti­ge ver­lof­re­ge­lin­gen, zoals 4 weken betaald geboort­ever­lof voor vaders;
 • Een leu­ke en veel­zij­di­ge baan.
De sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re:

Heb je na het lezen van dit pro­fiel inte­res­se in deze func­tie? Stuur dan je moti­va­tie­brief en CV naar sollicitaties@spaarnelanden.nl. Bij inhou­de­lij­ke vra­gen over de func­tie, dan kan je con­tact opne­men met Leo­nie Wilmink via 06-14850651.

Contactformulier

* ver­plicht

Choo­se File