Teamleider Beheer Openbare Ruimte Gras (interim)

Uren:  24-40 uur
Salaris: €3.634 - €5.159
Locatie: Haarlem

Jouw enthousiasme voor de groene sector geef je graag door aan anderen. Een dag kan niet meer stuk als je ziet dat jouw team met plezier hun werk doet en al het gras en gazons er mooi bij liggen. Je bent de gehele dag met de natuur bezig zowel buiten als binnen. Voor de periode van minimaal een half jaar zijn we op zoek naar extra ondersteuning.

Wat ga je doen:

Binnen de unit BOR werken ca 55 mensen. Vier teamleiders sturen de uitvoerende teams aan: Verhardingen, Spelen, Integraal Groen en Gras. Deze functie betreft teamleider Gras. Als teamleider Gras stuur je een team aan van 8 servicemedewerkers en een voorman. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van en de controle op een effectieve en efficiënte uitvoering van alle voorkomende dagelijkse onderhoudswerkzaamheden binnen je areaal. Dit areaal bestaat uit ruim 1 miljoen m2 gras en ruim 1 miljoen m2 bermen. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat je de inzet van zowel je eigen mensen als inhuur coördineert en zorgt dat iedereen optimaal zijn werk kan doen. Ook werk je mee aan diverse projecten, denk aan thema’s als bijvoorbeeld: biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

De teamleider werkt volgens de gestelde resultaten opgenomen het dagelijks beheer contracten met de gemeente Haarlem en draagt zorg voor de naleving van regels en afspraken. Je bent tevens aanspreekpunt voor derden en verantwoordelijk voor het aan jou toegekende areaal en vakgebied.

Je hebt daarom ruime kennis van het groene vakgebied en dan bij voorkeur ook op het gebied van ecologisch (berm)beheer en adviseert het eigen team, de unit en de opdrachtgever. Je geeft daarbij ondersteuning aan de Unitmanager, levert een bijdrage aan de (beleids)ontwikkeling (samen met bijvoorbeeld de stadsecoloog van de gemeente) en uitvoering van het operationele beleid en werkplannen en kan werken volgens de CROW beeldsystematiek. Daarnaast overleg je en stem je werkzaamheden af met de andere disciplines, werkvoorbereiding en planning. Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking van het team en voor personele aangelegenheden, waaronder werkoverleg, functioneringsgesprekken en verzuim. Tevens kan je als teamleider ingeroosterd worden voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden of de piketdienst.

Jouw werkzaamheden:
 • Coördineren en leidinggeven aan Team Gras;
 • Signaleren en adviseren over groenonderwerpen als ecologisch bermbeheer;
 • Bijdrage leveren aan de implementatie beheersplannen;
 • Sturen op de realisatie a.d.h.v. KPI ’s, prestaties, (levensduur)kosten en risico’s;
 • Afstemmen met direct belanghebbenden: opdrachtgever, andere uitvoerende afdelingen van Spaarnelanden, leveranciers en onderaannemers;
 • Omgevingsmanagement; aanspreekpunt voor allerlei kwesties rondom het werk en jouw vakgebied.
Waar kom je terecht:

Benieuwd naar wel­ke pro­jec­ten wij ons momen­teel mee bezig hou­den en de laat­ste nieuw­tjes? Dat lees je hier.

Het groen­be­leid en -beheer is vol­op in ont­wik­ke­lin­gen. Samen met de gemeen­te wer­ken we aan actu­e­le thema’s zoals par­ti­ci­pa­tie, kli­maat en bio­di­ver­si­teit. Voor­beel­den van recen­te ont­wik­ke­lin­gen zijn eco­lo­gisch maai­be­heer om de bio­di­ver­si­teit te ver­be­te­ren. Ook de aan­leg van wadi’s om de afwa­te­ring te ver­be­te­ren bij extre­me regen­bui­en. Het wer­ken aan de Haarlemse leef­om­ge­ving is con­ti­nu in ont­wik­ke­ling en daar­om blij­vend interessant.

Wat breng je met je mee:

HBO werk- en denk­ni­veau. Je bent een pro­ac­tie­ve en resul­taat­ge­rich­te team­lei­der met affi­ni­teit voor de open­ba­re ruim­te, ken­nis van het groen in alge­me­ne zin, en bij voor­keur dus van gras en eco­lo­gie. Klant­ge­richt­heid en flexi­bi­li­teit is voor jou van­zelf­spre­kend en je beschikt over oplos­send en prag­ma­tisch ver­mo­gen om te scha­ke­len tus­sen de ver­schil­len­de niveaus. Je kent de laat­ste ont­wik­ke­lin­gen uit de markt en weet deze om te zet­ten in kwa­li­teit en effi­ci­ën­te ver­be­te­rin­gen. Ver­der ben je poli­tiek sen­si­tief en heb je een groot gevoel voor belan­gen van de omge­ving. Je houdt van wer­ken in een omge­ving waar­in maat­schap­pe­lijk en bestuur­lij­ke ver­hou­din­gen een belang­rij­ke rol spe­len en waar­bij jouw onder­ne­mer­schap naar voren komt.

Wij bie­den jou:

Een leu­ke en dyna­mi­sche baan, geen dag is het­zelf­de. Deze func­tie is zowel in dienst­ver­band als op basis van ZZP moge­lijk  in te vul­len voor deze opdracht. Wij heb­ben naast goe­de pri­mai­re arbeids­voor­waar­den ook zeker leu­ke secun­dai­re voorwaarden.

  • Sala­ris tus­sen de €3.634 - €5.159 (per 01-04) bru­to per maand op basis van 40-uri­ge werkweek;
  • Een Per­soon­lijk Arbeids­voor­waar­den Bud­get van 14,94%;
  • Reis­kos­ten­ver­goe­ding en een mooie pensioenregeling;
  • 27,5 vakan­tie­da­gen;
  • Maxi­maal € 50 per maand om lek­ker te sporten;
  • Een thuis­werk­re­ge­ling, gedeel­te­lijk thuis­wer­ken is mogelijk;
  • Veel ruim­te voor per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling en groei.

Rea­geer ook als je vindt dat jij met jouw ken­nis en vaar­dig­he­den min­stens zo geschikt bent, maar niet hele­maal aan alle boven­staan­de pun­ten voldoet.

Sol­li­ci­ta­tie­pro­ces:

Heb je een dui­de­lijk beeld bij de vaca­tu­re en wil je graag sol­li­ci­te­ren? Leuk! Sol­li­ci­te­ren kan via het onder­staan­de for­mu­lier, laat je gege­vens ach­ter en onze recrui­ter Rena­te Post neemt z.s.m. con­tact met je op. Toch eerst nog wat vra­gen? Schroom dan niet om con­tact op te nemen en bel of Whats­app naar 06-38029721. Bij je indienst­tre­ding vra­gen wij je om een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vra­gen bij de gemeen­te waar je inge­schre­ven staat.

Acqui­si­tie naar aan­lei­ding van deze vaca­tu­re wordt niet op prijs gesteld.

Contactformulier

* ver­plicht