Teammanager Beheer Openbare Ruimte Bomen

Uren: 32-40 uur
Salaris: €4.117 - €5.786
Locatie: Haarlem

Kom jij als Teammanager Beheer Openbare Ruimte (BOR) met als aandachtsgebied Bomen Haarlem groener en klimaatadaptiever maken? Wil jij de verantwoording dragen voor het beheer en onderhoud van ons mooie Haarlems bomenareaal en krijg jij energie van organisatieontwikkeling?

Als natuurliefhebber en manager ben jij de verbindende schakel tussen betrokken inwoners, belangen vertegenwoordigers en de gemeente Haarlem en lukt het jou om daar een operationele vertaling van te maken. Zijn klimaatadaptie, ecologie, biodiversiteit en participatie thema’s waar jij warm voor loopt? En ben je maatschappelijk betrokken, dan pas jij bij ons!

Wat ga je doen:

Als Teammanager BOR Bomen heb jij een cruciale positie binnen Spaarnelanden. Jij bent integraal verantwoordelijk voor de opzet, inrichting en invulling van deze nieuwe rol waarbij het beheer en onderhoud van ons complete bomenareaal in Haarlem van maar liefst 60.000 stuks centraal staat! Als boomkenner weet jij als geen ander wat nodig is om het boomareaal te beheren en het is je tweede natuur om jouw team te coachen en ontwikkelen wat leidt tot optimale waarde creatie voor de leefomgeving.

Daarnaast geef jij met veel plezier inhoud aan onze toekomstige projecten op het gebied van bomen en vergroening. Denk hierbij aan zaken zoals de implementatie van het opgavegericht beheren, de uitbreiding van het areaal, ontwikkeling m.b.t. data gestuurd beheren maar ook hoe je met partners uit de stad op circulaire wijze van verwijderde bomen nieuw straatmeubilair kunt maken.

Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit en gebruikt dit onder andere om samen met de gemeente en stakeholders de transitie te maken naar opgavegericht beheer.

Je bent een bruggenbouwer die de relaties tussen alle partijen, belangengroeperingen, gemeenten en burgers goed kan managen en begrijpt hoe het politieke krachtenveld werkt. Je zorgt ervoor dat de protocollen juist worden uitgevoerd waarbij je uiteraard de wet- en regelgeving in acht neemt.

Het ontwikkelen van een organisatie zit in je DNA. Jouw analytisch denkvermogen vult je voelsprieten aan zodat jij wel weet wat de volgende stap wordt. Met jouw oplossend vermogen help je problemen of calamiteiten snel uit de weg. Je bent een luisterend oor voor de medewerkers. Naast begeleiding, coach jij de medewerkers en draag je bij aan hun verdere ontwikkeling. Daarnaast weet je een goede relatie op te bouwen met de uitvoeringspartners die een deel van de werkzaamheden uitvoeren.

Je bent betrokken bij de transitie naar meer biodiversiteit en ecologie en denkt actief mee zodat de beleidsdoelen van Spaarnelanden en de gemeente Haarlem behaald worden. Hoe en waar ga op sturen? Hoe zet je de medewerkers in hun kracht en hoe ga jij het hele stuk onder controle brengen en het je eigen maken? Want jij bent adviseur die zijn creativiteit mag laten zien, jij bent eigenaar, hoe leuk is dat? En mocht jij feedback nodig hebben, dan staat jouw manager natuurlijk voor je klaar.

Wil jij met ons hier eens een boom over opzetten?

Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Het groen­be­leid en -beheer is vol­op in ont­wik­ke­lin­gen. Samen met de gemeen­te wer­ken we aan actu­e­le thema’s zoals par­ti­ci­pa­tie, kli­maat en bio­di­ver­si­teit. Voor­beel­den van recen­te ont­wik­ke­lin­gen zijn eco­lo­gisch maai­be­heer om de bio­di­ver­si­teit te ver­be­te­ren. Ook de aan­leg van wadi’s om de afwa­te­ring te ver­be­te­ren bij extre­me regen­bui­en. Het wer­ken aan de Haarlemse leef­om­ge­ving is con­ti­nu in ont­wik­ke­ling en daar­om blij­vend interessant.

Wat breng je met je mee:

In elk geval breng je pas­sie voor je vak mee en straal je posi­tie­ve ener­gie uit! Je bent enthou­si­as­me­rend, ini­ti­a­tief­rijk en ver­nieu­wend. Weet hoe je een team bouwt dat trots is op zijn taak en op het team zelf en weet goed over te bren­gen wat nodig en gewenst is. Je bent zake­lijk en resul­taat­ge­richt. Kan tegen­kracht orga­ni­se­ren met lef en over­tui­gings­kracht indien dit nodig is en bent een ver­bin­der die zorgt dat beleid en uit­voe­ring op elkaar aan­slui­ten en met elkaar samenwerken.

Wat we ver­der belang­rijk vinden:

 • Aan­toon­baar hbo/ aca­de­misch werk en denk­ni­veau (bij­voor­beeld HAS, Laren­stein of Wage­nin­gen uni­ver­si­teit) met mini­maal vijf jaar rele­van­te werkervaring;
 • Bij voor­keur in bezit van de ETW/ETT en BVC cer­ti­fi­ca­ten, of gelijkwaardig;
 • Erva­ring met inte­gra­le samen­wer­king met (gemeen­te­lij­ke) part­ners, onder­ne­mers en bewo­ners met par­ti­ci­pa­tie en betrokkenheid;
 • Ken­nis er erva­ring met heden­daag­se ont­wik­ke­lin­gen op het gebied van beplan­ting en bomen, ste­de­lij­ke groei­plaat­sen en ecologie.
Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

  • Sala­ris tus­sen de €4.117 - €5.786 bru­to per maand op basis van 40-uri­ge werkweek;
  • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%;
  • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.
Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht